E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 04/2017 kterým se vymezuje relevantní entita a výzkumné infrastruktury

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 43 PRAHA 2

 

Opatření děkana č. 04/2017

kterým se vymezuje relevantní entita a výzkumné infrastruktury

 

I. Úvodní ustanovení

Toto opatření vymezuje relevantní entity a výzkumné infrastruktury v rámci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za účelem provedení čl. 5 Opatření rektora č. 6/2015 Hospodářská a nehospodářská činnost na Univerzitě Karlově v Praze ve znění Opatření rektora č. 40/2015, za použití informace ekonomického odboru RUK č. 28/2015 Hospodářská a nehospodářská činnost na UK.

 

 

II. Vymezení relevantní entity

 

1.Na Přírodovědecké fakultě se vymezuje tato relevantní entita:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy jako celek.

 

2.Relevantní entita je definována jako samostatně vymezená organizační jednotka, které je umožněno účinně disponovat majetkem a dalšími zdroji účelově využívanými pro realizaci činnosti nezávislého základního výzkumu nebo experimentálního vývoje, nebo veřejného šíření výsledků těchto činností formou výuky, publikací, transferu znalostí, tj. činností definovaných bodem 20 Rámce. Hlavním znakem Přírodovědecké fakulty  Univerzity Karlovy  jako relevantní entity je možnost účinné dispozice a využití majetku, materiálu, lidských a dalších zdrojů při relativně samostatném vykonávání primární činnosti nebo transferu znalostí dle bodu 20 Rámce.

 

3.Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy vykonává činnost nehospodářskou (bod 20 Rámce) a činnost hospodářskou vykonává jako činnost  vedlejší povahy a v omezeném rozsahu. Tím je míněno, že veškerá hospodářská činnost realizovaná fakultou v pozici celkové relevantní entity je neoddělitelně spojena s jejím hlavním nehospodářským využitím tj. s jejím výkonem činností dle bodu 20 Rámce a je omezena co do rozsahu (kapacita využití zdrojů relevantní entity pro hospodářskou činnost nepřesáhne 20% celkové roční kapacity).

 

 

III. Vymezení výzkumné infrastruktury

1.Výzkumná infrastruktura není pro podmínky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy  definována.

2.V případě, že budou zřízena centra realizovaná v rámci OP VVV, nebo realizovány projekty začleněné do Cestovní mapy ČR, případně projekty OPPK, NPU a podobně, bude výzkumná infrastruktura  stanovena příslušným opatřením děkana.

 

IV. Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

V Praze dne 10.2.2017

                                                                                                            prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

                                                                                                                                    děkan

Publikováno: Pátek 10.02.2017 13:35

Akce dokumentů