E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 02/2017 Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty

UPOZORNĚNÍ: Toto opatření bylo změněno opatřením děkana č. 06/2017.

UNIVERZITA KARLOVA
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 02/2017

Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty (dále fakulta), v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, statutem Univerzity Karlovy a statutem Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty (dále statut PřF), specifikuje vnitřní členění a organizaci fakulty.

Čl. 2

Organizační struktura fakulty

 

1. Fakulta je tvořena pracovišti, jejichž typ a postavení upravují čl. 3–5 statutu PřF. Pracoviště příbuzných oborů se sdružují do sekcí.

2. Postavení účelových zařízení upravuje čl. 7 statutu PřF a organizace děkanátu je upravena opatřením děkana podle čl. 8 statutu PřF.

3. Organizační struktura fakulty je dána výčtem všech pracovišť fakulty podle přílohy 1 tohoto opatření.

4. Jednotlivá pracoviště fakulty jsou označena číselným kódem podle přílohy 2 tohoto opatření.

5. Anglické názvy součástí fakulty jsou stanoveny v příloze 3 tohoto opatření.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

 

1. Tímto opatřením se nahrazuje opatření děkana č. 12/2012 ze dne 29. 11. 2012 včetně jeho dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 23.10.2012, a změny tohoto opatření, která nabyla účinnosti dne 22.1.2016.

2. Toto opatření bylo projednáno akademickým senátem fakulty dne 26.1.2017.

3. Toto opatření je platné dnem vyhlášení a účinné od 1.2.2017.

4. Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji

tajemníka fakulty.

 

V Praze dne 27.1.2017

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan fakulty

Publikováno: Pátek 27.01.2017 14:15

Akce dokumentů