E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNa naší fakultě vzniklo Centrum pro cílenou syntézu a aplikace perspektivních materiálů

Dne 13. 12. 2016 vyzval řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Přírodovědeckou fakultu (PřF) UK k podpisu smlouvy o financování projektu Centrum pro cílenou syntézu a aplikace perspektivních materiálů (CUCAM), a to na základě ujednání Výběrové komise ŘO OP VVV ze dne 31. 10. 2016.

 

 

 

Projekt bude financován z  Evropských strukturálních a investičních fondů a z Fondu státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum. Celkové způsobilé výdaje projektu činí maximálně 215 214 556,41 Kč, přičemž podíl dotace je 95% ve výši 204 453 828,58 Kč a podíl vlastního financování je 5% ve výši 10 760 727,83 Kč.

Náplní projektu je vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného týmu pod vedením předního zahraničního vědce, prof. Russella E. Morrise (University of St. Andrews, UK), který se bude zabývat vědecko-výzkumnou činností v oblasti nových materiálů. Projekt navazuje na dosavadní vědecko-výzkumné aktivity Chemické sekce PřF UK a v souvislosti s jeho realizací dojde k posílení kvality výzkumu na mezinárodní úrovni a pořízení chybějící výzkumné infrastruktury a prohloubení mezinárodní spolupráce PřF UK.

                                                              

Vytvořené Centrum se zaměřuje na výzkum pokročilých materiálů zacílený na studium tří vědeckých témat směřujících do tří různých aplikačních oblastí pokročilých materiálů:

  • Vývoj nových katalyzátorů na bázi modulárních stavebních jednotek: rozpracování ADOR mechanismu syntézy pokročilých materiálů
  • Hybridní elektronické a optické materiály založené na nízko-dimenzionálních stavebních jednotkách
  • Pokročilé multifunkční materiály pro medicínu a speciální aplikace

Projekt povede k přípravě nových materiálů s novými vlastnostmi a vysokým aplikačním potenciálem.

Realizace projektu započala dne 1. 8. 2016 a předpokládané datum ukončení je stanoveno na 31. 5. 2022.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Gabriela Kučerová
Manažerka projektu

 

Přírodovědecká fakulta UK
Hlavova 8, Praha 2, 128 43
e-mail: gabriela.kucerova@natur.cuni.cz

Projekt OP VVV CUCAM (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000417)

Publikováno: Čtvrtek 05.01.2017 15:10

Akce dokumentů