E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKvalita půdy neustále klesá. Alarmující stav je předmětem odborného semináře, zaměřeného na formulování poznatků využitelných politiky

Na Biologickém centru Akademie věd ČR v Českých Budějovicích se buduje unikátní vědecké zázemí pro výzkum vztahů mezi půdou a vodou - Výzkumná infrastruktura SoWa (z anglického Soil&Water – půda a voda) dalšími členy konsorcia jsou kromě BC AV ČR, Univerzita Karlova, Jihočeská univerzita, Česká geologická služba a nově též Ústav pro hydrodynamiku AV ČR. V pátek 19. května pořádá tato iniciativa odborný seminář, jehož cílem je formulovat vědecké poznatky jako podklad pro politická rozhodnutí.

 

„Náš výzkum směřuje k hledání způsobů, jak ekosystémy dlouhodobě a udržitelně užívat, a máme zájem na tom, aby se výsledky naší práce použily. Prvním krokem ke sbližování vědecké komunity se zástupci státní sféry a dalších subjektů s rozhodovací pravomocí bude diskusní seminář, pořádaný v Českých Budějovicích v pátek 19. května 2017.

Nad možnostmi, jak zlepšit přenos vědeckých poznatků do politického rozhodování a jak vzájemně komunikovat, budou společně diskutovat vědci s představiteli ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství, úřadu vlády, hlavního města Prahy, Krajského úřadu Jihočeského kraje, se zástupci vládních a nevládních organizací a neziskového sektoru zabývajícího se životním prostředím (Agentura ochrany a krajiny, správy chráněných krajinných oblastí, místní akční skupiny a další.). Na seminář je přihlášeno více než 50 účastníků, včetně zahraničních hostů.

Alarmující příklad komplexního ekosystémového problému uvádí prof. Jan Frouz, vědecký ředitel Výzkumné infrastruktury SoWa a vědecký pracovník Ústavu pro životní prostředí PřF UK.   „Obsah organické hmoty v půdě neustále klesá. V České republice je na zemědělské půdě okolo 1,5 % organické hmoty, přičemž ideální podíl by byl dvojnásobný. Další pokles obsahu organické hmoty může vést k poklesu úrodnosti a schopnosti půd zadržet vodu, zvýší se eroze. Mohlo by dojít až k úplnému rozvratu ekosystémů, proto je také zadržování organické hmoty v půdě jednou z hlavních strategických priorit ČR do r 2030 v environmentální oblasti říká Jan Frouz.


Výzkumná infrastruktura SoWa byla zařazena do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. Je zaměřena na komplexní mezioborový výzkum interakcí mezi půdními a vodními ekosystémy, ekosystémové procesy a služby v různých časoprostorových škálách v kontextu udržitelného využívání krajiny. Zakládajícími organizacemi jsou Biologické centrum AV ČR, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Karlova a Česká geologická služba. SoWa sídlí v areálu Biologického centra AV ČR Na Sádkách 7 v Českých Budějovicích a je financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním cílem  infrastruktury je přinášet komplexní odpovědi na palčivé problémy v dnešní krajině způsobené činností člověka, mezi něž patří např. klesající úrodnost půdy, snižující se schopnost půdy zadržet vodu, eroze, odtok živin z polí, znečištěné vodní plochy a další. Důraz je kladen i na to, aby se vědecké poznatky následně využily v praxi.


Kontakt:

 

Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., ředitel Výzkumné infrastruktury SoWa, tel. 725653058 e-mail: frouz@natur.cuni.cz

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., zástupkyně ředitele Výzkumné infrastruktury SoWa, tel. ...., e-mail: hana.santruckova@bc.cas.cz  


Seminář probíhá na adrese:

Biologické centrum AV ČR

Branišovská 31, učebna B2

České Budějovice


Program semináře naleznete ZDE


 

Publikováno: Úterý 16.05.2017 16:30

Akce dokumentů