E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNa nový geografický obor “Krajina a společnost” je možno podávat přihlášky až do 15. května

Navazující magisterský studijní obor “Krajina a společnost”, který reaguje na prudký nárůst zájmu vědců, odborné i laické veřejnosti o krajinu, její vývoj a využívání společností v posledním čtvrtstoletí, bude na naší fakultě otevřen letos úplně poprvé. Zájemci o studium mohou podávat přihlášky do 15. května 2016. Přijímací zkouška se bude konat ve čtvrtek 23. 6. 2016.

 

Zatímco většina přírodních věd zaměřuje pozornost na prohloubení dosavadního poznání především v jednotlivých dílčích disciplinách a oborech, studium krajiny vyžaduje komplexní přístup. Jeho podstata spočívá ve vzájemně se prolínajícím studiu procesů a interakcí jak v přírodním, tak i v humánním prostředí (tj. v socioekonomické, sociokulturní, institucionální či technologické sféře) a ve studiu  proměn interakcí příroda–společnost a člověk–krajina v čase. Moderní geografie, geoekologie a historická geografie má studium krajiny, jejích problémů, prvků, složek, procesů a vztahů a vývoje podpořené i dynamickým rozvojem moderních technologií geoinformatiky (GIS) či dálkového průzkumu Země (DPZ). Krajinu je dnes třeba zkoumat (analyzovat, interpretovat, ale i vnímat) v širších vzájemných souvislostech (nejen v základním a aplikovaném výzkumu, ale i v praxi).

Nový obor umožňuje přijímat absolventy různých oborů (nejen geografických či environmentálních) z PřF UK, ale i z jiných fakult. Studium je zaměřeno na získání a prohloubení teoretických, metodologických i aplikačních znalostí a dovedností nezbytných k řešení aktuálních problémů v krajině, a to nejen v širším časo-prostorovém kontextu jejího dosavadního vývoje, ale i z hlediska perspektiv proměn krajiny v budoucnosti.

 


Podmínky pro přijetí

●     Podání řádně vyplněné přihlášky do 15. května 2016.

●     Úspěšné složení přijímací zkoušky nebo její prominutí. Žádost o prominutí přijímací zkoušky je třeba doložit a doručit do 15. května 2016 studijnímu oddělení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK).

●     Ukončení vysokoškolského vzdělání v minimálně bakalářském stupni studia, které se ověřuje dodáním úředně ověřené kopie bakalářského (magisterského či inženýrského) diplomu nebo potvrzení o úspěšném ukončení alespoň bakalářského studia nejpozději do termínu 30. září 2016 studijnímu oddělení PřF UK. Tento požadavek na dodání úředně ověřené kopie diplomu se nevztahuje na absolventy bakalářského studia na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

●     U uchazečů, kteří absolvovali požadované vzdělání na zahraniční vysoké škole předložení osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysokoškolského vzdělání nebo jeho části nejpozději do termínu 30. září 2016 studijnímu oddělení PřF UK, nestanoví–li mezinárodní smlouva jinak. Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2016 rozhodnuto, je termín doložení požadovaného vzdělání prodloužen do 21. října 2016.


Profil absolventa studijního oboru Krajina a společnost

Absolvent má ucelené znalosti o vývoji přírodní sféry obecně, společenských struktur a procesů a jejich dopadu na krajinu a způsoby jejího využívání. Dovede analyzovat, hodnotit a interpretovat proměny krajiny; formulovat odpovídající závěry a strategie. Při řešení problémů aplikuje teorie a metody využívané v geoekologii, humánní geografii, historiografii a v regionálním rozvoji. Absolvent je připraven na práci v soukromých, veřejně prospěšných, státních i mezinárodních organizacích zabývajících se krajinou, v projektové i decizní sféře (územní a strategické plánování, ochrana přírody), v základním i aplikovaném výzkumu (doktorské studium, akademická i komerční sféra).


Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se koná ve čtvrtek 23. 6. 2016 

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu, ale i v tomto případě je o to třeba písemně požádat do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

Pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímací zkoušky vzhledem ke svému druhu zdravotního znevýhodnění, je nutné nejpozději do 15. května 2016 doručit na studijní oddělení písemnou žádost. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky modifikace přijímacího řízení a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště.

 

●     Přijímací zkouška se koná ústní formou. Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

●     Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu včetně jejich výsledků.

●     Uchazeči budou přijati podle výše dosažených bodů na základě pořadí.

●     Bodovou hranici pro přijetí stanoví předem děkan fakulty.


Předmět přijímací zkoušky

Krajina a společnost – Přijímací zkouška ověřuje základní znalosti uchazečů o krajině a procesech, které se v ní odehrávají, na úrovni výuky bakalářských předmětů. Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o obor (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).


Prominutí přijímací zkoušky

Ke studiu navazujícího magisterského oboru Krajina a společnost budou bez přijímacích zkoušek přijati absolventi bakalářských studijních oborů 1301R007 Geografie a kartografie,  1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika,  7504R180 Geografie se zaměřením na vzdělávání, 1303R004 Demografie se sociální geografií, kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

Do studijního průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky je třeba doložit a doručit do 15. května 2016 studijnímu oddělení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.


Přihláška ke studiu

Přihláška se podává elektronicky, prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky

Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 15. května 2016.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 530 Kč.

Platební údaje:

Číslo účtu: 38533021/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 988018

IBAN: CZ7601000000000038533021

SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po vyplnění přihlášky.

Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky. Platby v hotovosti fakulta nepřijímá.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti (zejména není-li formulář přihlášky řádně vyplněn), či nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána. Poplatek je nevratný v kterékoliv fázi přijímacího řízení.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 17.03.2016 16:40

Akce dokumentů

Kategorie: