E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProfesorka Jana Roithová a Mgr. Vojtěch Hladký z Přírodovědecké fakulty UK získali cenu Učené společnosti ČR

V pondělí 19. května 2014, během 20. Valného shromáždění ve Velké aule Karolina a za přítomnosti rektora UK Tomáše Zimy, byly propůjčeny ceny Učené společnosti vědeckým pracovníkům do 40 let. Letošními laureáty se stali dva zástupci Přírodovědecké fakulty UK: profesorka chemie Jana Roithová a odborník na řeckou filozofii Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D.

Dopolední zasedání ve Velké aule, jehož se kromě vrcholných představitelů US ČR zúčastnili také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš a rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, bylo zakončeno přednáškou prof. Jána Vilčeka „Základný výskum: luxus, alebo nevyhnutnost?“. Odpolední blok s názvem „Velmocenské postavení jako hybatel a jako riziko dějinného vývoje“ moderoval prof. Jaroslav Pánek. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek mj. ocenil snahu US ČR popularizovat vědu už na střední škole, nebo dokonce již na základní škole. „Bez nových talentů se česká věda nikam nedostane,“ zdůraznil ministr.

„V práci vědce je obvykle řada neúspěchů vykoupena chvílemi zadostiučinění, když přijdete na něco nového,“ uvedla čerstvá nositelka ceny Učené společnosti i ceny Neuron. „A snad ještě lepší je, když se totéž podaří vašemu studentovi, když vidíte, že jste byli schopni předat svoje vědomosti někomu dalšímu, kdo je využil a přidal svůj vlastní podíl.“

Jana Roithová přebírá medaili

Prof. Jana Roithová jménem všech oceněných poděkovala Učené společnosti, svým učitelům i rodinám, jež oceněným badatelům tolerují jejich pracovní vytížení a umožňují se plně věnovat vědeckému poslání. Na snímku přebírá cenu z rukou předsedy Učené společnosti ČR, profesora Petra Pokorného.   Zdroj: iForum

Prof. RNDr. Jana Roithová, Ph.D., Katedra organické chemie PřF UK za inovativní studie elementárních kroků chemických reakcí pomocí hmotové spektrometrie

Prof. RNDr. Jana Roithová, Ph.D. vystudovala chemii na Přírodovědecké fakultě UK, doktorát získala následně na VŠCHT.  V letech 2003 až 2005 pracovala na Katedře organické chemie Technické univerzity v Berlíně poté působila v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd a v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Od roku 2007 působí na Přírodovědecké fakultě UK, nyní jako vedoucí katedry organické chemie. V březnu získala titul profesor chemie. Ve své sbírce má již řadu významných vědeckých a jiných ocenění jako je Cena „Chemie 2003 Rhodia ČR/ Francouzské velvyslanectví“, Hlávkova cena (2005), Prémie Otty Wichterleho (2007), Cena L’Oreal pro „Ženy ve vědě” (2008), grant ve výši 32 milionů korun od Evropské výzkumné rady, Cenu děkana Přírodovědecké fakulty UK (2009) a čerstvě cenu Neuron 2014 pro mladé vědce. Jana Roithová se může pochlubit svou vysokou odborností v hmotnostní spektrometrii, má bohaté zkušenosti s měřením s lasery na volných elektronech a ovládá i výpočetní chemii. Svůj hlavní vědecký zájem soustředí na experimentální a teoretický výzkum základních vlastností molekul, na výzkum mechanismů organických reakcí a na výzkum vlastností a reaktivity dikationtů s cílem najít nové cesty v chemické reaktivitě.

Mgr. Vojtěch Hladký

Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D. získal cenu Učené společnosti pro vědecké pracovníky do 40 let jako odborník na řeckou filozofii.      Zdroj: iForum

Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D., Katedra filozofie a dějin přírodních věd PřF UK za monografii Gemistos Plethón a další publikace

Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D. vystudoval filozofii a řečtinu na Filozofické fakultě UK v Praze. Zabývá se antickou, renesanční a částečně i současnou filozofií. V současné době působí na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK.

Cena Učené společnosti České republiky (dále US ČR) se uděluje jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkum osobnostem, které jsou občany České republiky, pracují v České republice a nejsou členy US ČR. Vznikla z podnětu profesorů Otto Wichterleho a Rudolfa Zahradníka v roce 1994. Jejím cílem je podněcovat svobodné pěstování vědy, touhy po poznání a šíření vědeckých poznatků ve veřejnosti a zvyšování úrovně vzdělanosti v České republice. Učená společnost je (ve volebním období 2012–2014) řízena osmičlennou Radou, která pracuje v tomto složení: předseda prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., 1. místopředseda prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., 2. místopředseda prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., vědecký tajemník RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., předseda sekce věd matematicko-fyzikálních prof. RNDr. Tomáš Jungwirth, DrSc., předseda sekce věd chemických prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc., předsedkyně sekce věd biologicko-medicínských prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc., předseda sekce věd společenských a humanitních prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Členy Učené společnosti se mohou stát významné domácí vědecké osobnosti z oblasti přírodních i humanitních věd na základě tajné volby při valných shromážděních, která se konají každoročně v květnu.

Oceněným srdečně blahopřejeme!

 

Celý seznam nositelů cen Učené společnosti ČR za rok 2014 naleznete ZDE

Publikováno: Úterý 20.05.2014 12:25

Akce dokumentů