E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 6/2015 kterým se stanoví výše poplatku spojeného s přijetím přihlášky a konáním rigorózní zkoušky a výše náhrady nákladů spojených s rigorózní zkouškou a přípravou na ni

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2015
kterým se stanoví výše poplatku spojeného s přijetím přihlášky a konáním
rigorózní zkoušky a výše náhrady nákladů spojených s rigorózní zkouškou a přípravou na ni.

 

Čl. 1
Předmět úpravy

Na základě ustanovení § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a k provedení čl. 6 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze ze dne18. listopadu 2015 stanovuji výši poplatku spojeného s přijetím přihlášky a konáním rigorózní zkoušky a výši náhrady nákladů spojených s rigorózní zkouškou a přípravou na ni.

 

Čl. 2
Poplatek spojený s přijetím přihlášky

 1. Poplatek spojený s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a konáním státní rigorózní zkoušky dle čl. 6, odst. 1 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze stanovuji ve výši 4 500 Kč.
 2. Poplatek je uchazeč povinen uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 38533021/0100, variabilní symbol 509610, jako specifický symbol se uvádí datum narození uchazeče ve tvaru DDMMYEAR.
 3. Poplatek je splatný nejpozději ke dni podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a v každé fázi řízení je nevratný. Pokud uchazeč poplatek neuhradí, tj. pokud v den podání přihlášky nebude stanovená částka připsána na shora uvedeném účtu fakulty, nebude rigorózní řízení zahájeno.

 

Čl. 3
Poplatek spojený s používáním zařízení a služeb fakulty

 1. Náhrada nákladů spojených s používáním zařízení a informačních technologií a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky fakulty v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku v rozsahu nejvýše 15 hodin činí 9 000 Kč. Náklady ve výši 9 000 Kč je povinen uhradit uchazeč, pokud nabídku těchto služeb přijme.
 2. Náhradu nákladů je uchazeč povinen uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 38533021/0100, variabilní symbol 509610, jako specifický symbol se uvádí datum narození uchazeče ve tvaru DDMMYEAR.
 3. Náhrada nákladů je splatná stejně jako poplatek nejpozději ke dni podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce.
 4. Uchazeč je oprávněn si vyžádat rozpis nákladů spojených s používáním zařízení a informačních technologií a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky fakulty v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku na ekonomickém oddělení fakulty.
 5. Náhrada nákladů je nevratná, pouze v případě, že uchazeč ještě před zahájením konzultací, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů od podání přihlášky, prokáže písemným lékařským potvrzením, že se z vážných zdravotních důvodů nemůže zúčastnit přípravy na státní rigorózní zkoušku, bude mu zaplacená náhrada nákladů v plné výši vrácena.
 6. Náhradu nákladů nehradí uchazeč, který žádá o uznání disertační práce jako práce rigorózní a o uznání státní doktorské zkoušky jako ústní části státní rigorózní zkoušky.

 

Čl. 4
Rozdělení finančních prostředků

 1. Finanční prostředky získané z poplatků dle čl. 3 a 80 % z celkové částky finančních prostředků získaných z poplatků dle čl. 2 budou jednou ročně a to vždy do 10. 11. kalendářního roku přeúčtovány na příslušné zakázky pracovišť fakulty (katedry/ústavy), na kterých proběhlo rigorózní řízení (s přihlédnutím k oboru rigorózního řízení).
 2. Zbývajících 20 % nákladů dle čl. 2 zůstává studijnímu oddělení fakulty k využití na úhradu administrativních nákladů spojených s rigorózním řízením.

 

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření v plném rozsahu ruší a nahrazuje opatření děkana č. 8/2013.
 2. Opatření je platné ode dne vydání a účinné od 1.1.2016.
 3. Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji vedoucí studijního oddělení.

 

V Praze dne 18.12.2015

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan fakulty

Publikováno: Pondělí 21.12.2015 12:25

Akce dokumentů