E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníChemické čtvrtky v Hlavově 8, 18. října 2012 - 9.ledna 2013, 16:30 hod.

Projekt „Chemické čtvrtky“ představí populárně chemii v lidském těle i v hlubinách vesmíru a přivítá vědecké špičky v oboru, jako jsou prof. Petr Kulhánek, doc. Roman Šmucler nebo RNDr. Jiří Grygar.

 

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze startuje ve čtvrtek, 18. 10. 2012, projekt pravidelných přednášek s názvem „Chemické čtvrtky“. Určeny jsou pro studenty středních i vysokých škol, pedagogy, ale také pro laiky zajímající se o chemii, a to bez omezení věku. Hlavním posláním tohoto cyklu je popularizace chemických témat s přesahem do dalších oblastí vědy a s ukázkami praktických experimentů. Vstup na všechny přednášky je zdarma. Bližší informace naleznete zde: http://www.prirodovedci.cz/aktuality/chemicke-ctvrtky-na-prirodovedecke-fakulte-slibuji-experimenty-a-spicky-v-oboru a zde:  http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci

Demonstrativní experimenty na vybrané téma zahájí každou z přednášek, které se budou konat pravidelně ve čtvrteční podvečer od 16:30 hod. v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2). Rozsah témat bude opravdu široký - od Vesmíru a astrochemie přes forenzní a kriminalistickou chemii až po chemii jadernou, biochemii a léčbu rakoviny. Přednášejícími budou špičkoví odborníci, posluchači se tedy mohou těšit na naše nejznámější popularizátory vědy, mezi něž patří například doktor Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR nebo –profesor Kulhánek z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

 

chemie - zkumavky

 

"Pod názvem ´Chemické čtvrtky´ se skrývá série populárně-naučných přednášek, jejichž cílem je seznámit posluchače se zajímavými trendy moderní chemie. Přednášky předních odborníků z různých chemických či s chemií souvisejících oborů jsou určeny všem zájemcům o chemii jak z řad studentů a pracovníků PřF UK, tak i široké veřejnosti. Po každé přenášce bude následovat diskuse na dané téma. Doufáme, že se nám touto cestou podaří odborné, ale i laické veřejnosti ukázat, že chemie je vzrušující, zajímavá a perspektivní disciplína," uvedl doc. RNDr. Tomáš Obšil, CSc., proděkan chemické sekce Přírodovědecké fakulty UK, který je garantem projektu.

„Chemické čtvrtky“ otevře již 18. října 2012  přednáška Chemie na místě činu. Tuto vysoce atraktivní problematiku přiblíží posluchačům forenzní genetik Daniel Vaněk, který společně se svými kolegy vyvinul ojedinělou metodu určování identity a příbuzenských vztahů z kostí zemřelých lidí. Hovořit bude o podrobnostech analýzy DNA, genetickém rozboru a řadě dalších zajímavostí z tohoto oboru.

 

Kalendář Chemických čtvrtků na Přírodovědecké fakultě UK:

18.10.2012

Chemie na místě činu - forenzní genetik Daniel Vaněk společně se svými kolegy vyvinul ojedinělou metodu určování identity a příbuzenských vztahů z kostí zemřelých lidí. Předmětem jeho přednášky budou podrobnosti o analýze DNA, genetickém rozboru a řadě dalších zajímavostí z tohoto oboru.

 

25.10.2012

Populární molekuly  - doc. RNDr. Jan Kotek, PhD., který se na Přírodovědecké fakultě UK zabývá výzkumem v oblasti koordinační a bioanorganické chemie, se zaměří na arzen, jeho historii od oblíbeného prvku travičů přes základ prvních antibiotik až k prvnímu úspěšnému léku proti syfilidě – Salvarsanu 606.

  

1.11.2012

Pokroková léčiva 21.století - doktor Petr Větrovský, absolvent oboru biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nyní ředitel firmy Biotronik, zmapuje historii objevu oxidu dusnatého coby důležité molekuly ovlivňující celou řadu fyziologických a patofyziologických dějů v těle člověka a význam tohoto objevu pro vývoj nových léčiv. Zároveň poodhalí svět farmaceutického průmyslu a pojedná obecně o postupech při vývoji a klinickém zkoušení nových léků v 21.století.

 

8.11.2012

Jaderná chemie včera, dnes a zítra - prof. Ing. Jan John, CSc., z Katedry jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, jehož vědecká skupina je zaměřena na radioanalytické metody, nukleární spektroskopii a radiofarmaka, rozdělí svou přednášku do třech hlavních bodů: vznik a historický vývoj oboru jaderné chemie, seznámení se současnou vědeckou činností na poli jaderně chemických oborů v nukleární medicíně a energetice a využití jaderné chemie v budoucnosti.

  

15.11.2012

Novinky v léčbě rakoviny - doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., z Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také ředitel firmy Asklepion představí nejnovější vědecko-lékařských pohledy na onemocnění spojené s nádorovým bujením a moderní přístupy v léčbě rakoviny. Zaměří se hlavně na fotodynamickou terapii, jež je vedle radioterapie, chemoterapie a imunoterapie další z novodobých zbraní proti tomuto zákeřnému onemocnění. Součástí přednášky bude i znázornění využití laseru v biomedicínských aplikacích.

 

22.11.2012

Extrémní formy hmoty - jeden z nejznámějších popularizátoru vědy v ČR, prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. z Katedry fyziky Elektrotechnické fakulty ČVUT, který je zároveň členem Rady Centra teoretické astrofyziky AV ČR. V přednášce bude objasněno chování hmoty při extrémně nízkých teplotách, chování hmoty při extrémně vysoké teplotě a budou také představeny jiné formy hmoty, jako dnes už světoznámá a magicky zahalená temná hmota. Prof. Kulhánek bude rovněž referovat o nejčerstvějších novinkách v oblasti objevu Higgsova bosonu, jež pochází z Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN se sídlem v Ženevě.

  

29.11.2012

Molekulární podstata virových onemocnění  - doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., je předním vědeckým odborníkem v oblasti biochemie a molekulární biologie virových onemocnění. Na Ústavu organické chemie a biochemie je vedoucím vědeckého týmu zabývajícím se strukturně funkční analýzou a inhibicí HIV proteázy vzniklé pod selekčním tlakem HIV-pozitivních pacientů léčených inhibitory proteázy a další problematiky v oblasti HIV a rakoviny. Hlavním tématem přednášky bude  molekulární podstata vzniku virového onemocnění,  především pak  virus lidské imunitní nedostatečnosti,  tedy HIV a jeho patologické funkce v lidském organismu. Dále bude představen současný stav farmakologického boje s virem HIV.

 

6.12.2012

Organická chemie přírodních látek - Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc., z Katedry organické chemie PřF UK se ve své přednášce soustředí na organická rozpouštědla v přírodě a na využití přírodních látek v biomedicíně. Strukturní rozmanitost organických sloučenin je dána hlavně vazebnými schopnostmi atomu uhlíku. A to jak mezi jednotlivými atomy uhlíku, tak i s ostatními prvky. Ačkoliv by se mohlo v současné době zdát, že tato rozmanitost je výsledkem rozvoje moderní organické syntézy, není tomu tak. Jak ukazují pokroky v izolaci přírodních sloučenin, sama příroda je schopna vytvořit celou řadu látek, o kterých se myslelo, že jsou doménou pouze lidské invence. Sloučeniny izolované z různých rostlin či živých organismů obsahují celou řadu atomů (např. halogeny), reaktivní funkčních skupiny (např. kyano a nitro skupiny) či strukturní zvláštnosti (cyklopentadienylový anion, polycyklobutanový fragment, atd.). Přednáška bude zaměřena na vybrané typy těchto sloučenin.

 

13.12.2012

Předvánoční chemické překvapení – téma přednášky i přednášející budou překvapením

 

 RNDr. Grygar

 

9.1.2013 – VYJÍMEČNĚ STŘEDA!

Chemické dogma vesmíru - RNDr. Jiří Grygar, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, špička v oboru astronomie a astrofyziky a jeden z mediálně nejznámějších vědců ČR, představí obor astrochemie od velkého třesku po současnost. Objasní vznik dodnes působících fyzikálních sil a subatomární hmoty v době těsně po velkém třesku a nepředstavitelné termonukleární reakce v jádrech hvězd. Doktor Jiří Grygar bude hovořit mimo jiné i o postupné syntéze těžkých prvků, které vznikají při gigantickém výbuchu supernovy a o vzniku pozoruhodných vesmírných objektů typu neutronových hvězd nebo magnetarů.

 

 

Vstup na všechny přednášky je zdarma, kapacita míst je však omezená a předpokládaný zájem velký, veřejnosti tedy doporučujeme přijít včas.

 

Video "Studium chemie na Přírodovědecké fakultě UK" můžete shlédnout zde: http://www.youtube.com/watch?v=d5A8Izm9dgM&feature=plcp

 

Projekt Chemické čvrtky v médiích:

 Vědecké špičky představí chemii v těle i vesmíru, aktualne.centrum.cz http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=760567

Chemické čtvrtky představí veřejnosti chemii v lidském těle i v hlubinách vesmíru, iforum.cuni.cz:  http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13578.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 03.01.2013 05:00

Akce dokumentů