E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme prof. Vojtěchu Jarošíkovi k získání Ceny Bedřicha Hrozného

Prof. Vojtěchovi Jarošíkovi, zakladateli a dlouholetému vedoucímu Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK, byla 3. dubna 2013 při příležitosti 665. výročí založení Univerzity Karlovy udělena rektorem Univerzity Karlovy Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin.

K oslavám výročí založení univerzity, které připadá na 7. dubna, tradičně patří také předávání Ceny za prezentaci a Ceny za tvůrčí počin. Slavnostní shromáždění se letos konalo ve středu dne 3. dubna 2013 ve Velké aule historické budovy Karolina. Svým projevem ho zahájil rektor UK profesor Václav Hampl. Zdůraznil spojení univerzity s minulostí a při té příležitosti se pozastavil nad známou Ciceronovou formulaci Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit (Ať všechno dobré, příznivé a šťastné je požehnáno!). Podle rektora Hampla se nejedná pouze o přání, ale o vzkaz s hlubší souvislostí. „Co je dobré, příznivé a šťastné pro univerzitu a její živou, tvůrčí, ovšem s potížemi všedního dne stále znovu zápasící akademickou obec? Samozřejmě by univerzita jako celek mohla na prvním místě volat po větším porozumění a podpoře ze strany státu, garanta naší právní i hmotné existence,“ uvedl rektor.

Důvodem k udělení Ceny Bedřicha Hrozného prof. Vojtěchu Jarošíkovi je jeho významný přínos k rozvoji invazní biologie a bohatá publikační činnost přispívající k pochopení zákonitostí biologických invazí a příčin úspěchů nepůvodních druhů a jejich dopadů na přírodní ekosystémy.

Vojtěch Jarošík

Vojtěch Jarošík se narodil 7.11. 1958 v Kralovicích. Po studiích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnoval oboru systematické biologie a ekologie, působil od roku 1984 jako aspirant na katedře zoologie. V letech 1985 - 1988 absolvoval postgraduální kurs statistických a matematických metod v biologii.

Během své praxe pracoval jako vědecký pracovník Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni, dosud pracuje na Přírodovědecké fakultě UK  a je členem několika vědeckých rad - od roku 1998 působí ve Vědecké radě Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a současně je členem Vědecké rady ORL Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni.

Vojtěch Jarošík se věnuje ekologii populací a společenstev a statistickým modelováním biologických dat. Absolvoval řadu výzkumných a pedagogických pobytů v zahraničí a na svém kontě má i řadu publikací a knih.

 

prof. Jarošík

Prof. Vojtěch Jarošík

 

Cena Bedřicha Hrozného

Původní Cena rektora za tvůrčí počin byla od 1. ledna 2013 v plném rozsahu nahrazena Cenou Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, která je udělována Univerzitou Karlovou za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě. Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise složená ze zástupců univerzity a zástupců dalších institucí. Komise posuzuje došlé návrhy a předkládá rektorovi nejvýše tři návrhy na udělení ceny. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu. S udělením ceny je spojena i  peněžitá odměna.

Bedřich Hrozný

Bedřich Hrozný                                Zdroj: Wikipedie

Publikováno: Neděle 07.04.2013 14:10

Akce dokumentů