E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme Mgr. Lucii Jašíkové za získání Ceny Josefa Hlávky!

Cenu Josefa Hlávky převzalo 16. listopadu na zámku v Lužanech čtrnáct studentů Univerzity Karlovy. Mezi oceněnými je i Mgr. Lucie Jašíková z Katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty UK.

 

Jašíčková

 

Mgr. Lucie Jašíková (Přírodovědecká fakulta UK) získala ocenění za diplomovou práci, jejíž cílem je studium vlastností bipyridin-N,N´-dioxidů v plynné fázi. Jedná se o organokatalyzátory, které usnadňují a urychlují reakce a jsou ekologickou alternativou vzhledem k běžně používaným organokovovým katalyzátorům. Zkoumáním jejich vlastností autorka práce zjistila, že se jedná o extrémně bazické sloučeniny, tzv. superbáze. Další jedinečností našich katalyzátorů oproti běžným dusíkatým superbázím je, že se jedná o první experimentálně studované kyslíkaté superbáze, kde se proton váže k atomům kyslíku.

 

Více na: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13757.html

 

Hlávkova cena - hromadné foto

Studentští laureáti Hlávkovy ceny                                                                                        Zdroj: iForum

 

Cena Josefa Hlávky je určena pro studenty a absolventy, kteří prokázali ve svém oboru tvůrčí myšlení a výjimečné schopnosti. Za posledních 20 let věnovala správní rada nadační příspěvky za desítky milionů korun. Na nadační činnost loni Hlávkova nadace vynaložila téměř 4,7 milionu korun.

Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nejstarší česká nadace, byla Dr. Josefem Hlávkou založena dne 25. ledna 1904. Více informací naleznete zde : http://www.hlavkovanadace.cz/

 

Josef Hlávka

PhDr. Josef Hlávka na dobovém portrétu

 "Poroučeje toto se vší upřímnou oddaností a vší dobrou vůlí ku povznesení a sesílení národa Českého ustanovené "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" s veškerým jeho jměním, se všemi úkoly a účely do vůle Boží - v níž jedině žádoucí zdar a dosažitelný blahodárný výsledek jich spočívá - končím pln důvěry v Prozřetelnost Božskou a v sílu svého národa s úpěnlivou prosbou: Aby Nejvyšší Vládce nade všemi lidmi a národy vzal "Nadání" toto, jeho úkoly a cíle nejmilostivěji pod nejmocnější Svou ochranu, aby je chránil ode všeho zlého, nedal zahynouti jim zkázou."

V Lužanech, dne 25. ledna 1904 

(PhDr. Josef Hlávka, t.č. president České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze, co zůstavitel ("Má poslední vůle", str. 48))

 

 

 

Publikováno: Středa 21.11.2012 00:00

Akce dokumentů