E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme!

Ceny Učené společnosti České republiky byly pro rok 2012 uděleny RNDr. Janu Veselému, Ph.D. z Katedry organické a jaderné chemie PřF UK, doc. RNDr. Janu Kotkovi, Ph.D. z Katedry anorganické chemie PřF UK, RNDr. Michalu Kolářovi a Bc. Luďku Míkovi.

 

USČR

 

V pondělí  14. května 2012 proběhlo XVIII. valné shromáždění Učené společnosti ČR, na němž byly uděleny medaile a ceny Učené společnosti udělované jejím předsedou jednou za rok u příležitosti výročního zasedání jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkum osobnostem, které jsou občany České republiky, pracují v České republice a nejsou členy US ČR v těchto kategoriích:

vědecký pracovník

mladý vědecký pracovník do 35 let  studenti středních škol

sponzorské na vypsané téma

 

Učená společnost České republiky udělila cenu Učené společnosti v kategorii mladý vědecký pracovník:

RNDr. Janu Veselému, Ph.D.,  za rozvoj nových chemických transformací pomocí organokatalýzy.

Pan doktor Jan Veselý patří mezi mladé nadějné organické chemiky v České republice. Jeho výzkum je zaměřený na organokatalýzu, což je velmi dynamická a aktuální oblast organické chemie. Na organokatalýzu se zaměřil během svého postdoktorálního pobytu na Univerzitě ve Stockholmu ve skupině prof. Córdovy. Po návratu ze Švédska v roce 2008 zahájil vlastní výzkum a vybudoval skupinu, která má v současnosti 9 studentů ve všech stupních studia.  Organokatalýza je zaměřena na vývoj nových chemických transformací využívajících katalytického působení malých organických molekul. Z práce Jana Veselého je možné uvést například výzkum v oblasti enantioselektivních aza-Baylis-Hillmanových reakcí, enentioselektivní syntézy cyklických a heterocyklických sloučenin, nebo vývoj organokatalytických arylačních a alkynylačních reakcí. Jan Veselý se kromě vývoje nových reakcí také snaží aplikovat koncepty organokatalýzy na přípravu biologicky aktivních látek. Dnes patří Jan Veselý mezi nejpracovitější  členy Katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a v budoucnosti může být jednou z vůdčích osobností organické chemie v České republice. Zároveň je zapojen do široké sítě národních i mezinárodních spolupracujících partnerů v oblasti organokatalýzy. Jeho práce v této vysoce kompetitivní oblasti mezinárodního výzkumu našla uznání dalších vědců aktivních v této oblasti. Kromě samotného výzkumu se Jan Veselý angažuje v popularizaci vědy a výuce mladých studentů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Učená společnost udělila cenu pro pedagogy kolektivu vysokoškolských pracovníků a studentů :

RNDr. Michalu Kolářovi z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

doc. RNDr. Janu Kotkovi, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Bc. Luďkovi Míkovi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Cena  byla těmto pedagogům udělena za soustavnou práci s talentovanými studenty v oblasti chemie, především  za osobní přínos k organizaci Chemické olympiády a zvláště pak za organizaci letního odborného soustředění v Běstvině, které je svým charakterem zcela ojedinělou akcí. Účastníci tohoto soustředění pravidelně reprezentují  Českou republiku na mezinárodních kolech olympiád „International Chemistry Olympiad“ a v „European Union Science Olympiad“, získávají studijní a vědecká ocenění  a ve svých oborech se  často zařazují mezi  českou vědeckou špičku. Udělením ceny tomuto kolektivu klade Učená společnost  ČR důraz na práci se středoškolskou mládeží, a to i mimo rámec školních povinností.

 

 Všem oceněným srdečně blahopřejeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů!

 

 

 

 

Publikováno: Středa 16.05.2012 00:00

Akce dokumentů