E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGIS? Šikovné IT nástroje – a dávno už nejen pro geografy

Bez online map či aplikací vztažených k prostoru se už neobejdeme. Máme je v mobilech, kdy s využitím GPS souřadnic nacházíme rychlé rady, odkud nám jede nejbližší spoj nebo kam – a kudy – vyrazit do restaurace. Mapy propojené s daty vizualizují volební preference, památky, očekávané srážky i počty hospitalizovaných osob s koronavirem... Vedle většiny běžných uživatelů existují i ti, kteří si do map něco „zakreslují“ a přímo vpisují, například top pivnice či přímo pivovary, dobyté vrcholy nebo různé destinace. Dle slov docenta Štycha z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK díky multilicenci došlo k výraznému posunu vývoje a aplikaci GIS v mnoha vědních disciplínách na Univerzitě Karlově.

„Určitou prostorovou složku můžeme nalézt u více než osmdesáti procent dat. Každé měření někde proběhlo; každý člověk, o nějž se v rámci průzkumů zajímáme, někde žije, rostliny někde rostou a věci se někde nalézají. A tím, že je zobrazíme v mapě – a začneme brát v úvahu jejich prostorové vztahy –, mezi nimi dokážeme nalézat i nové souvislosti,“ říkají geoinformatici ze společnosti Arcdata Praha, jež jako distributor poskytuje v Česku licenci světově nejužívanějšího softwaru ArcGIS od firmy Environmental Systems Research Institute čili Esri. Ta je tak trochu „matkou“ celého odvětví geografických informačních systémů, tedy GIS. A takové nástroje mohou využívat též akademici a studenti Univerzity Karlovy.

Karlovka jako první v Česku

Software GIS má své počátky v oblasti životního prostředí, kdy jednou z prvních úloh byla překryvová analýza – třeba z kombinace dat o svažitosti terénu, vlhkosti a složení půdy, orientaci svahů a vegetaci zjistit vhodnost podmínek pro konkrétní rostlinu. Dnešní GIS nástroje využívají výhod umělé inteligence, bohatých volně dostupných datových zdrojů i časových řad. GIS jsou tak skvělou pomůckou pro ekology, demografy, stavaře i projektanty smart cities. Důležitá je idea webového GIS, která počítá s tím, že organizace jako katastrální či městské úřady publikují svá data tak, aby je uživatelé mohli využívat do svých aplikací.

„Jack Dangermond, zakladatel Esri, této technologii zasvětil život a je přesvědčen o jejím přínosu pro lidstvo – proto také podporuje její rozšíření na vysoké i střední školy. UK byla první univerzitou v ČR, která v roce 2004 pořídila speciální multilicenci, díky níž je software ArcGIS možné využívat nejen pro výuku, vědu a výzkum, ale i pro správu kampusu. Podpisu této smlouvy byl účasten dokonce i Dangermond osobně,“ říká Petr Seidl, ředitel společnosti Arcdata Praha, která dnes nabízí studentům UK i stáže či školí uživatele systému.

„GIS produkty se využívají v široké škále odborných činností: od sběru a distribuce prostorových dat k prostorové analýze či kartografickým výstupům. GIS podporuje nejen rozvoj, ale i komunikaci mezi vědeckými disciplínami. Díky multilicenci došlo k výraznému posunu vývoje a aplikaci GIS v mnoha vědních disciplínách na Univerzitě Karlově,“ říká docent Přemysl Štych z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty UK.

A jako příklad úspěšného užití GIS uvádí webovou aplikaci Pandemie covid-19 v Česku z geodemografického hlediska, jež je jednou z mnoha mapových aplikací projektu UNCE a zobrazuje vývoj regionální variability vybraných demografických a epidemiologických ukazatelů, a dále též záměr Atlasobyvatelstva.cz, který prezentuje výsledky aplikovaného geografického a demografického výzkumu v podobě volně dostupných specializovaných map. Četné uživatele si též našly mapy hodnotící stav a vývoj dostupnosti zdravotních služeb.

Užitečný ovšem i pro egyptology

Výhody ale neznají jen přírodovědci. „GIS aplikace využíváme přes dvacet let. Jsou vynikajícím nástrojem pro mapování stop lidské činnosti v prostoru a nedílnou součástí jakéhokoliv moderního archeologického výzkumu... Díky nim jsme schopni rekonstruovat diachronický vývoj námi zkoumaných lokalit i jednotlivých objektů,“ řekl magazínu Forum Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu FF UK. Proč je pro univerzitu užitečná spolupráce s firmou Arcdata? „Jde především o dostupnost vynikajícího a vyzkoušeného software za nekomerční ceny. A netřeba zdůrazňovat, že obory, jako jsou archeologie, egyptologie, geografie a mnohé další přírodovědné obory jsou založeny na masových datech, která ani jinak uchopit a interpretovat nejde,“ dodává prorektor Bárta (na velkém snímku vlevo je satelitní snímek Tiho starověké hrobky v Egyptě s přesně zakreslenými šachtami).

GIS není jen pomocníkem pro zkoumání minulosti, ale skýtá naděje do budoucna pro mnoho vědeckých disciplín. „Geoinformatika a GIS zaznamenávají vysoce dynamický rozvoj a čím dál více se uplatňují ve stále širší škále vědních i aplikačních oborů,“ upozorňuje Štych.


Využití GIS v humanitních vědách? Například v politologii lze zkoumat i voličské preference v závislosti na sociodemografických faktorech.


Ředitel firmy: Absolventi Univerzity Karlovy nás zajímají

„Mapy a grafy, které vídáme ve spojitosti s covid-19, nejsou nic jiného než vizualizace dat nástroji GIS. Ta asi nejpopulárnější mapa vznikla právě na univerzitě – na Univerzitě Johnse Hopkinse. Je to příklad toho, jak jeden projekt univerzitního oddělení během pár dní ovlivnil celý svět,“ říká Petr Seidl, ředitel Arcdata Praha.

Jak spolupracujete s Univerzitou Karlovou a co jí konkrétně nabízíte?

Naše společnost je distributorem systému ArcGIS od společnosti Esri, která je v podstatě zakladatelem oboru GIS a úzce při tom spolupracuje s mnoha výzkumnými a vzdělávacími institucemi na celém světě. Její zakladatel Jack Dangermond této technologii zasvětil celý život a je přesvědčen o jejím přínosu pro lidstvo – proto také maximálně podporuje její rozšíření na vysoké i střední školy.

UK byla první univerzitou v ČR, která v roce 2004 pořídila speciální multilicenci, díky které je software ArcGIS možné využívat nejen pro výuku, vědu a výzkum, ale i pro správu kampusu. Podpisu této smlouvy byl tehdy účasten dokonce Jack Dangermond osobně. Vedle toho také podporujeme vzdělávání studentů (například formou stáží), pedagogů (slevami na školení) a pořádáme cílené přednášky přímo na univerzitách.

Mohou na takové výhody dosáhnout studenti UK, a případně jak?

Studenti přírodovědecké fakulty mohou používat zmíněnou multilicenci, každý student UK však může získat roční licenci od Esri zdarma. Stačí na stránkách learn.arcgis.com vybrat, že jste student, a odkazy vás již dovedou k formuláři, jehož prostřednictvím dostanete licenci na vybraný software a přístup k mnoha výukovým kurzům. I když pokyny uvádějí, že pro získání studentské licence je potřeba navštěvovat školu v USA, je tato nabídka otevřena i pro studenty v České republice.

Co si ze součinnosti s akademickou sférou odnášíte vy jako firma?

Tato spolupráce je pro nás zajímavá hned na několika úrovních. Předně univerzity s pomocí GIS řeší řadu svých dlouholetých projektů a ve svém oboru se tak mnohdy stávají nejzkušenějšími uživateli této technologie v celé republice. Jejich vysoké odbornosti si nesmírně vážíme. Množství výzkumných projektů, bakalářských a diplomových prací pak přináší také zajímavé a někdy až nečekané možnosti využití GIS v praxi – patří sem proto i něco, co bychom mohli nazvat rozšiřováním obzorů. A v neposlední řadě je to i prostý fakt, že se na univerzitách s technologií GIS seznamují mladí lidé, kteří ji posléze dokážou využít ve své praxi.

Zaměstnáváte také absolventy či experty UK?

Rádi. V našem týmu máme celou řadu úspěšných absolventů UK a vždy nás těší jejich zájem, ať už se jedná o stáž nebo zaměstnání. Mnohým jsme ale pomohli najít zajímavé zaměstnání i u našich uživatelů – potřeba schopných odborníků na GIS ve firmách a organizacích totiž dramaticky roste a našimi uživateli jsou stovky společností nejrůznějšího oborového zaměření. Špičkové odborníky z Univerzity Karlovy pak zveme k přednáškám na našich konferencích, které pořádáme pro naše uživatele.

Ing. Petr Seidl, CSc.
Po studiích technické kybernetiky nastoupil do Terplanu – Státního ústavu pro územní plánování, kde spoluvytvářel Integrovaný informační systém o území ČSR, první centrální prostorovou databázi na našem území. Zabýval se také počítačovou grafikou, jež se stala i nosným tématem jeho disertace. Po roce 1989 se rozhodl zasadit o využití GIS v nejrůznějších oborech, a proto stál u založení firmy Arcdata Praha (distributora softwaru Esri v ČR), jíž vede dodnes.

Zdroj: Forum Magazín Univerzity Karlovy 

Publikováno: Středa 16.06.2021 11:15

Akce dokumentů