E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium chemie

Studijní program Navazující magisterské studium chemie


Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia je ústní v rozsahu základních předmětu bakalářského studia oboru Chemie v přírodních vědách.

Přijímací zkouška navazujícího magisterského studia je ústní v rozsahu znalostí základních předmětu bakalářského studia oboru Chemie v přírodních vědách. Při sestavování studijního plánu si muže student vybrat mezi zaměřením Koordinační a bioanorganická chemie a Chemie pevných látek a materiálu. Studijní plány obou zaměření se skládají z povinných a volitelných předmětu. Povinné předměty musí student absolvovat v plném rozsahu daném studijním plánem zaměření. Volitelné předměty vybírá student z nabídky předmětu vyučovaných katedrou anorganické chemie nebo z nabídky dalších předmětů fakulty, UK či jiných vysokých škol (doporučujeme po konzultaci s vedoucím diplomové práce).

V rámci magisterského studijního oboru Fyzikální chemie si studenti(ky) mohou zvolit různá teoretická i experimentální zaměření, jako jsou např.: kvantová chemie, dynamika molekulárních soustav, teoretická a experimentální spektroskopie, teoretická a experimentální elektrochemie, chemická katalýza, nanochemie (příprava a studium vlastností systému s nanočásticemi) apod. Příslušné zaměření si student(ka) volí výběrem volitelných a povinně volitelných kurzů a výběrem tématu a vedoucího své diplomové práce. Při povinné části státní závěrečné zkoušky věnované fyzikální chemii si však student(ka) losuje otázky z celého oboru.

Biofyzikální chemie je hraniční obor mezi fyzikální chemií, biochemií a molekulární biologií, který aplikuje základní principy fyziky, chemie a biologie k získání molekulárního a strukturního pohledu na biologicky důležité a medicínsky významné děje. Absolvent dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru Biofyzikální chemie získá znalosti o struktuře biologických makromolekul (zejména bílkovin a nukleových kyselin), o metodách jejich přípravy, a dále i o teoretických a experimentálních metodách studia jejich struktury, funkce a interakcí. V rámci studia si studenti(ky) mohou zvolit různá teoretická i experimentální zaměření, jako jsou např.: studium vztahu mezi strukturou a funkcí proteinu teoretickým modelováním nebo experimentálními metodami, sledování interakcí mezi ligandy a proteiny, spektroskopie proteinu apod. Příslušné zaměření si student(ka) volí výběrem volitelných a povinně volitelných kurzu a výběrem tématu a školitele své diplomové práce. Při povinné části státní závěrečné zkoušky věnované biofyzikální chemii si však student(ka) losuje otázky z celého oboru.

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia je ústní v rozsahu základních předmětu bakalářského studijního oboru Chemie v přírodních vědách.

V rámci magisterského studijního oboru Makromolekulární chemie si studenti(ky) mohou zvolit různá teoretická i experimentální zaměření, jako jsou např.: modelování dynamických procesu v makromolekulárních soustavách, řízená syntéza polymeru, syntéza a vlastnosti polymerních systému s aplikacemi v oblastech elektroniky, medicíny a farmacie apod. Příslušné zaměření si student(ka) volí výběrem volitelných a povinně volitelných kurzu a výběrem tématu a školitele své diplomové práce. Při povinné části státní závěrečné zkoušky věnované makromolekulární chemii si však student(ka) losuje otázky z celého oboru.

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia je ústní v rozsahu základních
předmětu bakalářského studijního oboru Chemie v přírodních vědách.

Magisterské studium oboru „Chemie životního prostředí“ představuje samostatný dvouletý studijní obor, který navazuje na tříleté bakalářské studium. Jedná se o hraniční studijní obor mezi chemií, biologií a dalšími vědami úzce souvisejícími s životním prostředím. Studenti, kteří se na studium hlásí, by měli mít základní znalosti z těchto oboru získané v bakalářském stupni. Během navazujícího magisterského studia absolvují radu specializovaných přednášek, doplněných praktickými cvičeními, které mají rozšířit jejich pohled na řešení konkrétních úkolu v oblasti ochrany životního prostředí. Absolventi magisterského studijního oboru „Chemie životního prostředí“ najdou uplatnění ve výzkumných i administrativních týmech, v útvarech pro životní prostředí městských a obecních úřadu, a dále v analytických laboratořích a odděleních životního prostředí průmyslových a zemědělských podniku.

Obor představuje interdisciplinární studium spojující fyzikální chemii, biochemii a materiálovou vědu s moderními metodami molekulového modelování. Od absolventu tohoto studijního oboru se očekává schopnost samostatného řešení otázek týkajících se strukturních a dynamických aspektu nanočástic pomocí moderních metod počítačového modelování. Absolventi budou také vybaveni dostatečnou znalostí klasických experimentálních a teoretických přírodovědných disciplin (například molekulové spektroskopie, strukturní analýzy, rovnovážné a nerovnovážné termodynamiky a kvantové teorie elektronové struktury).

 

 

Akce dokumentů