E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNové voltametrické senzory a DNA biosenzory na bázi amalgámových intermetalických fází

Fakultní tým / skupina:

Skupina elektroanalytických metod, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí
http://web.natur.cuni.cz/~analchem/lab113/index.html

Vedoucí týmu:

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Katedra analytické chemie
22195-1224, e-mail: barek@natur.cuni.cz

Školitel:

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Katedra analytické chemie
22195-1224, e-mail: barek@natur.cuni.cz

Školitel-konzultant:

RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Katedra analytické chemie
22195-1599, e-mail: vyskoci1@natur.cuni.cz

Anotace projektu:

Pracovní elektrody na bázi pevného stříbrného amalgámu modifikované rtuťovým meniskem si od svého zavedení v roce 2000 vydobyly nezastupitelné postavení na poli citlivé voltametrické analýzy elektrochemicky aktivních genotoxických environmentálních polutantů a protinádorových léčiv jako netoxická náhrada visící rtuťové kapkové elektrody. Amalgámová intermetalická fáze tvořící povrch těchto elektrod však také nabízí možnost elektrochemické akumulace ušlechtilých kovů za vzniku nových fází s cíleným poměrem akumulovaných kovů. Tento nový způsob „dopování“ by měl elektrodovému povrchu udělit zcela nové vlastnosti, které by měly vést ke zvýšené adsorpci specifických analytů (přispívající ke zvýšení citlivosti jejich voltametrického stanovení) a zvýšené chemisorpci modifikátorů pro přípravu nových voltametrických DNA biosenzorů. Jako kovy vhodné pro výše zmíněnou akumulaci se jeví měď (Hg Ag Cu fáze), bismut (Hg Ag Bi fáze) a zlato (Hg Ag Au fáze). Cílem tohoto projektu bude provést základní studii zahrnující optimalizaci přípravy výše uvedených amalgámových intermetalických fází, voltametrickou charakterizaci těchto povrchů a studium elektrodových interakcí s vybranými analyty (purinové báze, atomy síry obsahující aminokyseliny či nitrované organické environmentální polutanty obsahující thiolovou funkční skupinu) a s chemickými modifikátory pro přípravu nových DNA biosenzorů (jedno- či dvouvláknová DNA). Pomocí DNA biosenzorů bude studována interkalace a kovalentní vazba vybraných analytů do DNA. Zkoumány budou karcinogenní prioritní polutanty životního prostředí (nitrované polycyklické aromatické uhlovodíky) a moderní protinádorová léčiva.

Akce dokumentů