E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCharakterizace systémů pro enantioselektivní separace ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii a kapilární elektroforéze

Fakultní tým / skupina:

Skupina elektromigračních separačních technik
http://web.natur.cuni.cz/~tesarove

Vedoucí týmu:

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie
22195-1120, e-mail: gas@natur.cuni.cz

Školitel:

Prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie
22195-1296, e-mail: tesarove@natur.cuni.cz

Anotace projektu:

Metody pro dělení enantiomerů látek představují významnou oblast separačních metod, využívají se např. při analýze léčiv, agrochemikálií nebo složek potravin. Pro tyto separace je třeba vytvořit enantioselektivní prostředí, které se realizuje přidáním tzv. chirálního selektoru (CS) do běžného separačního systému chromatografie (v našem případě HPLC) či elektroforézy (zde CE).
Charakterizaci kolon/chirálních stacionárních fází (CSP) pro HPLC plánujeme provádět pomocí různých navržených chromatografických testů, které bychom rádi rozšířili o faktor zahrnující stereoselektivitu. Dalším přístupem k objasnění interakčních mechanismů může být využití spektrálních metod, včetně chiroptických technik.
V systémech CE chceme na základě sady měření přesněji charakterizovat vlastnosti separačních systému, především určením interakčních konstant mezi CS a enantionery a sledováním různých vlivů na hodnoty těchto konstant.
Cílem projektu je vývoj a podrobná charakterizace nových chirálních selektorů (CS) / chirálních stacionárních fází (CSP), jejichž základní strukturou jsou cyklofruktany. Z obecnějšího pohledu výsledky povedou k objasnění enantioselektivních interakčních mechanismů v prostředí nově vyvinutých/modifikovaných CS resp. CSP. Na základě zjištěných skutečností dojde k obohacení znalostí o chirálních separacích, které bude možné využít jak v teoretické, tak praktické oblasti. Pochopení interakčních mechanismů následně usnadní a urychlí vypracovávání nových metod pro dělení enantiomerů a optimalizaci separačních podmínek pro konkrétní aplikace.

Akce dokumentů