E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAmphifilní kopolymery ve vodných roztocích (studium konformačního a asociačního chování pomocí počítačového modelování)

Fakultní tým / skupina:

Asociující polymery
http://web.natur.cuni.cz/~pmc/group.php?id=5
http://web.natur.cuni.cz/~pmc/namecard.php?id=8

Vedoucí týmu:

Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie
22195-1293, e-mail: prochaz@vivien.natur.cuni.cz

Školitel:

Doc. Ing. Zuzana Limpouchová, CSc.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie
22195-1293, e-mail: zl@vivien.natur.cuni.cz

Školitel-konzultant:

RNDr. Filip Uhlík, Ph.D., CSc.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie
22195-1290, e-mail: uhlik@sals.natur.cuni.cz

Anotace projektu:

Kopolymery obsahující monomerní jednotky různě reagující na vnější stimuly jsou ideálními kandidáty pro vývoj „molekulárních zařízení“ sloužících k nejrůznějším účelům od cíleného transportu léčiv přes molekulární elektroniku až po odstraňování nečistot ze životního prostředí. V popředí zájmu moderní polymerní chemie jsou v současné době zejména amphifilní polymery ve vodných roztocích, jejichž konformační a asociační chování lze v závislosti na jejich architektuře, chemickém složení a uspořádání monomerních jednotek regulovat různými stimuly (pH, teplota, iontová síla, apod.). Počítačové simulace těchto systémů umožňují získat informace, které přispívají k plánování a interpretaci experimentálních výsledků. Danou tematikou se naše skupina zabývá dlouhodobě, proto navrhovaný doktorský projekt bude součástí širšího polymerního výzkumu naší skupiny.
V rámci navrhovaného projektu bude vyvinuta nová simulační Monte Carlo metoda kombinovaná s Brownovskou dynamikou. Pozornost bude věnována zejména hřebenovým a hvězdicovým polyelektrolytovým kopolymerům. Nová metoda bude nejprve použita k simulacím modelových systémů připravených ve spolupráci s ÚMCH ČSAV v rámci našeho jiného projektu. Porovnání experimentálních závislostí vybraných fyzikálních veličin a jejich trendů s výsledky počítačových simulací umožní parametrizaci metody. Prvním krokem navrhovaného projektu bude studie konformačního a asociačního chování hřebenových polyelektrolytových kopolymerů včetně chování samotných lineárních řetězců. Druhým krokem bude studium tvorby komplexů polyelektrolytů se surfaktanty.

 

Tento projekt se překrývá s řešením grantu a lze proto předpokládat navýšení stipendia o asi 5 kkč měsíčně.

Akce dokumentů