E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTémata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2020/21

Schválená témata bakalářských a diplomových prací se začátkem v roce 2020/21

Katedra biochemie nabízí studentům níže uvedená témata bakalářských (pdf ke stažení) a diplomových (pdf ke stažení) projektů. Je zvykem, že studenti nejprve kontaktují školitele tématu, které je nejvíce oslovuje, a domluví se s ním na spolupráci (e-mailový kontakt je uveden v SIS). Je potřeba počítat s tím, že školitelé se již mohli domluvit s jinými studenty, kteří byli v jednání rychlejší nebo pokračují ve své práci z bakalářského studia. Nabízených témat je nicméně výrazně více, než studentů zapsaných v prvním ročníku navazujícího magisterského studia (v případě diplomové práce) nebo ve třetím ročníku bakalářského studia (v případě bakalářské práce), není proto třeba se obávat, že na někoho žádné téma nezůstane. Nenechejte však výběr Vaší práce na poslední chvíli!

Dle harmonogramu budou do 15. 11. 2020 všechna témata vypsána do SISu a studenti se na ně po dohodě se školitelem dané práce nejpozději do 6. 12. 2020 přihlásí. Poté školitelé potvrdí, že budou přihlášené studenty školit, a pak již nic nebrání tomu, aby studenti na daném projektu začali pracovat.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci (dle vládních nařízení ze dne 30. 10. 2020 nemají studenti povolen přístup do laboratoří) doporučujeme začít on-line konzultací se školitelem, studiem doporučené literatury a sepisováním literárního úvodu k dané problematice. Věříme, že se nejpozději na začátku příštího kalendářního roku situace zlepší a studenti se dostanou také k práci v laboratoři. Prosíme, sledujte vždy nejaktuálnější informace zde .

Vezměte prosím na vědomí, že rešeršní diplomové práce (bez experimentální části) jsou ve studijním programu Biochemie nepřípustné. Diplomový projekt je naštěstí koncipován na dva akademické roky, a tak snad současný "výpadek" nebude devastující, zvláště když je možné čas věnovat studiu literatury a vybrané problematiky.

V případě bakalářské práce se předpokládá její vypracovávání na konci zimního a během letního semestru 2020/21. I tento akademický rok pracujeme s možností posunutí státních zkoušek a obhajob na pozdější termíny, abychom studentům zajistili více času pro činnosti v laboratoři a umožnili jim tak zvládnout vypracování experimentální bakalářské práce. Pokud bude přetrvávat nepříznivá situace bez možnosti přítomnosti studentů na VŠ i během jarních měsíců, budeme pak eventuálně uvažovat o možnosti přijmout k obhajobě též bakalářské práce rešeršního typu. Toto však nedoporučujeme – byť se to možná nezdá, vypracování rešeršní práce je velmi náročné, nejedná se pouze o literární přehled daného tématu!


Seznam bakalářských prací

Cyril Bařinka

BP1: Využití rentgenostrukturní analýzy k popisu interakcí glutamátkarboxypeptidasy II a nízkomolekulárních inhibitorů.

BP2: Strukturní a biochemická charakterizace komplexů histone deacetylasy 6 s malými molekulami.

 

Pavla Bojarová

BP1: Enzymová fukosylace oligosacharidů. (Pracoviště: Laboratoř biotransformací, Mikrobiologický ústav AV ČR)

BP2: Exprese a vazebné vlastnosti lidského galektinu-4. (Konzultant: Ing. Kristýna Slámová, Ph.D., Pracoviště: Laboratoř biotransformací, Mikrobiologický ústav AV ČR)

 

Evžen Bouřa

BP1: Strukturní a funkční charakterizace inhibice koronavirové methyltransferázy.

BP2: Strukturní a funkční charakterizace inhibice flavivirové methyltransferázy.

 

Helena Dračínská

BP1: Vliv inhibitorů tyrosinkinas na aktivitu cytochromů P450.

 

Tomáš Etrych

BP1: Polymerní nanomateriály s kontrolovanou degradací a zvýšenou prostupností nádorovou tkání. (Konzultantka: Ing. Lenka Kotrchová, Pracoviště: Oddělení biolékařských polymerů, Ústav makromolekulární chemie AV ČR)

BP2: Biokompatibilní polymerní nanomateriály s nesteroidními léčivy v protizánětlivé terapii. (Konzultantka: PharmDr. Eva Randárová, Pracoviště: Oddělení biolékařských polymerů, Ústav makromolekulární chemie AV ČR)

BP3: Biokompatibilní polymerní nanomateriály s dexamethasonem v protizánětlivé terapii. (Konzultantka: Mgr. Júlia Kudláčová, Pracoviště: Oddělení biolékařských polymerů, Ústav makromolekulární chemie AV ČR)

BP4: Aktivovatelné polymerní sondy pro fluorescenční navigovanou endoskopickou chirurgii pevných nádorů. (Konzultantka: Ing. Eliška Bohmová, Pracoviště: Oddělení biolékařských polymerů, Ústav makromolekulární chemie AV ČR)

 

Hana Hansíková

BP1: Studium patomechanismů deficience komplexu III mitochondriálního dýchacího řetězce (Konzultantka: RNDr. Daniela Burská, PhD, Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch, 1.LF UK)

 

Olga Heidingsfeld

BP1: Regulace fosfatas ze superrodiny haloacid dehalogenas v patogenních kvasinkách Candida albicans a Candida parapsilosis

 

Petr Hodek

BP1: Vývoj antibakteriálních protilátek pro pacienty s cystickou fibrosou.

BP2: Studium profylaktického účinku glykoklastrů na modelu bakteriální adherence.

BP3: Potravní doplňky jako modulátory biotransformace xenobiotik.

BP4: Studium profylaktického účinku slepičích protilátek na virová onemocnění.

 

Veronika Hýsková

BP1: Pythium oligandrum jako prostředek biologické ochrany (Konzultantka: Mgr. Kateřina Bělonožníková)

 

Radek Indra

BP1: Příprava mitotických inhibitorů ve formě nanotrasportérů.

BP2: Vliv pH na oxidaci vandetanibu.

 

Tomáš Ječmen

BP1: Exprese a purifikace proteinů s nepřirozenými aminokyselinami a studium jejich struktury pomocí chemické nebo fotochemické modifikace a hmotnostní spektrometrie.

BP2: Rozvoj techniky separace a identifikace glykopeptidů pomocí chromatografie a hmotnostní spektrometrie pro klinické účely.

Vladimír Křen

BP1: Nízkomolekulární glykomimetika s afinitou k lidským galektinům. (Konzultantka: RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D., Pracoviště: Laboratoř biotransformací, MBÚ AV ČR)

 

Tomáš Koblas

BP1: In vitro příprava modifikovaných mediátorových RNA kódujících regulátory buněčného cyklu pro buněčnou terapii diabetu

 

Zdeněk Kukačka

BP1: Příprava DNA vazebné domény transkripčního faktoru FOXK2 (Konzultant: Marek Polák)

 

Václav Martínek

BP1: Optimalizace metody alternativní amplifikace DNA (LAMP)

 

Markéta Martínková

BP1: Porovnání různých molekulárně-biologických přístupů pro detekci přítomnosti DNA patogenní bakterie Streptococcus pneumoniae

BP2: Studium využití uracil-DNA glykosylasy s cílem zamezit kontaminací testovaných vzorků produkty předchozích DNA amplifikačních reakcí

BP3: Porovnání různých molekulárně-biologických přístupů pro detekci přítomnosti DNA patogenní bakterie Haemophilus influenzae

BP4: Příprava a základní charakterizace modelového zástupce hemových senzorových proteinů

 

Petr Novák

BP1: Afinitní purifikace 5'-adenosinmonofosfátem aktivované proteinové kinasy (Konzultantka: Jana Nováková)

BP2: Využití chemického sítění pro studium organizace intermediálních filament (Konzultant: Jan Fiala)

BP3: Role post-translačních modifikací tubulinu v regulaci mikrotubulárních procesů (Konzultant: Zdeněk Lánský)

BP4: Příprava DNA vazebné domény transkripčního faktoru FOXK1 (Konzultant: Aleš Hnízda)

 

Renata Ptáčková

BP1: Cirkulující nádorová DNA v moči a její využití jako potenciálního biomarkeru kolorektálního karcinomu. (Konzultantka: RNDr. Lucie Benešová, Ph.D., Pracoviště: Genomac výzkumný ústav)

 

Helena Ryšlavá

BP1: Antioxidační vlastnosti rostlin tabáku pěstovaných in vitro s různým zdrojem dusíku (Konzultantka: Mgr. Kateřina Bělonožníková)

 

Alena Sumová

BP1: Dynamika degradace hodinového proteinu PER2 pomocí detekce bioluminiscence v reálném čase ve tkáňovém explantátu cirkadiánních hodin mPER2Luc myši (Konzultant: Prof. Petr Hodek)

 

Jan Šilhán

BP1: Příprava konstruktů a exprese rekombinantních proteinů a studium jejich interakce s DNA

 

Miroslav Šulc

BP1: Elektronový přenos v proteinech: model azurin

BP2: Studium bio-interakcí kalmodulinu

 

Ondřej Vaněk

BP1: Aktivace buněčné signalizace s pomocí bispecifických fúzních proteinů

BP2: Aktivace buněčné cytotoxicity pomocí bispecifických fúzních proteinů

BP3: Strukturní biochemie proteinu NKp80, aktivačního receptoru lidských lymfocytů

BP4: Galektin 3 a jeho interakce s receptorem přirozené cytotoxicity NKp30

 

Seznam diplomových prací

Cyril Bařinka

DP1: Využití expanze genetického kódu pro studium substrátů histondeacetylasy 6

DP2: Bifunkční receptory pro cílenou imunoterapii nádorů prostaty

DP3: Identifikace a charakterizace nových substrátů a inhibitorů histondeacetylasy 11 (HDAC11)

DP4: Molekulární podstata interakcí mezi Dishevelled 3 (Dvl3) a proteinovým regulátorem cytokinese 1 (PRC1)

DP5: Využití rentgenostrukturní analýzy k popisu interakcí glutamátkarboxypeptidasy II a nízkomolekulárních inhibitorů.

DP6: Strukturní a biochemická charakterizace komplexů histone deacetylasy 6 s malými molekulami.

 

Evžen Bouřa

DP1: Strukturní a funkční charakterizace inhibice koronavirové methyltransferázy.

DP2: Strukturní a funkční charakterizace inhibice flavivirové methyltransferázy.

 

Helena Dračínská

DP1: Vliv inhibitorů tyrosinkinas používaných v protinádorové terapii na aktivitu cytochromů P450.

 

Tomáš Etrych

DP1: Polymerní terapeutika pro imunoonkoterapii (Konzultant: RNDr. Petr Chytil, PhD., Pracoviště: Oddělení biolékařských polymerů, Ústav makromolekulární chemie AV ČR)

 

Hana Hansíková

DP1: Studium patomechanismů deficience komplexu III mitochondriálního dýchacího řetězce (Konzultantka: RNDr. Daniela Burská, PhD, Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch, 1.LF UK)

 

Olga Heidingsfeld

DP1: Regulace fosfatas ze superrodiny haloacid dehalogenas v patogenních kvasinkách Candida albicans a Candida parapsilosis

 

Petr Hodek

DP1: Vliv vybraných složek parfémů na metabolismus steroidů.

DP2: Studium interakce bakteriálních lektinů se žloutkovými protilátkami.

DP3: Interakce bakteriálních lektinů s epitelem lidských plic.

DP4: Studium profylaktického účinku glykoklastrů na modelu bakteriální adherence.

 

Veronika Hýsková

DP1: Vliv azolových fungicidů na metabolismus rostlin (Konzultantka: RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.)

DP2: Antioxidační systém v rostlinách vystavených chemickým stresorům (Konzultantka: Mgr. Kateřina Bělonožníková)

 

Radek Indra

DP1: Příprava mitotických inhibitorů ve formě nanotrasportérů.

DP2: Druhá fáze biotransformace tyrosinkinasových inhibitorů.

DP3: Vliv pH a dalších faktorů na metabolické přeměny tyrosinkinasových inhibitorů.

 

Tomáš Ječmen

DP1: Exprese a purifikace proteinů s nepřirozenými aminokyselinami a studium jejich struktury pomocí chemické nebo fotochemické modifikace a hmotnostní spektrometrie.

DP2: Rozvoj techniky separace a identifikace glykopeptidů pomocí chromatografie a hmotnostní spektrometrie pro klinické účely.

 

Vladimír Křen

DP1: Rutinosidasa z Aspergillus niger – studium aktivního místa a jeho modifikace. (Konzultantka: RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D., Pracoviště: Laboratoř biotransformací, MBÚ AV ČR)

 

Tomáš Koblas

DP1: Stimulace proliferace pankreatických beta buněk pomocí in vitro připravených modifikovaných mRNA kódujících regulátory buněčného cyklu

DP2: Charakterizace beta buněk pankreatu po jejich in vitro stimulované proliferaci syntetickými modifikovanými mRNA

 

Petr Man

DP1: Příprava a využití proteas vhodných ke studiu struktury proteinů

 

Michael Mareš

DP1: Proteolytické enzymy lidských patogenů a parazitů (Konzultantka: Olga Heidingsfeld)

DP2: Katepsinové proteasy v biomedicíně (Konzultantka: Olga Heidingsfeld)

 

Markéta Martínková

DP1: Detailní enzymová charakterizace modelového zástupce hemových kyslíkových senzorů

DP2: Strukturní charakterizace modelového zástupce hemových kyslíkových senzorů

DP3: Strukturní a funkční charakterizace modelových zástupců hemových senzorových proteinů

 

Petr Novák

DP1: Studium stability komplexu transkripčního faktoru s dsDNA v plynné a kapalné fázi (Konzultant: Jan Fiala)

 

Adriana Osičková

DP1: Identifikace transmembránových segmentů toxinu RtxA bakterie Kingella kingae

DP2: Vliv toxinu RtxA bakterie Kingella kingae na vrozenou imunitní odpověď respiračního epitelu

 

Daniel Rozbeský

DP1: Strukturní a funkční studie signalizačních molekul ve vedení axonu

 

Helena Ryšlavá

DP1: Vliv kontaminace půdy na metabolismus rostlin (Konzultantka: Mgr. Kateřina Bělonožníková)

 

Jan Šilhán

DP1: Strukturní a biofyzikální studie funkce DNA vazebných proteinů

 

Miroslav Šulc

DP1: Technika strukturněfunkční proteomiky: Světlem iniciované chemické zesítění a hmotnostní spektrometrie

DP2: Studium protein-proteinových interakcí bakteriálních virulentních faktorů v procesu jejich pathogenese

 

Ondřej Vaněk

DP1: Superrozlišovací mikroskopie receptoru NKp30 a jeho mutantních variant

DP2: Aktivace buněčné cytotoxicity pomocí bispecifických fúzních proteinů

DP3: Identifikace ligandu myšího NK buněčného receptoru NKR-P1C

DP4: Produkce IL2-fúzních protilátek a sledování jejich biologické aktivity

 

Lenka Žáková

DP1: Příprava analogů IGF2 se zvýšenou afinitou k IGF2 receptoru

 


 

Publikováno: Středa 04.11.2020 10:20

Akce dokumentů