E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné skupiny

 

Koordinační a bioanorganická chemie 


www : http://web.natur.cuni.cz/anorchem/koordchem/ Logo19

Vedoucí skupiny: Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.

Další členové: Prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.; Doc. RNDr. Jan Kotek, PhD.; RNDr. Vojtěch Kubíček, PhD.; Doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.

Výzkum skupiny "Koordinační a bioanorganické chemie" je zaměřen převážně na komplexy makrocyklických ligandů, které mohou být využity v biologii nebo medicíně. Jde o základní výzkum látek, které mohou být používány jako kontrastní látky pro tomografii magnetické resonance (MRI) nebo jako nosiče radionuklidů kovů k diagnostice nebo terapii.

 

Organoprvková chemie a katalýza 


www : http://web.natur.cuni.cz/~stepnic/organomet.html

Vedoucí skupiny: Doc. RNDr. Petr Štěpnička, PhD.

Tým zabývající se organoprvkovou chemií a katalýzou se soustředí především na přípravu nových ferrocenových ligandů a studium jejich strukturních a koordinačních vlastností. Zvláštní pozornost je věnována použití připravených sloučenin v katalýze synteticky důležitých organických reakcí.

 

Chemie pevných látek a nanomateriálů 


www : http://web.natur.cuni.cz/anorchem/solid.htm

Vedoucí skupiny: Doc. RNDr. Ivan Němec, PhD.

Další členové: Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.; Doc. RNDr. David Havlíček, CSc.; RNDr. Daniel Nižňanský, PhD.

Materiálový výzkum je zaměřen jednak na aktuální nanomateriály (skupina Dr. Nižňanského – www). Jedná se o přípravu nových nanočástic na bázi oxidů železa a perovskitů (magnetické a optické aplikace). Kromě toho zde výzkum zasahuje také do oblasti makrokrystalické, kde se připravují a studují materiály pro nelineární optiku a protonové vodiče (skupina doc. Němce – www).

 

Fotochemie a supramolekulární chemie porfyrinoidů 


www : http://web.natur.cuni.cz/anorchem/PSCP/

Vedoucí skupiny: Doc. RNDr. Jiří Mosinger, PhD.

Výzkum je zaměřen na chemii a fotochemii porfyrinoidů, generaci singletového kyslíku, host-guest interakce, supramolekulární fotoaktivní systémy, nové fotoaktivní nanomateriály a aplikace v oblasti fotodynamické terapie a fotodesinfekce.

 

Centrum molekulových a krystalových struktur 


Vedoucí skupiny: RNDr. Ivana Císařová, CSc.

Řešení struktur pevných látek pomocí difrakce rentgenového (RTG) záření.

 

^ nahoru ^

 


 

Akce dokumentů