E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDiplomové práce studijního oboru analytická chemie

Diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia studijního oboru analytická chemie je i obhajoba diplomové práce. Na diplomové práce se vztahuje Opatření děkana PřF UK 22/2017.

Diplomová práce se odevzdává v termínu určeném harmonogramem akademického roku, a to dvojím způsobem:

  1. jeden exemplář v tištěné podobě, svázaný v pevné vazbě (není přípustná vazba rozebíratelná, např. kroužková), který se studentovi nevrací (bude po obhajobě archivován v Knihovně chemie PřF UK). Práce se odevzdává na sekretariátu Katedry analytické chemie (místnost č. 122) paní Marii Datkové.
  2. elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou), nevylučuje-li to její povaha (viz čl. 3 OR 6/2010), vkládá student prostřednictvím webového rozhraní SIS, a to výhradně v prohledávatelném formátu PDF. Má-li práce přílohu či přílohy (např. soubory dat, multimediální formáty či softwarová díla), vloží student do SIS také tuto přílohu (může mít jiný formát než PDF); v případě více příloh vloží jeden komprimovaný soubor (např. ve formátu ZIP či TGZ) obsahující všechny přílohy práce. Velikost souborů ukládaných do SIS je omezena na 850 MB. V případě, že je některý ze souborů práce větší než 850 MB, student prostřednictvím SIS odevzdá soubory vyhovující tomuto limitu a soubory přesahující limit odevzdá spolu s tištěnou podobou práce na DVD nosiči, případně po dohodě s katedrou jiným způsobem.

V případě, že student, resp. školitel, podává žádost o prodloužení doby vyloučení práce ze zveřejnění, je nutné tuto žádost vyznačit v SIS a odevzdat jeden svázaný výtisk diplomové práce navíc (tento výtisk je dle zákona o vysokých školách určen pro MŠMT).

Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný. Práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce. Datum odevzdání elektronické podoby práce zaznamená SIS automaticky. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad (zejména obsahový) této podoby s její tištěnou podobou. Závažný obsahový nesoulad elektronické a tištěné podoby práce může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení.

 

Obhajoba diplomové práce

Obhajující je povinen se dostavit k obhajobě s dostatečným časovým předstihem (minimálně 15 minut před určeným začátkem obhajoby). Obhajoba diplomové práce probíhá v průběhu 30–45 minut a sestává z veřejné a neveřejné části řízení. Veřejná část probíhá před jmenovanou komisí, členy katedry analytické chemie a přítomnými hosty. V průběhu 15 minut seznámí obhajující přítomné s výsledky své diplomové práce. Pro prezentaci výsledků je k dispozici datový projektor s počítačem. Následně jsou přečteny posudky oponenta a školitele, obhajující zodpovídá dotazy kladené oponentem. Poté následuje veřejná diskuse, kdy všichni přítomní mohou klást otázky týkající se předmětu obhajované diplomové práce a vznášet připomínky ke kvalitě práce a prezentace. Následuje neveřejná část obhajoby, kdy jsou přítomni pouze členové komise, kteří rozhodují o udělené známce. Členové komise, oponent a školitel navrhují známku v tajném hlasování. V případě nerozhodného průměru udělených známek (tj. 1,5; 2,5; 3,5) rozhoduje o výsledné známce stanovisko předsedy komise. Po ukončení neveřejné části obhajoby je uchazeč předsedou komise seznámen s výsledkem obhajoby a udělenou známkou.


Akce dokumentů