E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedra analytické chemie

Katedra analytické chemie PřF UK je nejstarší katedrou analytické chemie v České republice – vznikla v roce 1925, ale její počátky sahají až do roku 1842.

Studium


obr_analyt1.jpgNa katedře analytické chemie se realizují bakalářské, diplomové, rigorózní práce z analytické chemie, klinické a toxikologické analýzy a analýzy životního prostředí a doktorské disertační práce z analytické chemie.

Členové katedry zajišťují přednášky a praktická laboratorní cvičení ze všech odvětví analytické chemie (chemická analýza, elektroanalytické, separační a spektrometrické  metody) a klinické a toxikologické analýzy a analýzy životního prostředí  pro bakalářské, magisterské a doktorské studium všech oborů chemie, ale i geochemie, ochrany životního prostředí a učitelské obory.

Výzkum


Vedle pedagogické činnosti se členové katedry věnují vědecké a výzkumné činnosti, která zahrnuje:

  • vývoj nových analytických metod a instrumentace a modelování analytických procesů;
  • analýzy biologicky a farmaceuticky významných sloučenin;
  • analytickou chemii životního prostředí;
  • rozvoj separačních analytických metod, zejména plynové a kapalinové chromatografie a
  • elektromigračních metod;
  • vývoj a aplikace moderních elektrochemických analytických metod: aplikace na environmentální polutanty, léčiva a další biologicky aktivní látky, korelace mezi strukturou a elektrochemickými vlastnostmi látek, vývoj moderních elektrodových materiálů a nových typů elektrochemických detektorů a senzorů, bezkontaktní vodivostní detektory, aj.
  • vývoj moderních spektrometrických metod, zejména atomové absorpční spektrometrie a fluorescenční spektrometrie;
  • rozvoj moderních průtokových metod analýzy s citlivými spektrometrickými a elektrochemickými detekčními technikami.

Akce dokumentů