E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášeníprof. RNDr. Jan Zima, DrSc.

Přírodovědecká fakulta UK v Praze Katedra zoologie PřF UK s hlubokým zármutkem sděluje, že v úterý 26. března 2019 zemřel prof. Jan Zima

Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.

jeden z nejvýznamnějších českých zoologů, profesor University Karlovy a Masarykovy university v Brně, dlouholetý ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně, člen Akademické rady AV ČR, vědeckých rad řady akademických institucí a mezinárodních konsorcií. Od roku 1970, kdy se stal celostátním vítězem prvního ročníku Biologické olympiády, se soustavně věnoval nejrůznějším otázkám biologie obratlovců, zejména savců. Zvláště jej přitahovala témata evoluční dynamiky, vnitroareálové proměnlivosti a související genetické mechanismy. Zevrubně se zabýval studiem cytogenetiky a problematikou chromosomálních přestaveb a v této oblasti se záhy stal široce uznávanou mezinárodní autoritou. Na pracovištích AV ČR, kde působil po svých studiích na naší fakultě, zavedl postupně, s rozvojem potenciálu genetických metod, jejich aplikaci jako integrální součást instrumentaria organismální biologie a biodiversitních studií.  Jako pedagog působil na katedře zoologie PřF UK od počátku 90. let. Zavedl zde sérii inovativních kursů, založil společné pracoviště PřF UK a ÚŽFG AV ČR a oddělení biodiversity a genetiky volně žijících živočichů, které se pod jeho vedením stalo, podobně jako jiná pracoviště, kde působil, jedním z nejproduktivnějších výzkumných týmů PřF UK. Vychoval velké množství studentů a četné následovníky, působící na řadě akademických pracovišť. Je autorem více než 200 vědeckých prací, zahraničních knižních monografií i knižních titulů, představujících základní učebnice universitní výuky našeho oboru.

Prof. Zima byl vynikajícím terénním biologem s důvěrnou znalostí přírody a hlubokým pochopením pro povahu dění. Přes mnohačetné sekulární pocty a extrémní pracovní nasazení zůstal vždy vnímavým kolegou a přítelem, 
lidsky bohatou osobností výjimečných kvalit.

Bude nám velmi chybět.

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 28.03.2019 13:15

Akce dokumentů