E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena děkana za rok 2016

Martin Těšický z rukou pana děkana prof. Jiřího Zimy převzal Cenu děkana pro nejlepší absolventy Přírodovědecké fakulty. Gratulujeme!

Martin Těšický působí v laboratoři Evoluční a ekologické imunologie, kde se pod vedením Dr. Michala Vinklera, Mgr. Hany Velové a Dr. Radky Reifové zabývá fenoménem sdíleného polymorfismu v imunitních genech. Ve svém mezioborovém diplomovém projektu se zaměřil na fenomén diverzifikace Toll-like receptorů (TLRs) u čeledi sýkor. TLRs jsou receptory vrozené imunity, které rozpoznávají evolučně konzervativní molekuly patogenů (např. části buněčné membrány, bičíku bakterií apod.) a následně spouštějí prvotní imunitní odpověď. TLRs jsou geneticky velmi variabilní a polymorfismus v těchto genech je spojován s vnímavostí anebo naopak odolností k celé řadě onemocnění. Variabilita těchto imunitních genů je díky těsné koevoluci mezi hostiteli a jejich parazity udržována silnou diverzifikující parazity zprostředkovanou selekcí. 
Pro boj proti patogenům se u různých druhů mohou využívat nejen nově vzniklé druhově specifické alely, ale také mnohem starší „osvědčené“ sdílené alely, které druhy zdědily od společného předka a následně si je dlouhodobě udržely díky působení balancující selekce. Tento jev bývá popisován jako mezidruhový polymorfismus (TSP z angl. Trans-species polymorphism) a je známý především u genů hlavního histokompatibilního komplexu (MHC geny). Kromě sdílení alel od společného předka může také docházet ke sdílení alel horizontální cestou, a to díky hybridizaci druhů a následnému přenosu výhodných alel z hybrida do původních druhů (tj. introgrese). Obdobný funkčně významný polymorfismus může u nepříbuzných druhů také nezávislé vznikat jako důsledek konvergence.  
Jak často ke sdílení výhodné variability v TLRs dochází? A které evoluční mechanismy jsou za sdílený polymorfismus zodpovědné, to byly hlavní otázky diplomové práce Martina Těšického provedené na datasetu 192 jedinců celkově 20 druhů sýkor z celého světa.
Výsledky práce ukazují, že ke sdílení alel a pravděpodobnému TSP v TLRs dochází mezi blízce příbuznými druhy sýkor. Analýza genového toku dále odhalila, že část sdíleného polymorfismu v těchto imunitních genech může pocházet také z hybridizace. Také konvergence se mohla uplatnit u některých aminokyselinových pozic, které ovlivňují povrchový náboj molekuly a tím i vazbu ligandů a rozpoznání patogenů u vzdáleněji příbuzných druhů. 
V této práci byl vůbec poprvé identifikován TSP v TLR genech a v Pattern recognition receptorech (PRRs) vůbec, což spolu s dalšími pracemi naznačuje, že TSP je mnohem rozšířenější fenomén pro vysvětlení výhodné sdílené variability v imunitních genech než se původně předpokládalo. Dále se ukazuje, že také hybridizace, v zoologii v minulosti opomíjený jev, může také přispívat jako zdroj výhodné sdílené variability.

Publikováno: Úterý 24.01.2017 11:00

Akce dokumentů