E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářská práce

1) Výběr bakalářské práce

Studenti mohou bakálářskou práci zpracovávat na kterékoliv odborné katedře biologické sekce ("odborná práce") nebo přímo u nás na Katedře učitelství a didaktiky biologie ("učitelská práce" - tj. se zaměřenám na prvky pedagogicko-psychologické problematiky, didaktiky apod.). V obou případech je pak bakalářská práce obhajována přímo na Katedře učitelství a didaktiky biologie.

Ačkoliv termín pro přihlášení se k bakalářské práci je obvykle až v prosinci posledního (3.) ročníku studia, velmi doporučujeme začít práci zracovávat dříve (ideální je letní semestr 2. ročníku). Někteří školitelé mají volná témata pro BP rovnou vypsána ve Studijním informačním systému - v takovém případě se doporučujeme nejdříve danému akademikovi nejdříve e-mailem ozvat, jestli je téma stále volné a jestli je možné ho zpracovávat. Většina školitelů má však témata spíše "u sebe v šuplíku" (=v hlavě). Doporučujeme si v takovém případě zjistit, čemu se vybraný školitel věnuje, jaká obvykle vede témata, následně ho kontaktovat a ve spolupráci s ním např. téma práce vymyslet.

Vzhledem ke koncepci bakalářského studia oborů se zaměřením na vzdělávání se jejich studenti obvykle setkávají s didaktiky z naší katedry až ke konci studia (a následně v navazujícím magisterském). Pokud byste chtěli, určitě se nám však můžete ozvat a bakalářskou práci u nás vypracovávat. Celý náš kolektiv se obecně věnuje těmto tématům: didaktika praktické výuky biologie, účinnost výukových metod, postoje žáků a učitelů k práci s biologickým materiálem ve výuce, metodologie a implementace didaktických aspektů. Jednotliví akademici zároveň mají vlastní specializace či obvyklá témata, kterými se zabývají.

Seznam školitelů z naší katedry, jejich zaměření a obvyklá témata pro BP naleznete zde - nebojte se kohokoliv z nás oslovit.

2) Státní bakalářská zkouška na biologické sekci

a) Obecně

Psaní bakalářských prací a konání bakalářských zkoušek na biologické sekci (platí pro studenty "odborné" i "učitelské" biologie) upravují interní pravidla, která schvaluje vědecká rada biologické sekce. V pravidlech najdete podmínky pro skládání bakalářské zkoušky, způsob výběru a zadávání témat bakalářské práce, specifikaci pojetí a rozsahu bakalářské práce (= co musí práce obsahovat), pravidla pro průběh obhajoby bakalářské práce, informaci o organizaci a průběhu ústních bakalářských zkoušek.

Katedra učitelství a didaktiky biologie nemá žádné nadstavbové pokyny k vypracovávání bakalářských prací - směrodatná jsou výše zmíněná interní pravidla biologické sekce. 

V zimním semestru 3. ročníku studia pak čeká povinný předmět "BAKALÁŘSKÝ PROJEKT I.", který probíhá turnusově. Jeho náplní je seznámení studenty s aktuálními pravidly ke psaní bakalářské práce a  ke skládání ústní státní zkoušky, seznámení s důležitými termíny v daném akademickém roce.

b) Užitečné odkazy ke státní bakalářské zkoušce na biologické sekci:

Sekční informace k bakalářskému studiu a státním závěrečným zkouškám

 • https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
 • (zde naleznete důležité dokumenty pro poslední ročník bakalářského studia)
 • "Harmonogram pro konání bakalářských státních závěrečných zkoušek na biologii, obory BIOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ", který obsahuje podrobné termíny a aktualizovaná data
 • Pravidla pro konání státních závěrečných zkoušek bakalářského studia na biologii
 • Podrobnosti k přípravě bakalářské práce a průběhu obhajob
 • Podrobnosti k výuce předmětu "Bakalářský projekt I"
 • Interní pravidla sekce pro psaní BP (výše na odkazu je verze z roku 2018 - pokud byla vydána aktualizace, naleznete ji na sekčních stránkách)
 • (a mnoho dalšího)

Fakultní informace k bakalářskému studiu a státním závěrečným zkouškám

 • https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/statni-zkousky-a-obhajoby
 • (zde naleznete další důležité informace pro poslední ročník bakalářského studia)
 • Státní závěrečná zkouška - bakalářské studium
 • Kontrola splnění podmínek pro konání SZZ
 • Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce
 • Omlouvání z termínu státní závěrečné zkoušky
 • Metodika pro distanční průběh SZZ na PřF
 • (a mnoho dalšího)

Další podklady a dokumenty:

Akce dokumentů