E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurzy a semináře (DVPP, CŽV, U3V atd.)

Naše pracoviště poskytuje rozsáhlou nabídku kurzů v režimu DVPP, CŽV i Univerzity třetího věku. Kurzy mohou být zaměřeny velmi variabilně - nejen na problematiky výuky přírodních věd, ale i obecně učitelskou či neučitelskou problematiku.

Níže naleznete příklady několika kurzů z posledních let. Aktuální nabídku vždy naleznete na našem samostatném webu "Komunita". Web slouží jako hlavní rozcestník pro přihlašování na jednotlivé vzdělávací aktivity a jiné formy spolupráce s námi.

 

 

Doplňující pedagogické studium biologie

Úspěšné absolvování programu umožňuje získat způsobilost pro vykonávání učitelského povolání s aprobací "přírodopis/biologie". Tyto programy zajišťují pedagogickou (ve spolupráci s PedF UK) a oborově didaktickou přípravu (vybrané katedry Přírodovědecké fakulty UK). Je koncipováno na čtyři semestry (s možností prodloužení) a probíhá prezenční formou.

 

Biologie čtená podruhé

Přednáškový cyklus, který pedagogům vyučujícím biologii pomáhá zlepšovat výuku a seznamuje je s novými trendy a metodami. Kurz probíhá distančně, hlavní téma (a stejně tak i jednotlivé) je každý rok jiné, takže je možné cyklus absolvovat opakovaně.

 

Pokroky v biologii

Kurz si klade za cíl podchytit a rozvinout zájem talentovaných středoškolských studentů s předpoklady pro úspěšné studium přírodovědných oborů. V jednotlivých přednáškách budou pedagogy fakulty prezentována témata pokrývající celou šíři biologických oborů s důrazem na rychle se rozvíjející oblasti. Každý rok mají přednášky jiné jednotící téma.

 

Aktivizační metody a formy ve výuce přírodovědných předmětů

Jedná se o soubor dvou na sebe navazujících vzdělávacích programů. První kurz je věnovaný problematice skupinového vyučování, tedy organizační formě, která sama o sobě nezaručí kooperaci žáků ve skupině, ale je výchozím uspořádáním pro kooperaci a vůbec takový způsob práce, při kterém se uplatní mnohé aktivizační metody. Druhý kurz pak nabízí další aktivizační strategie.

 

Příroda a životní prostředí Prahy ve školní výuce

Je cyklus seminářů a exkurzí pro učitele. Mezi proběhlé semináře patří např. "Sovy pražské přírody ve školní výuce", "Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce", "Pavouci v pražské přírodě v terénní školní výuce", "Příroda za školou aneb terénní výuka napříč předměty" či "Savci pražské přírody ve školní výuce". Tyto i mnoho dalších naleznete na příslušných webových stránkách.

 

Náměty na praktická cvičení ze zoologie bezobratlých – webinář

Cílem tohoto webináře je seznámit učitele a další pedagogické pracovníky s vhodnými modelovými zástupci a konkrétními náměty na praktická cvičení ze zoologie bezobratlých, které mohou využít ve školní výuce nebo při vedení přírodovědných kroužků. Budeme se věnovat také potřebným pomůckám, přístrojovému vybavení, doporučené literatuře, metodám získávání materiálu a také vzájemné výměně zkušeností mezi účastníky.

 

Biologické školní sbírky I - rekonstrukce kapalinových preparátů

Cílem tohoto kurzu je naučit učitele a další pedagogické pracovníky s cenově dostupnými metodami rekonstruovat kapalinové preparáty a vytvářet preparáty vlastní. Na kurzu si tyto metody prakticky vyzkoušejí, mohou si rekonstruovat několik preparátů (max. 5 ks na 1 účastníka) ze svých školních sbírek a vytvoří si i vlastní nový preparát. Seznámí se dále s možnostmi vhodného didaktického využití preparátů ve výuce.

 

Biologické školní sbírky II - tvorba trvalých mikroskopických preparátů

Tento kurz je druhou částí cyklu zaměřeného na školní biologické sbírky – jejich tvorbu, údržbu a rekonstrukci. Tato část je věnovaná tvorbě trvalých mikroskopických preparátů a možnostem jejich využití ve školní výuce. Naučíte se cenově dostupnými metodami vytvářet vlastní trvalé mikroskopické preparáty a během kurzu si vyrobíte svou vlastní didaktickou sadu preparátů, kterou můžete následně využít ve své výuce.

 

Přijímací zkoušky z biologie nanečisto

Tato zkouška je generálkou přijímací zkoušky z biologie do bakalářského studia na PřF, které probíhají obvykle v červnu. Díky zkoušce nanečisto si budete moci vyzkoušet kromě svých znalostí biologie také, jak zvládnete stres přijímací zkoušky, jak dokážete využít čas vymezený pro řešení otázek či jaká je nejlepší strategie pro zvládnutí testu z biologie na naši fakultu.

 

 

Kurzy první pomoci a krizové komunikace

 

Člen první pomoci (ČPP)

Člen první pomoci je rekvalifikační kurz v rámci programů celoživotního vzdělávání PřF UK (akreditace MŠMT č. MSMT-14614/2021-3) v rozsahu 90 hodin. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd. Účastníci se navíc naučí, jak první pomoc učit (a podle zákona mohou lidé s úrovní ČPP mohou PP učit např. v autoškolách atd.). 

 

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

Zdravotník zotavovacích akcí je rekvalifikační kurz v rámci programů celoživotního vzdělávání PřF UK (akreditace MŠMT č. MSMT-20770/2020-1/212) v rozsahu 45 hodin. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd.

 

Zdravotník zotavovacích akcí: opakovací kurz

Ačkoliv má osvědčení, které vydáváme absolventům našeho kurzu ZZA, doživotní platnost (žádné doškolovací kurzy nejsou povinné), nabyté znalosti a především dovednosti se samozřejmě snadno zapomínají. Je proto vhodné si základy první pomoci přibližně každé 2-3 roky zopakovat (např. i kvůli novelizaci zákonů a vyhlášek). A proto absolventům našich kurzů ZZA nabízíme tento kurz, v rámci kterého si připomenete vše hlavní, co zdravotník potřebuje (a vyzkoušíte si i něco nového).

 

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy (ZNZZ)​

Kurz zaměřený na základní přehled zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (včetně vychovatelů, vedoucích kroužků apod.). Je ideální pro např. pro ty, kteří (zatím) neplánují vykonávat funkci "zdravotník zotavovacích akcí", ale chtějí mít kvalitní základ v poskytování první pomoci. Kurz má akreditaci MŠMT (č. MSMT-7943/2021-2-376). Platnost osvědčení je neomezená (certifikát je "doživotní").

 

 

První pomoc pro pedagogy I (Didaktika první pomoci I - PPPP I)​

Kurz zaměřený přímo na vzdělávání pedagogů, lektorů či vychovatelů (a nebo všech, kteří mají zájem o první pomoc a její výuku) v rozsahu 14 h. Na tomto kurzu se účastníci naučí nejen základy první pomoci, ale hlavně kurz obsahuje i metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit např. žáky). Díky metodické složce se řadí mezi velice unikátní na trhu s první pomocí. Kurz má akreditaci MŠMT (č. MSMT-11476/2020-4-404) s názvem "Didaktika první pomoci I".

 

První pomoc pro pedagogy II (Didaktika první pomoci II - PPPP II)​

Po absolvování kurzu "První pomoc pro pedagogy I (Didaktika první pomoci)" je možné pokračovat v rozšiřujícím kurzu "První pomoc pro pedagogy II". Tento kurz je vyučován v rozsahu 16 hodin a můžete si zde ještě více prohloubit pedagogické a didaktické dovednosti pro výuku první pomoci. Kurz má akreditaci MŠMT (č. MSMT-34183/2019-2-1153).

První pomoc: Simulace zimní & Simulace letní

Jsou dva samostatné kurzy v rozsahu 24 hodin, které jsou určeny pro zájemce z řad veřejnosti ("absolventi"), kteří by si chtěli první pomoc zopakovat či rozšířit o nové poznatky. Simulace letní probíhají v letním období, simulace zimní během zimy. Kurzy zahrnují rozšiřující témata související s těmito ročními obdobími. Kurzy nejsou obsahem provázané, můžete začít kterýmkoliv z nich (a pak absolvovat i druhý) nebo absolvovat jen jeden.

 

Individuální školení pro skupiny (pro školy, firmy apod.)

Jsme schopní proškolit v první pomoci Vaše zaměstnance, žáky či učitele přímo u Vás na pracovišti (nebo můžete přijít k nám na PřF UK). Repertoár našich služeb v této oblasti je skutečně velký, a proto preferujeme individuální řešení každého kurzu, abychom mohli co nejlépe vyhovět Vašim požadavkům. Níže naleznete bližší popis dvou hlavních typů kurzů pro individuální skupiny účastníků.

 

Komplexní krizová komunikace

Účastníci si osvojí techniky tzv. "krizové intervence" (psychologické první pomoci). Seznámí s obecným postupem a terminologií krizové intervence ‒ definice, význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí a základy práce s člověkem v krizi. Tento pravidelný kurz probíhající v letním semestru každou středu večer má akreditaci MŠMT (č. MSMT- 21896/2021-4-775).

Akce dokumentů