E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium

Informace pro studenty magisterského studia

Autor: Jan Votypka — Poslední změna: Pátek 24.09.2010 18:59

Seznam magisterských studentů katedry parazitologie

Absolventi se uplatní v základním i aplikovaném výzkumu v parazitologii či příbuzných disciplínách (buněčná biologie, imunologie, mikrobiologie, zoologie), na vysokých školách a ve zdravotnických a veterinárních diagnostických laboratořích. Zapojení studentů do mezinárodních projektů umožňuje jejich uplatnění na zahraničních pracovištích.

Absolvent magisterského oboru "Parazitologie" má ucelené znalosti o parazitárních organismech (parazitická protista, helminti a členovci), především o jejich morfologii, ekologii, systematickém zařazení, molekulární biologii, biochemii a fyziologii, patogenitě, epidemiologii a diagnostice. Studium propojuje klasické (popisné) a moderní (experimentální) přístupy s důrazem na interakce parazit-hostitel na molekulární úrovni. Velký důraz je kladen nejen na klasické přednášky, ale i na absolvování náročných praktických cvičení jak v laboratořích, tak v terénu, a to i v zahraničí. Seberealizaci při studiu parazitologie naleznou i studenti se silným zájmem o další biologické disciplíny - entomologii, zoologii, biochemii, molekulární biologii, imunologii, dokonce i informatiku a další. Magisterské diplomové práce jsou realizovány pod vedením respektovaných vědeckých osobností v některém ze zavedených parazitologických týmů: V týmech Biologie hmyzích vektorů, Ptačích parazitů a Hmyzích parazitů a patogenů (např. studium interakcí mezi patogeny a  jejich hmyzími přenašeči na modelu prvoků rodu Leishmania a komárů rodu Phlebotomus, studium biodiverzity a fylogeneze krevních parazitů ptáků, studium molekulární taxonomie a faunistiky hmyzích přenašečů, aj.), v Helmintologické laboratoři (např. studium molekulárních, biochemických, fyziologických a imunologických interakcí helmintů s jejich hostiteli, studium funkční morfologie zdravotnicky i veterinárně významných helmintů aj.), v Laboratoři molekulární a biochemické protistologie (studium molekulární a buněčné biologie a biochemie anaerobních parazitických protist, evoluce organel aj.), v Laboratoři transportu proteinů a biogeneze organel (např. studium adaptace buněčných kompartmentů k parasitismu, přenos proteinů a metabolitů přes membrány aj.) a v Laboratoři příjmu a vnitrobuněčného metabolismu kovů (např. studium kompensačních mechanismů při nedostatku železa aj.).

Přijímací zkoušky

Okruhy otázek pro přijímací řízení do magisterského oboru parazitologie

Hloubka znalostí v rozsahu bakalářských přednášek Základy parazitologie a Obecná parazitologie

  • Stavba eukaryotické buňky, buněčné organely (jádro, Golgi,  endoplasmatické retikulum, mitochondrie), pohyb buněk, dělení.
  • Parazit, parazitický prvok, protist, protozoon, přehled hlavních skupin prvoků
  • Původci onemocnění člověka, které působí parazitičtí prvoci v ČR (např. trichomonády, Toxoplasma gondii)
  • Parazitičtí prvoci přenášení hmyzem - původci malárie, spavé nemoci, Chagasovy nemoci, leishmaniozy.
  • Střevní infekce, střevni bičíkovci (Giardia intestinalis, trichomonády), parazitické améby (Entamoeba histolytica)
  • Původci veterinárně významných onemocnění (Tritrichomonas foetus, Histomonas meleagridis).
  • Přehled hlavních skupin helmintů (červů); základní odlišnosti v jejich morfologii a životních cyklech.
  • Motolice (Trematoda): základní stavba těla, spektrum životních cyklů, nejznámější motolice (Fasciola, Paragonimus, Dicrocoelium, schistosomy).
  • Monogenea: základní stavba těla, životní cyklus, význam monogeneí jako patogenů zvířat.
  • Tasemnice (Cestoda): základní stavba těla, spektrum životních cyklů, nejznámější tasemnice (Diphyllobothrium, Hymenolepis, Taenia saginata a T. solium, Echinococcus).
  • Hlístice (Nematoda): základní stavba těla, spektrum životních cyklů, nejznámější hlístice (Ascaris, Enterobius, Strongyloides, Ancylostoma, Trichinella, filárie).
  • Průnik schistosom do definitivních hostitelů, přehled mechanismů umožňujících přežití schistosom v přítomnosti imunitního systému obratlovců.
  • Vliv helmintů na hormonální systém mezihostitelů: Trichobilharzia, Taenia crassiceps, Spirometra.
  • Krevsající hmyz: nejdůležitější skupiny (řády) s parazitickými zástupci a srovnání jejich životního cyklu
  • Parazitičtí dvoukřídlí (Diptera) a rozdíly v typu potravy  u různých skupin (čeledí) a vývojových stadií
  • Virová a bakteriální onemocnění přenášená klíšťaty
  • Virová a bakteriální onemocnění přenášená komáry
  • Význam vší a blech v humánní a veterinární medicíně
  • Jak paraziti ovlivňují své přenašeče a hostitele.
  • Vliv slin přenašeče na přenos infekčních onemocnění.

Diplomová práce

Doporučení jak psát DP naleznete zde.

Doporučení jak má vypadat titulní strana práce naleznete zde.

Doporučení jak se vyhnout plagiatorství naleznete zde.

Doporučení jak NEmá vypadat vaše prezentace naleznete zde.

Informace o zveřejňování prací.

Státnice

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z parazitologie

Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba diplomové práce
SZ2: Parazitologie

Tematické okruhy ( státní závěrečné zkoušky) píší se na přihlášku k SZZ
TO1: Parazitičtí prvoci
TO2: Helmintologie
TO3: Lékařská entomologie
TO4: Volitelný výběr z následující nabídky:

a) Zoologie obratlovců se zaměřením na parazitární organismy
b) Zoologie bezobratlých se zaměřením na parazitární organismy
c) Evoluce a taxonomie se zaměřením na parazitární organismy
d) Ekologie se zaměřrením na parazitární organismy
e) Diagnostika, terapie a epidemiologie se zaměřením na parazitární organismy
f) Mikrobiologie se zaměřením na parazitární organismy
g) Protistologie
h) Imunologie se zaměřením na parazitární organismy
i) Molekulární biologie se zaměřením na parazitární organismy
j) Buněčná biologie se zaměřením na parazitární organismy
k) Biochemie se zaměřením na parazitární organismy

Studijní předpisy a řády

Akce dokumentů