E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiologická knihovna

Biologická knihovna

Adresa

Viničná 7 (1. patro)

Aktuální otevírací doba zde

 

 

Kontakt

Tel.: 221 951 607
e-mail: knihbio@natur.cuni.cz

 

 

Zpětná vazba - napište knihovně svůj názor

 

Seznam skript - k dispozici u výpůjčního pultu

Seriály dostupné ve studovně

 

 

>>> Vstup do katalogu <<<

 

Galerie Biologické knihovny Biologická knihovna je největší z dílčích knihoven, které jsou součástí Knihovny biologie. Najdete ji v prvním patře budovy Viničná 7, přímo proti vyústění hlavního schodiště.  Kromě otevřeného fondu, který se nachází v hlavním prostoru knihovny a na galerii, mají  čtenáři a návštěvníci knihovny přístup i do studovny a počítačové galerie s možností využití internetu a tisku na černobílé laserové tiskárně (počítačové pracoviště je spravováno CIT). Pro internetový přístup na elektronické informační zdroje v rámci knihovny je možné využít také bezdrátového připojení osobních notebooků. Součástí  Biologické knihovny je i depozitář a uzavřené knihovnické pracoviště. Knihovna spojuje fondy bývalé Knihovny antropologie (sigla ABD043), Knihovny fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie (sigla ABD045) a Knihovny zoologie (sigla ABD046) a v současnosti obsahuje přibližně 150 000 svazků z celé řady biologických oborů.

Vypujcni pult V7 Fond knihovny tvoří učebnice, skripta aj. monografie,  stejně tak jako tištěné verze časopisů (v některých případech se jedná o nepřetržité řady vedené od konce 19. století do současnosti), separáty a vysokoškolské kvalifikační práce. Učebnice a skripta jsou k dispozici v rámci otevřeného fondu (skripta na vyžádání u výpůjčního pultu), stejně jako novější monografie a recentní čísla vybraných časopisů. Čtenáři, kteří mají zájem o starší monografie a ročníky časopisů nebo o VŠ kvalifikační práce, si je mohou objednat u výpůjčního pultu. VŠ kvalifikační práce a časopisy se půjčují pouze prezenčně.

Stary tisk Významnou část knihovny tvoří rovněž historický fond (dokumenty vzniklé do r. 1860) včetně několika desítek starých tisků (dokumenty vytištěné v letech 1501-1800). Ten pochází především z knihovního fondu Zoologické laboratoře České univerzity (založena r. 1882), druhého fakultního zoologického ústavu (založen r. 1925) a Ústavu pro anatomii a fyziologii rostlin (založen r. 1899), a dále ze soukromých sbírek vedoucích Zoologického ústavu PřF UK prof. Františka Vejdovského (1849-1939) a prof. Aloise Mrázka (1868-1923),  stejně jako vedoucího Ústavu pro anatomii a fyziologii rostlin prof. Bohumila Němce (1873-1966). Dnes je  tento fond využíván především vědci zabývajícími se studiem systematické biologie a pro jeho zpřístupňování platí specifická pravidla.

Knihy 1 Otevřený fond Biologické knihovny je roztříděn podle různých biologických oborů a návštěvníci se v něm mohou snadno orientovat na základě barevného značení publikací patřících do jednotlivých tématických celků. Publikace označené navíc červenou tečkou ve žlutém poli se půjčují pouze prezenčně. Hlavní náplň fondu je zaměřena na genetiku, molekulární a buněčnou biologii, biochemii a enzymologii, imunologii, mikrobiologii, virologii, histologii a mikroskopickou anatomii, morfologii a anatomii rostlin i živočichů (včetně člověka), vývojovou biologii a embryologii, fyziologii živočichů (včetně člověka) a rostlin, antropologii a paleoantropologii, medicínu a soudní lékařství, kriminalistiku, botanické a zoologické techniky, evoluční biologii, zoopsychologii, etologii, zoogeografii, faunistiku, ekologii, hydrobiologii, parazitologii, systematiku živočichů, učitelství biologie, obecnou biologii a pomocné biologické vědy.

Depozitář ve V7 V posledních letech prošla Biologická knihovna významnými úpravami. V roce 2005 byla  zrekonstruována studovna, v níž vznikla galerie s počítači a možností přístupu na internet, zatímco dolní část studovny byla vybavena jako klidová/odpočinková místnost pro studenty biologie. O dva roky později byly prostory ve druhém podzemním podlaží budovy Viničná 7 přebudovány na depozitář vybavený automatickými posuvnými regály. V roce 2009 došlo k největším stavebním a organizačním úpravám, při nichž byly místnosti bývalé Knihovny zoologie v 1. patře budovy (v té době již ve zcela nevyhovujícím stavu) nově upraveny na moderní knihovní prostor, který mohou návštěvníci knihovny spatřit v současnosti. Zároveň proběhla první fáze sloučení fondu Knihovny zoologie s fondem bývalé Knihovny fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie, která byla původně umístěna v budově Viničná 5. Toto spojení obou knihoven bylo doprovázeno systematickou obsahovou prověrkou fondů, vyřazením dnes již zastaralých a nevyhovujících publikací a celkovou reorganizací knihovního fondu. V roce 2010 byl do knihovny přesunut aktivní fond Knihovny antropologie a Knihovny didaktiky biologie.

Biologická knihovna nabízí uživatelům samoobslužný kopírovací stroj, využívaný na základě systému MyQ. Podrobnější informace naleznete zde. Cena jednostranné / oboustranné kopie je 1,- / 2,- Kč (formát A4), resp. 2,- / 4,- Kč (formát A3).

 

 

Akce dokumentů