E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednášky a cvičení pro bakalářské studenty

Odkazy vedou do Studijního informačního systému, kde jsou k dispozici podrobné anotace a sylaby.

Genetika

Poslucharna

Základní přednášky z genetiky jsou celkem tři. Pro studenty neučitelských oborů jsou určeny přednášky Genetika (MB140P17) nebo Základy genetiky (MB140P16). Tyto dvě přednášky se liší svým časovým rozsahem a částečně i náplní - Genetika je doporučována především těm studentům, kteří se hodlají více orientovat na molekulárně-biologické obory, Základy genetiky jsou zaměřeny spíše na studenty evolučně biologických a taxonomických oborů. Studenti si tyto přednášky mohou zapsat již v prvním ročníku studia, předpokládány jsou nicméně dobré základní středoškolské znalosti genetiky a buněčné biologie. Studenti Biologie zaměřené na vzdělávání by si pro získání primárních informací o tomto vědním oboru měli zapsat Genetiku pro učitelské kombinace (MB140P11; dříve MB140P15U). Pouze v angličtině je realizován přednáškový kurz Principles of Genetics (MB140P16E) seznamující s hlavními tématy klasické i molekulární genetiky a doprovázený řešením teoretických úloh a prohlížením mikroskopických preparátů.

K přednáškám Základy genetiky a Genetika pro učitelské kombinace existují i praktická cvičení: Základy genetiky - cvičení (MB140C16) a Cvičení z genetiky pro učitelské kombinace (MB140C15U), která vhodným způsobem doplňují látku probíranou na těchto přednáškách. Samostatné turnusové Praktikum z genetiky (MB140C15) je volně přístupné jakýmkoli studentům (přihlášení na praktikum není omezeno předchozím nebo souběžným absolvováním některé z genetických přednášek, studenti by však před vstupem do praktika měli znát základní genetické pojmy a pravidla) a nabízí procvičení genetických znalostí při řešení komplexních příkladů z různých oblastí genetiky. Kapacita praktika je každoročně limitována!

Kromě těchto základních genetických přednášek a cvičení je ve třetím ročníku bakalářského studia často doporučována pokročilejší přednáška Cytogenetika (MB140P05), která se podrobně zabývá eukaryotickými chromozómy a metodami jejich studia. Přednášku doprovází týdenní kurz Praktická cvičení z cytogenetiky (MB140C05) (kapacita kurzu je každoročně limitována!).

 

Molekulární biologie

Již v prvním ročníku by studenti měli absolvovat přednášku Základy molekulární biologie (MB140P71), která jim podá nejdůležitější informace o nukleových kyselinách a proteinech, genové expresi a základních metodách používaných v molekulární biologii. Přednáška Molekulární biologie (MB140P41) na tyto informace navazuje a podrobněji se věnuje především různým mechanizmům regulace genové exprese a buněčné signalizace. Pro studenty učitelských oborů jsou k základnímu seznámení se s principy a pojmy molekulární biologie určeny přednášky Základy molekulární biologie pro učitele (MB140P20 a MB140P21). Pouze v angličtině probíhá přednáškový kurz Essentials of Molecular Biology (MB140P71E), vysvětlující základy molekulární biologie studentům zapsaným do některého z anglických studijních programů.

Přednáška Genové inženýrství (MB140P36) detailně rozebírá různé metody práce s nukleovými kyselinami a genových manipulací; je obvykle doporučována až pro vyšší ročníky bakalářského studia. Další velmi užitečnou přednáškou je Struktura a vlastnosti informačních biopolymerů (MB140P37), zabývající se vlastnostmi nukleových kyselin a proteinů, které jsou důležité jak pro jejich funkci v živých organizmech, tak při jejich studiu.

Jednodenní Základní praktikum z molekulární biologie (MB140C71) doprovází přednášku Základy molekulární biologie a studenti si na něm mohou prakticky vyzkoušet např. techniku polymerázové řetězové reakce a některé další techniky práce s nukleovými kyselinami. Dvoudenní Rozšířené základní praktikum z molekulární biologie (MB140C72) přidává některé další techniky spojené zejména s analýzou proteinů, které si studenti prakticky procvičí (tyto dva kurzy jsou vzájemně neslučitelné, tj. je možné si zapsat buď jeden nebo druhý). Obdobně existuje Cvičení z molekulární biologie pro učitele (MB140C20), na němž se studenti učitelských oborů mohou seznámit s praktickým prováděním vybraných metod používaných v molekulární biologii. Pokročilé dvoutýdenní Praktikum z molekulární genetiky (MB140C39) (kapacita kurzu je každoročně limitována, studenti musejí úspěšně projít vstupním testem!) je naopak určeno především pro studenty třetího ročníku, kteří se zde naučí řadu základních i pokročilejších metod molekulární biologie, a to jak jejich teoretické principy, tak jejich praktické provádění. Další speciální cvičení zaměřená na tyto metody jsou přímou součástí přednášek Genové inženýrství a Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů. Pouze v angličtině probíhá týdenní turnusové praktikum Practical Molecular Biology (MB140C35) seznamující se základními metodami používanými při výzkumu DNA a proteinů. Kurs práce s modelovým organismem (MB140C78) je koncipován jako kurz oxfordského typu, kdy každý student během roku řeší vlastní miniprojekt na kvasince Saccharomyces cerevisiae a ze strany vyučujících je jednotlivým studentům věnován skutečně individuální přístup (kapacita kurzu je omezena, před zápisem probíhá zájmový test).

 

Mikrobiologie

Praktikum

Přednáška Mikrobiologie (MB140P33), která studenty seznámí s hlavními informacemi o mikroorganizmech (s důrazem především na bakterie), jejich taxonomii, buněčné stavbě, fyziologii, interakcích s prostředím apod., je obvykle doporučována k zápisu nejdříve ve druhém ročníku studia, po absolvování některé ze základních buněčně-biologických a biochemických přednášek. Její ekvivalent Mikrobiologie (MB140P88) je určen pro studenty učitelských oborů a probíhá společně s variantou primárně orientovanou na posluchače oboru Klinická a toxikologická analýza, Mikrobiologie (MB140P26). Především pro zahraniční studenty je určena anglická přednáška General Microbiology (MB140P88E).

Podrobněji se s bakteriálními buňkami / populacemi a ději, které se v nich odehrávají, mohou studenti seznámit na přednášce Fyziologie bakterií I (MB140P34). Na genetickou informaci mikroorganizmů z domén Bacteria a Archaea, její specifika a zákonitosti přenosu je zaměřena Genetika prokaryot (MB140P13). Tuto přednášku doplňuje cvičení Genetika prokaryot - cvičení (MB140C31), které procvičuje odpřednášená témata na konkrétních příkladech (kapacita cvičení je každoročně omezena!). Náplní přednášky Ekologie mikroorganizmů (MB140P73) jsou především interakce mezi mikroorganizmy a prostředím, v němž se vyskytují. Všechny tyto přednášky již vyžadují alespoň základní mikrobiologické znalosti a jsou doporučovány spíše studentům vyšších ročníků bakalářského studia. Ve třetím ročníku bakalářského studia si posluchači mohou případně zapsat také přednášku určenou spíše pro studenty vyšších stupňů studia, Biologie kvasinek (MB140P24), která je podrobněji seznámí s touto skupinou eukaryotických mikroorganizmů.

Nedílnou součástí kterékoli varianty základní mikrobiologické přednášky jsou i doprovodná praktická cvičení (v případě přednášky pro studenty učitelských kombinací se jedná o samostatné Praktikum z mikrobiologie pro učitele (MB140C88)). Mezi další praktická cvičení z oblasti mikrobiologie, doporučovaná jako vhodné doplňky příslušných přednášek, patří samostatné týdenní turnusové Praktikum z fyziologie bakterií (MB140C34), na němž se studenti prakticky seznámí s hlavními metodami umožňující studovat bakteriální metabolizmus, dále rovněž týdenní Praktikum z bakteriální genetiky (MB140C13) zaměřené na techniky bakteriální mutageneze a selekce mutant, mapování bakteriálních genů apod., případně rovněž týdenní kurz Praktikum z biologie kvasinek (MB140C24), na němž si studenti mohou vyzkoušet základní techniky práce s těmito mikroorganizmy (kapacita těchto kurzů je každoročně limitována!).

 

Virologie

Studentům bakalářského stupně studia jsou určeny dvě základní virologické přednášky: časovým rozsahem i náplní rozsáhlejší Virologie - systémy na molekulární úrovni (MB140P81), určená primárně studentům se zájmem o molekulárně-biologické obory, a rozsahem poloviční Základy virologie (MB140P75), určená pro zájemce o základní přehled virologie, kteří nechtějí zabíhat do molekulárně-biologických podrobností. Pro zájemce o tuto problematiku z řad studentů učitelství existuje varianta této přednášky Základy virologie pro učitele (MB140P75U). V angličtině je realizován přednáškový cyklus Molecular Virology: Virus Replication Strategies (MB140P81E), kterýzahraniční studenty stručně seznámí s podstatou virů, základními prvky jejich struktury, jejich historií, diversitou, taxonomií, patogenními účinky, evolucí i metodami jejich výzkumu.

Praktikum z virologie (MB140C70) je dvoutýdenní turnusový kurz (kapacita kurzu je každoročně limitována!), vhodně doplňující obě hlavní virologické přednášky a umožňující studentům se na praktické (ale i teoretické) úrovni seznámit s hlavními metodami a technikami používanými při studiu virů (kurs je sice určen primárně studentům magisterského stupně studia, ale vážní zájemci z řad bakalářských studentů se na něj mohou přihlásit již dříve). Cvičení z virologie (MB140C74) je dvoudenní praktikum určené studentům navštěvujícím přednášku Základy virologie, kteří si v něm mohou vyzkoušet některé základní virologické laboratorní přístupy.

 

Ostatní

Pod záštitou katedry genetiky a mikrobiologie probíhá také přednáška Repetitorium chemie (MB140P64), která slouží k osvěžení a doplnění si středoškolských znalostí z obecné, analytické, anorganické a organické chemie, se zaměřením na každodenní laboratorní potřeby a praxi biologů, a to včetně praktických návodů a pravidel bezpečnosti práce v chemické laboratoři.

Bakalářské přednášky - počty studentů

Akce dokumentů