E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabízené téma pro dizertační práci v oblasti výzkumu nanočástic

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Praha

Téma na dizertační práci na Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK Praha

Nanočástice a oxidativní stres v buňkách

Existují různé druhy nanočástic, které buď indukují v buňkách oxidativní stres nebo ho naopak potlačují (vychytávají radikály).  Oba tyto procesy jsou z medicínského hlediska velmi důležité, a proto si žádají hlubší porozumění a studium. V rámci projektu budeme inkubovat různé ultra-malé (menší než 5 nm) nanočástice (na bázi Si a CeO) s různými typy buněk (zdravé versus rakovinné, fibroblasty versus makrofágy) a sledovat jejich vliv na oxidativní stres a metabolismus. K tomu budeme používat molekulárně biologické a biochemické metody, optické metody (fluorescenční a elektronovou mikroskopie, mikroskopii atomárních sil), průtokovou cytometrii a další. Cílem práce bude sledování tvorby různých radikálů nebo jejich vychytávání přítomností ultra-malých nanočástic v buňce a vliv těchto částic na celkový buněčný metabolismus a diferenciaci.

 

Nanoparticles and oxidative stress in cells

Different types of nanoparticles exist. Some induce oxidative stress in cells and other inhibit it (by radicals scavenging). Both these processes are very important from a medical point of view and thus they ask for deeper understanding and study. Within this project, different ultra-small nanoparticles (based in Si and CeO)  will be incubated with different types of cells (healthy versus cancer, fibroblasts versus macrophages) and their impact on oxidative stress and metabolism will be determined. To study this, methods of molecular biology and biochemistry, optical methods (fluorescence and electron microscopy as well as atomic force microscopy), flow cytometry and other methods will be used. The aim of the work will be the monitoring of radical production or scavenging by ultra-small nanoparticles in cells and an impact of these nanoparticles on cell metabolism and differentiation.

 

Kontakt / Contact: doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D., e-mail: mkalb@lf1.cuni.cz, tel. / phone: +420 224965996

Publikováno: Úterý 30.03.2021 09:00

Akce dokumentů