E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídky témat diplomových prací (včetně externích spolupracujících laboratoří)

Pracoviště Téma
Biotechnologický ústav AV ČR, Laboratoř genové exprese Regulace genové exprese v časné a pozdní fázi embryonálního hojení
Biotechnologický ústav AV ČR, Laboratoř inženýrství vazebných proteinů Molekulární a strukturně funkční charakterizace proteinů mimikujících epitopy široce neutralizujících protilátek jako nových imunogenů pro vývoj vakcín
Ústav hematologie a krevní transfúze, Laboratoř genové imunoterapie Vývoj nových postupů léčby akutní myeloidní leukemie pomocí imunoterapie založené na geneticky modifikovaných T lymfocytech
Různé laboratoře BIOCEV / 1. lékařská fakulta UK Různá témata z oblasti nádorové biologie, imunologie, epigenetiky, molekulární biologie závažných lidských onemocnění apod.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Oddělení funkčního uspořádání biomembrán Molekulární interakce v mikrodoméně plasmatické membrány
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Laboratoř genetiky ryb Cytogenomika halančíků rodu Nothobranchius:
Analýza pohlavních chromozómů, chromozómových fúzí
a jejich genetického obsahu
Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK, Laboratoř biologie RNA Hledání interakčních partnerů asociovaných s transkripčním aparátem kvasinkových lineárních plasmidů
Státní zdravotní ústav, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti Potenciál cirkulujících biomarkerů pro predikci časné recidivy u pacientek s karcinomem prsu podtypu luminal B
Ústav molekulární genetiky AV ČR, Laboratoř biologie RNA RNA sestřih a formování sestřihové mašinérie
Revmatologický ústav Screening for biomarkers characterizing the progression of early axial spondyloarthritis to ankylosing spondylitis.
Mikrobiologický ústav AV ČR, Laboratoř reprodukce buňky Mmi1 jako stresový senzor; Role Mmi1 v selektivních drahách autofágie
Ústav molekulární genetiky AV ČR, Oddělení nádorové biologie Regulated protein degradation in cancer development and therapy (možno dvě práce na toto téma)
Publikováno: Pondělí 30.05.2022 09:00

Akce dokumentů