E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka tématu dizertační práce - Mikroprostředí nádorových buněk

Ústav patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mikroprostředí kmenových a nádorových buněk

Protože nádorové mikroprostředí hraje klíčovou úlohu v přežití, proliferaci a šíření nádorových buněk, a v in vitro podmínkách není ještě dostatečně prozkoumané, důkladná studie chování nádorových (leukemických) buněk v přítomnosti mezenchymálních kmenových buněk v takovém prostředí je proto velmi žádoucí.

Cíl

       Sledování chování kmenových i nádorových buněk (leukemických) v různých in vitro kultivačních podmínkách (různá suplementace média (např. destičkový lyzát versus klasické hovězí sérum nebo lidské sérum), kondiciované médium (růstové faktory produkované MSC), hypoxie versus normoxie, ko-kultivace v přímém styku obou buněčných typů, atd.) pomocí molekulárně biologických a biochemických metod, fluorescenční mikroskopie, průtokové cytometrie, aj.

Dílčí cíl

        Protože leukemické buňky získané od pacienta přežívají za běžných laboratorních podmínek max. 2 dny, bylo by žádoucí s ohledem na možné testování léčiv přímo na buňkách konkrétního pacienta (personalizovaná medicína) nalézt podmínky vhodné pro jejich dlouhodobější kultivaci (různé suplementy, hypoxie versus normoxie, ko-kultivace s různými typy buněk nebo na různých nosičích,…).

 

Microenvironment of stem and cancer cells

While the tumor microenvironment plays pivotal role in promoting tumor cell survival, proliferation and spreading, and it is not well understood so far, the careful study of behavior of cancer cells (leukemic) in the presence of mesenchymal stem cells is highly required.

Aim

 This project will concentrate on behavior of mesenchymal stem cells and tumor cells (leukemia) together under different cultivation conditions (various supplementation of medium (e.g. platelet lysate versus classical bovine serum), conditioned medium (medium supplemented with growth factors produced by MSCs), hypoxia versus normoxia, co-cultivation in direct contact of both cell types, etc.).  To study this, methods of molecular biology and biochemistry, fluorescence microscopy, flow cytometry and other methods will be used.

Partial aim

 While leukemic cells derived from patient can survive under common laboratory conditions only for 2 days, it is necessary with respect to testing of drugs specific for a particular patient (personalized medicine) to be able to cultivate the patient cells for longer time. Thus we would like to find conditions for their long time incubation (various supplementation, hypoxia versus normoxia, co-cultivation of leukemic cells with different types of cells or on different scaffolds,…).

 

Kontakt (Contact):

Doc.RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie (Institute of Pathological Physiology),
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (1st Faculty of Medicine, Charles University)
U nemocnice 5
128 53 Praha
Česká republika (Czech Republic)

phone: +420 224965996
fax:   +420 224965916

Publikováno: Čtvrtek 23.01.2020 08:50

Akce dokumentů