E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka pozice pro Ph.D. studenta - téma na dizertační práci

Ústav patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Zajímavá nabídka dizertační práce - nepřehlédněte !!!

Mikroprostředí kmenových a nádorových buněk

V posledních letech se staly standardem při testování experimentálních léčebných postupů hematologických malignit myší modely  založené na xenotransplantaci nádorových buněk do imunodeficientních myší (tzn. patient-derived xenografts). Ale protože zavádění PDX modelů je velmi náročné a vykazuje nízkou úspěšnost uhnízdění nádorových buněk v myších tkáních, je snaha zvýšit jejich úspěšnost současnou xenotransplantací mesenchymálních kmenových buněk (MSC), které by měly podpořit růst a přežití buněk nádorových. Protože nádorové mikroprostředí hraje klíčovou úlohu v přežití, proliferaci a šíření nádorových buněk, je potřeba důkladná studie chování obou typů buněk v takovém prostředí. Aby mohla být hypotéza testována v in vivo podmínkách, je žádoucí si nejdříve systém ko-kultivace kmenových a různých nádorových buněk otestovat v in vitro podmínkách. Z toho důvodu se v rámci tohoto projektu bude sledovat chování kmenových i nádorových buněk v různých kultivačních podmínkách (různá suplementace média (např. destičkový lyzát versus klasické hovězí sérum), kondiciované médium (růstové faktory produkované MSC), hypoxie versus normoxie, ko-kultivace v přímém styku obou buněčných typů, atd). K tomu budou využívány metody molekulárně biologické a biochemické, buněčné kultivace, fluorescenční mikroskopie, průtokové cytometrie, aj.  Na in vitro testy by navázala validace systému na myších modelech s možným rozšířením o in vivo konfirmaci experimentálních léčebných postupů a sledování mechanismu in vivo rezistence na testovaná léčiva u agresivních lymfomů.

Microenvironment of stem and cancer cells

In the last decade, patient-derived murine xenografts (PDXs) derived by xenotransplantation of tumor cells into immunodeficient mice became standard tools for testing of experimental treatment approaches. While implementation  of PDX models is very demanding but evinces low success rate of engraftment of primary tumor cells within murine organs, the effort is to enhance the success by simultaneous  xenotransplantation of mesenchymal stems cells (MSCs) those should stimulate growth and survival of tumor cells. Because the tumor microenvironment plays pivotal role in promoting tumor cell survival, proliferation and spreading, the careful study of behavior of both cells types in common environment is required. To be able to study this hypothesis in vivo, it is necessary to test the system of co-cultivation of stem and tumor cells in in vitro. Thus, this project will concentrate on behavior of mesenchymal stem cells and tumor cells under different cultivation conditions (various supplementation of medium (e.g. platelet lysate versus classical bovine serum), conditioned medium (medium supplemented with growth factors produced by MSCs), hypoxia versus normoxia, co-cultivation in direct contact of both cell types, etc.).  To study this methods of molecular biology and biochemistry, fluorescence microscopy, flow cytometry and other methods will be used. Murine PDX models of hematologic malignancies are used for in vivo confirmation of experimental treatment approaches and for assessment of molecular mechanisms of in vivo-acquired resistance to tested anti-cancer agents.

 

Školitelé ‐ doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. (in vitro), doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. (in vivo).

Projekt je finančně kryt z prostředků AZV. Další informace viz přiložený soubor.

Kontaktní informace: phone: +420 224965996, e-mail: mkalb@lf1.cuni.cz, fax: +420 224965916

http://patofyziologie.lf1.cuni.cz/skupina-interakci-bunek-s-nanomaterialy-kdo-jsme

http://patofyziologie.lf1.cuni.cz/en/who-we-are

https://www.researchgate.net/profile/Marie_Kalbacova2

Publikováno: Pondělí 18.03.2019 13:45

Akce dokumentů