E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka kurzu pro doktorandy

Vědecké důkazy v medicině. Vyhledávání a kritické hodnocení validity.

Kombinovaný kurz (e-learning kurz + kontaktní výuka) - DV01097 (2. lékařská fakulta)

Cíl kurzu: přispět moderní formou vzdělávacího programu ke zkvalitnění doktorského studia v oboru preventivní medicíny, ev. dalších oborech, kde se lékaři připravují k vědecké dráze a výzkumným aktivitám.

„Evidence-based medicine“ je nové paradigma medicínského myšlení, které prostupuje všemi klinickými obory a které klade důraz na používání nejnovějších vědeckých důkazů v každodenní klinické praxi. Informace je třeba naučit se systematicky hledat a kriticky hodnotit. Dnes se považuje tato dovednost za nutnou součást moderního medicínského vzdělání.

Cílovou skupinou kurzu budou doktorandi preventivního lékařství a dalších biomedicínských oborů. Distanční část kurzu vedená moderní formou e-learnigu přinese absolventům časovou úsporu, kontaktní část výuky pak nezastupitelnou možnost diskuse a možnost praktického ověření nabytých teoretických poznatků.

V kurzu bude podán přehled o tom, co medicína založená na důkazech umožňuje, jaké jsou na ní pohledy a jak se praktikuje. Těžištěm kurzu přitom bude výuka systematického vyhledávání „nejlepších“ dostupných vědeckých důkazů, jejich posouzení z hlediska validity, biologické signifikance a klinické relevance, tj. jejich hodnocení z hlediska použitelnosti validního a relevantního důkazu pro konkrétního pacienta. Poznání základních principů, na kterých jsou tyto procesy postaveny je rozhodující k získání schopnosti nezávislého a kritického klinického myšlení. Součástí kurzu bude i přehled problematiky syntézy vědeckých důkazů a posuzování kvality přehledových článků a meta-analýz vědeckých prací.

 

Obsah e-kurzu v časové dotaci 20 hodin:

  • Vědecká váha jednotlivých designů používaných v klinickém výzkumu (kasuistika, observační, experimentální výzkum, systematické přehledy a metaanalýzy).
  • Vědecká váha jednotlivých designů používaných v klinickém výzkumu (kasuistika, observační, experimentální výzkum, systematické přehledy a metaanalýzy).
  • Aplikace EBM v diagnostice. Vlastnosti testů, praktické procvičení
  • Závěrečný autotest.

 

Obsah následné kontaktní výuky, v časové dotaci  6  hodin:

  • Typologie a kategorizace informačních zdrojů s důrazem na databáze a digitální knihovny, viditelný a neviditelný web. Systém lékařských knihoven v ČR, Národní lékařská knihovna a její služby a možnosti přístupu do licencovaných databází.
  • Efektivní metody vyhledávání v odborných informačních zdrojích, analytické vyhledávání, vybrané medicínské databáze a další zdroje vědeckých lékařských informací
  • Praktická cvičení – intuitivní versus analytické vyhledávání v informačních zdrojích včetně strategií vhodných pro EBM.
  • Rozbor a diskuse k předem vyhledané odborné práci.

 

Lektoři: epidemiologové, doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., MUDr. Zdeněk Šmerhovský, PhD., informatici, Mgr. Kateřina Hájková, MBA, Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

 

Publikováno: Pondělí 15.06.2020 18:05

Akce dokumentů