E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

Studium bakalářských programů je zajišťováno sekcí Biologie. Pro více informací o bakalářském studiu obecně viz fakultní stránky. Vypracování bakalářské práce na Katedře filosofie a dějin přírodních věd se řídí platnými pravidly pro psaní bakalářských prací a konání bakalářských zkoušek na biologické sekci. Student si může zvolit z témat BP Katedry vypsaných v SIS nebo se domluvit se školitelem, který zformuluje nové téma.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského oboru Teoretická a evoluční biologie se řídí platnými pravidly pro konání přijímacího PřF UK. Okruhy otázek pro přijímací řízení jsou rovněž dostupné na webu PřF UK. Pro úspěšné složení přijímacího řízení je nutná předchozí domluva s možným školitelem.

Přijímací řízení do doktorských programů na Katedře filosofie a dějin přírodních věd se řídí platnými pravidly pro konání přijímacího PřF UK. Komise složená ze členů Oborové rady posoudí anotaci doktorského projektu, předpoklady ke studiu, k samostatné vědecké práci a úroveň odborných znalostí adepta. Vysoce bodově hodnocena je akceptace kandidátova tématu potenciálním školitelem.

 

koordinátor obhajob bakalářských prací: 

lucie.cermakova@natur.cuni.cz

Akce dokumentů