E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAMFIBIOS

Proč AMFIBIOS?

Touto složeninou ze dvou starořeckých slov AMFI (po obou stranách) a BIOS (život) označujeme toho, co vede podvojný život, v typickém případě pak také toho, který je schopen překračovat rozhraní dvou živlů: země a vody, tj. zkrátka OBOJŽIVELNÍKA. Toto slovo poprvé nacházíme již u OBOU původců ideálů i iluzí našeho poznání – Démokrita a Platóna. Ačkoliv jsou obojživelníci pevně spjati s vodou, tráví první část svého života ve vodě a druhou na souši. Přirozený cyklus jejich života většinou zahrnuje i metamorfózu vodních larev (dýchají žábrami) v dospělce, kteří se přemístí na souš a dýchají již plícemi. Do vody se pak vrací jen za účelem svého rozmnožení. Stavba jejich těla jim umožňuje více méně spokojeně žít ve vodě i na souši. Schopnost žít zároveň plnohodnotně pod vládou více živlů – byť ne tak dokonale jako jejich výluční obyvatelé – je základní vlastností této třídy tvorů, vlastností, která jí dala jméno. A v podobném smyslu dává jméno i naší ediční řadě. Obojetnost a obojživelnost pro nás symbolizuje pozici, ve které se nachází a z níž se rozhlíží pracoviště, které je jejím nositelem. Nemáme tím na mysli zdaleka jen rozdílnost živlů filosofie a vědy, anebo dichotomii „dvou kultur“ věd přírodních a společenských (sciences a humanities), ale také metodickou a obsahovou rozmanitost uvnitř jednotlivých vědních oblastí a oborů, v rámci jednotlivých živlů.
Vědci mají rádi metodu, ještě radši má však metoda vědu. Věda ale není totožná s metodou, a tu zase nelze stavět do roviny s myšlenkovou prací a tak bychom mohli pokračovat. Někteří možná nebudou souhlasit a ztotožní metodu nebo vědu s myšlením. Ti se pak podobají obojživelníkovi, který nikdy neprodělal metamorfózu. Ten pak souš od vody nerozezná, neboť souš nikdy nepoznal – pro něj „voda = souš“ a „věda = myšlení“. Nechceme tím však pouze zdůrazňovat či potvrzovat ony rozdílnosti a dichotomie ve vědách a myšlení, právě naopak. Je ale nutné vzít na vědomí, že pohyb „mezi“ vícero živly, mezi více žánry i vědami, vyžaduje schopnost umění mezi nimi rozlišovat ve stejné míře, jako nacházet jejich vzájemné spojitosti.

editorial
.

Edice Amfibios je vydávána s podporou výzkumného záměru CTS, identifikační kód MSM0021620845.

 

 

Ediční řada, která vychází na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK ve spolupráci s nakladatelstvím Pavel Mervart (ISSN 1801-5093).

Svazek 13 Svazek 14 Svazek 15
Hladky
.
Kratochvil
.
Anaximandros
.Svazek 10 
Svazek 11 
Svazek 12 
Fysis
.
Whiteheadova filosofie přírody
.
Dejiny hmyzu
.
Svazek 7
Svazek 8
Svazek 9
Erot
.
Portmann
.
Monod
.Svazek 4
Svazek 5
Svazek 6
Umwelt
.

Ocima lekare
.

Povesti pozemske
.
Svazek 1 Svazek 2
Svazek 3
Heidegger
.

Cmelak
.

Darwin a estetika
.


Editoři: Tomáš Hermann & Karel Kleisner

Akce dokumentů