E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkum na katedře ekologie

Hlavní témata výzkumných projektů na katedře
Naše nejdůležitější výsledky

Výzkumné projekty na katedře zahrnují širokou škálu ekologických témat ve vodním prosředí i na suché zemi, od autekologie konkrétních modelových druhů přes evoluční ekologii, fylogeografii a fylogenezi až po makroekologickou problematiku.

StudovaneOrganismy

Zkoumané modelové organismy zahrnují nejrůznější skupiny živočichů, rostlin a řas. Naše objekty zájmu mezi živočichy sahají od zooplanktonních korýšů, zejména perlooček, přes raky, skladištní roztoče, až po gekony a řadu ptačích druhů. Botanická témata výzkumu se zabývají zejména invazními rostlinami, zkoumáme ekologii řas v extrémních prostředích i v běžných vodních plochách.

Mnohé z okruhů základního výzkumu na katedře mají i praktický dopad. Příkladem mohou být intenzivně zkoumané biologické invaze, jež mají negativní důsledky ochranářské i ekonomické. Výzkum skladištních škůdců je významný nejen z hlediska ochrany zásob, ale i pro prevenci produkce alergenů.

V této sekci webu se můžete dozvědět více o probíhajících projektech a grantech řešených na katedře, o tom, jak popularizujeme vědu, anebo se můžete podívat na seznam našich publikací.

Výzkumné projekty na katedře řeší zejména následující témata:
 • vztah dravec-kořist a jeho aplikace v biologické regulaci škůdců
 • monitorování výskytu škůdců na základě jejich teplotních požadavků
 • analýza úspěšnosti invazních druhů a jejich vlivu na stávající společenstva
 • evoluce tělesné velikosti a životních strategií živočichů
 • diverzita a adaptace kryofilních (sněžných) řas
 • ekologie, evoluce a fylogeografie zooplanktonu, zejména kryptických druhů perlooček
 • faktory ovlivňující diverzitu planktonu malých a dočasných vodních ploch
 • analýza produkčních vlastností ekosystémů velkých měřítek a jejich vlivu na globální distribuci druhové pestrosti ptáků
 • výzkum zotavování horských jezer po období acidifikace způsobené kyselými dešti
 • ekologické i evoluční důsledky mezidruhové hybridizace u živočichů (na modelových druzích perlooček a ptáků)
 • funkce a variabilita hlasových projevů vybraných druhů ptáků

Na zvláštních stránkách můžete najít více údajů o probíhajících projektech a grantech řešených na katedře.

A co patří mezi naše nejdůležitější výsledky?
 • odhalení agregační odpovědi predátorů jako klíčové charakteristiky úspěšných biologických regulátorů skleníkových škůdců
 • zjednodušení laboratorní metody předpovídání výskytu škůdcům odhalením rychlostní izomorfie jednotlivých vývojových stádií
 • zjištění, že přírodní rezervace brání invazím zavlečených rostlinných druhů
 • příspěvek k objasnění evoluce fenoménu konstantního počtu potomků ve snůšce
 • formulace biogeografického modelu předpovídajícího rozložení druhového bohatství ptáků na povrchu Země
 • potvrzení významu tropických hor jako oblastí generujících a uchovávajících druhové bohatství různých živočišných skupin (ptáků, perlooček)
 • objasnění některých klíčových vztahů mezi produktivitou prostředí, velikostí populací a diverzitou ptáků
 • analýza výskytu a dopadu patogenu račího moru, ohrožujícího původní druhy evropských raků
 • odhalení ekologických procesů, které umožňují vznik hybridních zón u zooplanktonních organismů
 • objev antipredačních struktur, kterými se brání některé perloočky rodu Daphnia predátorům z dočasných vod - listonohům

Makroekologie a ekologická teorie

 • obecné vysvětlení rozložení abundancí druhů ve společenstvech, tedy proč je většina druhů vzácných a jen málo druhů hojných
 • vysvětlení skutečnosti, že hojnější druhy více přispívají k pozorovaným gradientům diverzity
 • vytvoření geometrického modelu toho, jak se mění rozloha areálů rozšíření se zeměpisnou šířkou a co to může znamenat pro gradienty diverzity
 • zjištění, že globální trendy diverzity stromů nesouvisejí s jejich početností, ale především s jejich teplotními tolerancemi, a že rozhodující roli hrají extrémní hodnoty teploty a srážek
 • zjištění, že dědivost areálů rozšíření u šelem je způsobena tím, že příbuzné druhy sdílejí poodobné biomy
 • odhalení univerzality ve vztahu počtu druhů a rozlohy studovaného území (species-area relationship) a skutečnosti, že na malých plochách roste počet druhů s rozlohou rychleji, než na větších plochách, a že tento nárůst souvisí s poměrem celkového počtu jedinců a počtu druhů
 • vynález principu taxonomické invariance, podle kterého univerzální patrnosti v přírodě musí být nezávislé na taxonomickém rozlišení, což je velmi silné kritérium umožňující rozhodovat mezi alternativními teritoriemi makroekologických zákonitostí

 

Připraven je seznam všech publikovaných impaktovaných článků katedry a výběr prestižních publikací (z nichž některé výše uvedené výsledky popisují).

Akce dokumentů