E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografická variabilita ve funkčních komponentech diverzity ptáků

(David Hořák, David Storch, Ondřej Sedláček, Petr Keil)

Rozmanitost způsobů, jakými se organismy vyrovnávají s prostředím a podílejí na fungování ekosystému je srovnatelně pestrá jako druhová diverzita. Podobně nápadné jsou i geografické trendy v bohatství ekologických funkcí. Studium proměnlivosti funkčních znaků nám přináší informace o tom, jak organizmy využívají prostředí a také, jak si mezi sebou dělí dostupný ekologický prostor. Ve výsledku tak můžeme odpovídat na otázky týkající se ekologických mechanismů stojících za vznikem a udržováním druhového bohatství. Cílem naší práce je na základě publikovaných údajů i vlastních terénních dat hledat souvislosti mezi podmínkami prostředí a druhovou a funkční diverzitou ptáků Starého světa (zejména Afriky a Evropy).

Geografická variabilita funkčních znaků na kontinentální škále

Současné poznatky dokládají nápadné geografické trendy v některých funkčních znacích např. velikosti snůšky nebo tělesné hmotnosti. Kompletní představa však stále chybí. S využitím publikovaných dat se snažíme doplnit obraz geografické variability ve funkčních znacích o další morfologické charakteristiky, znaky životních strategií či potravní specializace evropských a afrických ptáků. Hledáme vzájemné korelace mezi funkčními znaky a jejich hodnoty a variabilitu na úrovni lokálních společenstev se snažíme vysvětlit klimatickými poměry, typem prostředí a dostupností energie.

JAR

Distribuce velikostí snůšek ptáků v Jihoafrické republice.

Vzdálenost druhů v ekologickém prostoru a jeho objem

Zajímá nás, jak se velikost ekologického prostoru a jeho dělení mezi druhy mění v závislosti na typu prostředí a podél jeho gradientů. Jakou měrou kupříkladu přispívá ke koexistenci více druhů v produktivnějším prostředí přítomnost většího množství nik a většího množství energie v rámci jedné niky. Pátráme po míře nasycení ekologického prostoru s jejíž pomocí se pokoušíme odlišit lokální a regionální efekty na druhovou bohatost společenstva. Zmíněné otázky testujeme na publikovaných datech i výsledcích vlastní terénní práce v Kamerunu a Jihoafrické republice.

Podobnost geografických gradientů

Gradienty prostředí korelují s variabilitou v druhové i funkční diverzitě. Nejnápadnějšími jsou nadmořská výška a zeměpisná šířka, které jsou si navíc v obecných rysech hodně podobné. Drobné leč významné rozdíly společně s rozdílností škál ale vedou k pochybám, že se za podobností obou gradientů skrývají stejné mechanismy. Součástí našeho výzkumu je pomocí terénních studií i kompilační práce odhalit trendy v druhové bohatosti a selekčních tlacích na funkční znaky podél různých geografických gradientů a pátrat po mechanismech, které za zjištěnými trendy leží.

Studenti podílející se na projektu:

Anna Tószögyová
Lenka Kopsová
Tereza Kubíková

Akce dokumentů