E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDiverzita zooplanktonu malých vodních ploch v CHKO Kokořínsko

(Adam Petrusek, Petr Jan Juračka)

 

Malé vodní plochy se oproti větším habitatům obvykle nevyznačují vysokou druhovou diverzitou, mohou však zvyšovat diverzitu regionální. Díky přítomnosti drobných tůní a jiných podobných biotopů mohou najít vhodné životní podmínky v krajině vzácné druhy, které jsou z jezer, rybníků, přehrad a jiných trvalých lokalit vytlačovány druhy konkurenčně úspěšnějšími.

 

23KOK
Makrofyty pokrytá hladina jedné ze studovaných tůní.

 

Za účelem ochrany nejrůznějších skupin vodních organismů bylo v posledních letech v CHKO Kokořínsko uměle vytvořeno přes 150 tůní, které se vzájemně lisí morfologií, hydrologickými poměry, izolovaností od ostatních vodních ploch i dalšími faktory. Od roku 2005 se zde provádí komplexní výzkum biodiverzity a sledování sukcese jednotlivých skupin organismů, od zooplanktonu přes hmyz, měkkýše až po obojživelníky a vodní rostliny. Na katedře  ekologie se zabýváme studiem zooplanktonu (zejména perlooček a klanonožců) v těchto tůních.

 

Chydorus
Chydorus sphaericus (Cladocera), běžná perloočka;

 

Hlavní cíle našeho výzkumu jsou:

  1. popsat hlavní trendy ovlivňující sukcesi a strukturu zooplanktonních společenstev v těchto tůních;
  2. vyhodnotit, jaký vliv má poloha lokality v krajině na zooplanktonní společenstva;
  3. popsat nový druh perloočky r. Daphnia, který jsme v průběhu studia kokořínských tůní nalezli.

Celý výzkum probíhá v rámci spolupráce v mezinárodním projektu BIOPOOL a samozřejmě ve spolupráci s CHKO Kokořínsko. Mokřady Pšovky a Liběchovky, v nichž mnohé ze studovaných lokalit leží, patří mezi zapsané na seznam ohrožených mokřadů v rámci Ramsarské smlouvy

. Náš výzkum by měl přispět k lepšímu poznání ekologie malých vodních ploch a tím i ke zefektivnění jejich ochrany.

 

mapakokoland
studované lokality

Akce dokumentů