E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

Doktorský program Ekologie poskytuje nadstavbové studium absolventům biologických a příbuzných oborů. Účastníci jsou vzděláváni v koncepčních, metodologických a technických oblastech příslušných ekologických disciplin a současně vedeni k samostatné výzkumné práci a řešení ucelených vědeckých problémů. Centrální součástí studia je doktorský projekt. Jeho tematické vymezení, metodický rozvrh a postup řešení zpravidla vychází z aktuálně řešených vědeckých projektů, zajištěných grantovými prostředky. Jeho základem jsou vždy předem jasně formulované vědecké hypotézy. Postup prací je průběžně konzultován se školitelem a monitorován ve výročním hodnocení. Žádoucí součástí doktorské práce je stáž na zahraničním pracovišti, specializovaném v oblasti doktorského projektu.

Absolvent studia se stává odborníkem v příslušné ekologické disciplině, schopným samostatné výzkumné činnosti, s širokým spektrem uplatnění ve výzkumných týmech odpovídajícího zaměření. Absolventi najdou uplatnění na universitách, v akademických a resortních výzkumných ústavech, v komerčních podnicích, státní správě i organizacích občanského sektoru, které se zabývají nejrůznějšími aspekty ekologického výzkumu a aplikované ekologie od ochrany rostlin, přes rekultivaci poškozených území až po globální ekologické problémy na úrovni krajiny a globálních změn klimatu.

Přijímací řízení

Přijímací řízení se koná po obdržení všech přihlášek ke studiu (termín k odevzdání bývá zpravidla konec dubna), a to obvykle v průběhu měsíce června. Místo a konkrétní termín je oznámen uchazečům písemně a zároveň zveřejněn na těchto webových stránkách .

 • Náhradní termín se koná déle než dva týdny po řádném termínu a je vyhlášen stejně jako termín řádný v dostatečném předstihu.
 • Uchazeč odevzdá zaroveň s přihláškou do doktorského studia nástin tématu disertační práce, členěný na cíl – metodiku – finanční zabezpečení – literaturu,
  v rozsahu 1 000 - 2 000 slov. Diskuse o tomto tématu je zpravidla klíčovou součástí přijímací zkoušky.
 • Při přijímacím řízení je velmi žádoucí účast potenciálního školitele uchazeče. Jeho názor a zájem o školení uchazeče jsou důležitým vodítkem při rozhodování přijímací komise. Účast potenciálního školitele na přijímacím řízení si zajišťuje uchazeč.
 • Důvodem k nepřijetí uchazeče může být zejména:
  • uchazeč/ka si nezajistil/a konkrétní téma u konkrétního školitele (včetně finančního krytí a vymezení prostoru, kde bude práce vykonávána)
  • uchazeč/ka neprokázal/a potřebné předpoklady ke studiu a k samostatné vědecké práci.
 • Předpoklady ke studiu a k samostatné vědecké práci se prokazují ústním pohovorem se členy komise. U absolventů jiných fakult než PřF UK v Praze se klade větší důraz na zjištění úrovně znalostí z ekologie; v případě potřeby je ve studijním plánu studenta specifikováno více specializačních zkoušek tak, aby úroveň znalostí na konci studia u všech absolventů odpovídala požadovanému standardu PřF UK.
 • Na základě výsledků přijímacího pohovoru komise vybírá studenty, které doporučí k přijetí, a vytváří jejich pořadí.
 • O konečném přijetí studenta rozhoduje děkan fakulty, student má právo se proti rozhodnutí děkana odvolat.

Důležité formuláře

Zde jsou ke stažení některé formuláře důležité pro stávající doktorské studenty:

Požadavky ke státní doktorské zkoušce

Oborová rada specifikuje podle Čl. 14 Studijního a zkušebního řádu požadavky na státní doktorskou zkoušku následovně: Státní doktorská zkouška věcně ani formálně nekopíruje státní magisterskou zkoušku a je maximálně přizpůsobena konkrétní tématice studenta. Prvá otázka je obecná vzhledem k tématu disertace, druhá oborově odpovídající tématu a třetí specificky zaměřená na řešenou problematiku.

Požadavky a doporučení k obhajobě disertační práce

Doktorská disertační práce se obvykle skládá z obecného shrnujícího úvodu a přiložených vědeckých prací - publikovaných nebo k publikaci přijatých recenzovaných článků (případně knižních kapitol nebo jiných typů recenzovaných vědeckých publikací) nebo nepublikovaných rukopisů (připravených pro publikaci). Celkový počet požadovaných rukopisů a publikací je nejméně tři; ze zákona o vysokých školách vyplývá, že alespoň jedna z publikací tvořící součást disertační práce musí být publikována nebo přijata k publikaci. Úvod disertační práce by neměl být pouhým stručným shrnutím obsahu přiložených prací, ale měl by je zasazovat do širšího kontextu. Neobsahuje-li práce samostatnou kapitolu se zobecňujícím závěrem, měla by být obsažena pasáž obdobného obsahu v úvodu práce. Práce obvykle bývá psána kompletně v anglickém jazyce, a to včetně úvodu (mimo jiné proto, aby mohli být k oponentuře vyzváni zahraniční odborníci). V odůvodněných případech lze psát úvod česky, případně zařadit i kapitoly psané v českém nebo jiném jazyce. Těžištěm práce by ale měly být takové rukopisy, u nichž lze předpokládat úspěšné recenzní řízení v impaktovaných časopisech.  

Oborová rada doporučuje, aby odevzdaná disertační práce obsahovala nejméně jednu publikaci vyšlou nebo přijatou do tisku v časopise, jehož impakt faktor podle WOS© byl v době přijetí rukopisu 1 nebo vyšší, nebo nejméně dvě publikace vyšlé nebo přijaté do tisku v časopisech, jejichž impakt faktor byl v době přijetí rukopisu 0,5 nebo vyšší. Nejméně u jedné z přijatých prací by měl být uchazeč prvním autorem. 

Doktorská disetační práce by měla být odevzdána svázaná ve tvrdých deskách, případně vytištěná v knižní podobě. Spolu s prací odevzdává student podrobný odborný životopis. Autoreferát, obsahující stručné shrnutí obsahu práce, již není oborovou radou vyžadován.

Na odevzdanou práci vyhotovují posudky dva domácí nebo zahraniční oponenti, školitelský posudek se nevyhotovuje.

 

Důležité odkazy

Akce dokumentů