E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudentské semináře

Tento text shrnuje, jaké prezentace se očekávají během katedrových seminářů od studentů na kateře ekologie. Kromě níže uvedených existuje vždy možnost mimořádných prezentací studentů všech stupňů studia, např. v rámci monotematických seminářů k projektům či po zahraniční stáži. Je samozřejmé, že obsah a formu prezentace student předem diskutuje se svým školitelem.

Bakalářská prezentace
Zahajovací magisterská prezentace
Průběžná magisterská prezentace: poster
Doktorská výjezdní „konference”

Bakalářská prezentace

(obvykle ve 3. ročníku Bc. studia)

obsah: téma bakalářské práce a její zasazení do kontextu
jazyk: lze česky nebo anglicky
cíl: donutit studenta udělat si jasno v tématu práce, připravit formálně dobrou prezentaci vcházející se do časového limitu (následující prezentací je obhajoba Bc. práce)
rozsah: 10 minut včetně diskuse (5-7 min. samotná prezentace)
termín konání: začátek letního semestru

Zahajovací magisterská prezentace

(1. ročník Mgr. studia)

obsah: zadání diplomové práce, její hypotézy a plán, jak se bude řešit
jazyk: angličtina
cíl: vyhnout se zbytečnému „procházení slepých uliček“; detailní formulace cílů a hypotéz DP a popis designu (aspoň začátku praktické části) bude podroben důkladné kritice pléna katedry, což by mělo odstranit alespoň některé zjevné vady
rozsah: 15 minut včetně diskuse (10 min. prezentace)
termín konání: obvykle zimní semestr, studenti přicházející z jiných VŠ nebo tématicky nenavazující na bakalářskou práci začátkem letního semestru

Průběžná magisterská prezentace: poster

(konec zimního semestru 2. ročníku magisterského studia)

obsah: shrnutí zatím získaných výsledků DP, výhled do budoucna
jazyk: angličtina
cíl: naučit se dělat poster a donutit studenty zpracovat, co už je a ujasnit si, co ještě během ročníku stihnou
termín konání: úterý během zápočtového týdne zimního semestru, lze protáhnout do večerních hodin. Postery musí být hotové minimálně týden předem a vyvěsí se v prostoru katedry. Kromě posteru si prezentující student připraví miniprezentaci na cca 1 minutu (obvykle 1-2 snímky v PowerPointu, kterou na začátku semináře promítne jakožto upoutávku na své téma.
Poster session je spojena s drobným občerstvením (částečně zajišťovaným svépomocí účastníky). Nejlepší studentský poster je vyhodnocen hlasováním pedagogů a doktorandů a jeho autor odměněn.

(následující prezentací by měla být obhajoba Mgr. práce, u studentů prodlužujících studium případně prezentace na semináři dle dohody)
 

Doktorská výjezdní „konference”

prezentace témat prací a výsledků doktorských studentů ekologie se obvykle budou konat na výjezdní akci konferenčního typu (pokud možno s účastí školitelů, konzultantů a ostatních akademických členů katedry; dobrovolně se výjezdu může zúčastnit jakýkoli jiný zajemce - např. magisterští studenti, členové oborové rady...)

termín konání: během zimního semestru (zhruba přelom října/listopadu)
zahajovací doktorská prezentace: odpovídá zahajovacímu magisterskému semináři, ale v rozšířené verzi
jazyk: celá akce se koná v angličtině
průběžná doktorská prezentace: začátek 3. ročníku PGS (pokud bude zajímavé téma k prezentaci, lze dobrovolně i během 2. ročníku; kontrola průběhu doktorského studia ve 2. ročníku je jinak věcí školitele a oborové rady)
cíl: shrnout dosavadní výsledky a výstupy (jít do hloubky), naznačit další směřování výzkumu, případný brainstorming o zajímavých výsledcích nebo problémech
rozsah doktorských prezentací: 30 minut včetně diskuse (20 min. prezentace)

Akce dokumentů