E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii

Na počest vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie PřF UK, prof. Vojtěcha Jarošíka, vyhlašuje katedra spolu s Českou společností pro ekologii cenu za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie. Cena je udělována za původní vědeckou publikaci, jejímž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 10 tisíc Kč.

Laureáti ceny:

 • za rok 2020: Jiří Tůma, (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity & Biologické centrum AV ČR) za publikaci: Tuma J., Eggleton P., Fayle T.M. (2020): Ant-termite interactions: an important but under-explored ecological linkage. Biological Reviews 95: 555-572. DOI: 10.1111/brv.12577
 • za rok 2019: Michael Mikát (katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy) za publikaci: Mikát M., Janošík L., Černá K., Matoušková E., Hadrava J., Bureš V., Straka J. (2019) Polyandrous bee provides extended offspring care biparentally as an alternative to monandry based eusociality. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 116: 6238-6243. DOI: 10.1073/pnas.1810092116
 • za rok 2018 se o cenu dělí dva studenti, a to Vojtěch Kubelka (katedra ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy) za publikaci: Kubelka V., Šálek M., Tomkovich P., Végvári Z., Freckleton R.P. & Székely T. (2018): Global pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds. Science 362(6415): 680-683, DOI: 10.1126/science.aat8695 a Lucie Vančurová (katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy) za publikaci: Vančurová L., Muggia L., Peksa O., Řídká T. & Škaloud P. (2018): The complexity of symbiotic interactions influences the ecological amplitude of the host: a case study in Stereocaulon (lichenized Ascomycota). Molecular Ecology 27: 3016–3033, DOI: 10.1111/mec.14764.
 • za rok 2017: Nichola S. Plowman (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologické centrum AV ČR, Entomologický ústav) za publikaci:
  Plowman N.S., Hood A.S.C., Moses J., Redmond C., Novotny V., Klimes P. & Fayle T.M. (2017): Network reorganization and breakdown of an ant–plant protection mutualism with elevation. Proceedings of the Royal Society B, 284: 20162564, DOI: 10.1098/rspb.2016.2564.
 • za rok 2016: Ivana Vejříková (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav) za publikaci: 
  Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Blabolil P., Frouzová J. & Peterka J. (2016): Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature. Scientific Reports 6, 39600. DOI 10.1038/srep39600
  a Petr Čapek (katedra biologie ekosystémů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) za publikaci:  
  Čapek P., Kotas P., Manzoni S. & Šantrůčková H. (2016): Drivers of phosphorus limitation across soil microbial communities. Functional Ecology 30, 1705–1713. DOI 10.1111/1365-2435.12650
 • za rok 2015: Martin Weiser (katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy) za publikaci:
  Weiser M. & Smyčka J. (2015): A simple model for the influence of habitat resource availability on lateral clonal spread. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 282: 20150327. DOI 10.1098/rspb.2015.0327
 • za roky 2013-14: Veronika Kalusová (Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity) za publikaci:
  Kalusová V., Chytrý M., Peet R.K. & Wentworth T.R. (2014): Alien species pool influences the level of habitat invasion in intercontinental exchange of alien species. Global Ecology and Biogeography 23: 1366–1375. DOI 10.1111/geb.12209

V ROCE 2022 LZE PŘIHLÁSIT PRÁCE
VYŠLÉ VE FINÁLNÍ PODOBĚ V ROCE 2021.

Jak se přihlašovat: mailem na ecology@natur.cuni.cz, předmět “Cena Vojtěcha Jarošíka”
Kdy se přihlašovat: do 30. dubna 2022

Kdo se může přihlásit:

 • student(ka) nebo absolvent(ka) české vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství)
 • první autor(ka) přihlašované práce splňující níže uvedené podmínky
 • do 35 let věku (k datu prvního zveřejnění publikace, včetně early online)

Podmínky soutěže:

 • cena se uděluje za prvoautorský článek vzniklý z výzkumu během pregraduálního nebo doktorského studia zveřejněný (ve finální podobě) v respektovaném recenzovaném časopise v daném kalendářním roce
 • prezentovaný výzkum byl realizován na české akademické instituci nebo pod její záštitou (např. terénní výzkum může být kdekoli na světě a mezinárodní spolupráce je vítána, ale práce by měla mít jasnou vazbu na aktivity mateřské instituce v ČR)
 • článek musí splňovat jednu z následujících podmínek: buď 1) byl akceptován během studia (tj. před obhajobou či závěrečnou státní zkouškou) nebo 2) byl akceptován nejpozději rok po úspěšné obhajobě a zároveň byl rukopis daného článku prokazatelnou součástí kvalifikační (disertační, diplomové) práce daného studenta
 • v případě umístění na 1.–3. místě se uchazeč zavazuje odprezentovat publikaci formou zvané přednášky na konferenci ČSPE, pokud tomu nebudou bránit vážné okolnosti (např. dlouhodobý pobyt ve vzdáleném zahraničí). ČSPE laureátům uhradí náklady dopravu (bus, vlak, nízkonákladová letenka; vždy po dohodě s výborem ČSPE), ubytování a konferenční poplatek.
 • v případě umístění na 1.–3. místě se uchazeč dále zavazuje sepsat shrnutí práce srozumitelné pro ekology z jiných oborů, které bude zveřejněno v Bulletinu České společnosti pro ekologii. Rozsah shrnutí bude přibližně jedna normostrana, ideálně s obrázkem či fotografií shrnující výsledky či ilustrující práci na projektu.

Co je třeba předložit:

 • PDF nominované publikace (finální verze, nikoli early online)
 • stručné zdůvodnění (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce (vč. její kompletní citace)
 • shrnutí autorského podílu prvního autora
 • stručný strukturovaný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

O ceně rozhoduje odborná komise složená ze zástupců katedry ekologie PřF UK a České společnosti pro ekologii. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího příspěvku k ekologickému poznání, přičemž ekologie je chápána jako biologická disciplína zabývající se vztahy mezi organismy a prostředím na nejrůznějších úrovních organizace (populace, druhy, společenstva, ekosystémy).

Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc Kč. Je udělována každoročně. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) Slavnostní udělení ceny proběhne během nejbližší konference České společnosti pro ekologii, která se koná vždy v lichých letech. Autoři prací umístěných na prvních třech místech v posledních dvou ročnících ceny odprezentují svůj výzkum formou zvané přednášky na této konferenci. Z nich bude vybrán nejlepší přednášející, jemuž navíc ČSPE udělí cestovní grant na vybranou evropskou ekologickou konferenci (po konzultaci s výborem ČSPE), kde bude reprezentovat Cenu Vojtěcha Jarošíka a ČSPE.

Prof. Vojtěch Jarošík v novozélandských horách v březnu 2011. 

Více o jeho životě a vědecké kariéře je shrnuto v tomto článku:

Pyšek P. (2013): The journey is the reward: Life and work of Vojtěch Jarošík (1958–2013). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 335–345.

Akce dokumentů