E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby diplomových prací

na katedře ekologie se budou konat v úterý 14. září od 8:30 v učebně B2P (Viničná 7, 2. patro, půdní vestavba vpravo). Hosté jsou srdečně zváni. Zde je k nahlédnutí harmonogram obhajob.

Detailní harmonogram obhajob:

 

8:30 Alexandra Špaldoňová

Trade-off mezi velikostí a počtem vajec na úrovni čeledí ptáků

Školitel:         RNDr. David Hořák, Ph.D.

Oponent:       RNDr. Jiří Reif, Ph.D. (ÚŽP PřF UK)

 

9:20 Eva Volemanová

Fenotypová plasticita perloočky Daphnia cucullata ve dvou polabských tůních

Školitel:         Doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.

Oponent:       RNDr. Radka Pichlová-Ptačniková, Ph.D. (Universität Oldenburg, Německo)

 

10:10 Lenka Červenková

Faktory ovlivňující biomasu a druhové složení fytoplanktonu tatranských jezer

Školitel:         Mgr. Linda Nedbalová, Ph.D.

Oponent:       RNDr. Elena Štefková, CSc., Ústav zoológie SAV Bratislava

 

11:00 Martina Cílková

Vliv inkubační teploty na fenotyp mláděte kachny divoké

Školitel:         RNDr. David Hořák, Ph.D.

Oponent:       Mgr. Miloš Krist, Ph.D. (Vlastivědné muzeum a Univerzita Palackého Olomouc)

 

11:50 Václav Jelínek

Vliv kvality hnízda na reprodukční úspěšnost u rákosníka velkého

Školitel:         RNDr. Petr Procházka, Ph.D.

Oponent:       RNDr. Roman Š. Fuchs, CSc., katedry zoologie PřF UK a PřF JČU

 

12:40 Lenka Venclovská

Toxicita výsypkových půd a možnosti jejího zmírnění

Školitel:         Doc. Jan Frouz, CSc.

Oponent:       Ing. Alena Lukešová, CSc., BC (ÚPB) AV ČR České Budějovice

 

Polední přestávka 13:30 – 14:30

 

14:30 Hana Franková

Srovnání ekologických nároků epifytických zástupců čeledi Orthotrichaceae

Školitel:         RNDr. Plášek Vítězslav, Ph.D.

Oponent:       Mgr. Ivana Marková, Národní park České Švýcarsko

15:20 Dan Vondrák

Sukcese zooplanktonu v nově vytvořených tůních

Školitel:         RNDr. Martin Černý, Ph.D.

Oponent:       RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D., BC (ÚPB) AV ČR České Budějovice

 

16:10 Lenka Hrušková

Fytoplankton experimentálních tůní: kolonizace a sezónní vývoj

Školitel:         Mgr. Linda Nedbalová, Ph.D.

Oponent:       RNDr. Jaromír Lukavský, CSc., BÚ AV ČR Třeboň

 

17:00 Martina Sailerová

Experimentální ovlivnění líhnutí diapauzujících stádií perloočky Daphnia obtusa

Školitel:         Doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.

Oponent:       RNDr. Ivana Vaníčková, Ph.D., BC (HBÚ) AV ČR České Budějovice

Publikováno: Čtvrtek 09.09.2010 11:55

Akce dokumentů