E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrvní souhrnná celosvětová analýza důsledků rostlinných invazí

V prestižním ekologickém časopise Ecology Letters vyšla meta-analytická studie, která ukazuje, jaké důsledky mají rostlinné invaze pro světové ekosystémy. Na studii se podíleli čtyři čeští ekologové, včetně Petra Pyška a Vojtěch Jarošíka z katedry ekologie PřF UK v Praze a BÚ AV ČR v Průhonicích.

Vedoucí autorka studie, profesorka Montserrat Vilà ze španělské Sevilly, k práci říká: „Taková globální analýza by byla ještě před deseti lety nemyslitelná. V té době již sice bylo jasné, že se dopad (tzv. impakt) jednotlivých invazních druhů na původní druhy, společenstva a ekosystémy liší, existovaly ale jen roztroušené a rigorózně nepodložené údaje o tom, které ekosystémové služby jsou rostlinnými invazemi nejvíce ohrožené. Naše studie je založena na více než 200 původních pracích, které pomocí statisticky podložených terénních výzkumů a experimentů dokumentují impakt 135 rostlinných druhů; většina těchto studií vznikla teprve v posledním desetiletí.“  „A právě až statistické srovnání kontrolních a invadovaných ploch pomocí meta-analytických metod, které objektivně syntetizují výsledky jednotlivých studií, umožnilo rozpoznat, jakým způsobem se velikost dopadu invazí jednotlivými druhy v jednotlivých ekosystémech liší,“ dodává prof. Vojtěch Jarošík z katedry ekologie PřF UK.  Studie syntetizovala 25 různých typů dopadů na původní společenstva a ukázala obrovský vliv na původní rostlinné druhy – jejich počty po invazi klesají v průměru o 40 % a druhová diverzita o více než 50 %.  Takové změny pak mají velký dopad na fungování celých ekosystémů – např. zavlečené rostliny fixující vzdušný dusík jsou schopné zdvojnásobit jeho obsah v půdě a tím umožnit invaze dalších nitrofilních druhů. Důležité je také to, že výrazné změny ve fungování celých rostlinných společenstev nastávají dříve, než jsou změny v koloběhu dusíku vůbec detekovány. Studie otevírá mnoho nových otázek i díky tomu, že dopady na ekosystémy postihují všechny články v trofických sítích – invazní rostliny ovlivňují chování živočichů, kteří se rostlinami živí, a mají i značný dopad např. na půdní mikroorganismy. „Míra impaktu je přitom velmi různá v různých ekosystémech a v různých oblastech světa a závisí také na vlastnostech invadujících druhů, což je v současné době předmětem našeho dalšího výzkumu,“ dodává prof. Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR, senior autor studie.

Vilà M, J Espinar, M Hejda, P Hulme, V Jarošík, J Maron, J Pergl, U Schaffner, Y Sun & P Pyšek. Ecological impacts of invasive alien plants: a meta-analysis of their effects on species, communities and ecosystems. Ecology Letters doi: 10.1111/j.1461-0248.2011.01628.x


Publikováno: Pondělí 30.05.2011 14:25

Akce dokumentů