E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInstrukce pro psaní bakalářské práce

Bakalářská práce je je spisem vědeckého charakteru a jako taková podléhá závazným pravidlům vědecké komunity.  Předně, práci sepisujete na podkladě publikovaných informací a práce, z nichž informace čerpáte jste povinni citovat, tj. řádně uvést původ informací. Současně jste povinni dohledat primární zdroj informace nebo uvést, že se jedná o informaci převzatou.  Vědecká rada biologické sekce dále určuje formální náležitosti práce, zejména rozsah práce. Aktuální informace naleznete na stránkách Studium Biologické sekce (viz Interní pravidla), z nichž vyjímám:

Za obsah i formu BP je zodpovědný student, nikoliv školitel

„Za výslednou podobu odevzdávané bakalářské práce a dodržení předepsané náplně/rozsahu je odpovědný student předkládající práci; školitel či školitel-konzultant má být studentem využíván jen v roli poradce."

BP není malou diplomkou

„Práce musí být zadána a zpracována jako literární rešerše a je hodnocena podle kvality provedené rešerše a analýzy problému. Odevzdávaná práce však může navíc obsahovat i vlastní pozorování či experimentální práci, která však výrazně neovlivňuje klasifikaci a má pouze doplňující hodnotu.“

BP by měla mít úměrný rozsah

„Literární rešerše má odhalit, co je o zpracovávaném problému známo a nastínit, jaké skutečnosti dosud známy nejsou a zaslouží si další studium. Má ale rovněž prezentovat vlastní názor a kritické zhodnocení, případně nastolit možné směry budoucího studia (zejména u témat se vztahem k budoucí diplomové práci). Předmětem literární rešerše by mělo být téma natolik úzké, aby je autor byl schopen obsáhnout a diskutovat při obhajobě. Široká témata – typu "malárie", "retroviry", atp., naopak vhodná nejsou vhodná."

BP by měla být původní

„Jako BP není přijatelný text, ve kterém jsou pouze přejímány poznatky z učebnic, populárních časopisů či další médií určených laické veřejnosti. Jako BP není přijatelný text, ve kterém jsou převážně přejímány poznatky ze sekundárních citací."

Před tím, než literýrní rešerši začnete, přesvědčte se, že již neexistuje; Váš pohled na problematiku či Vaše pojednání problému by měly být původní. Měli byste vědět, co je Vaším autorským přínosem, uvést to v abstraktu práce a zdůraznit to v závěru práce.

BP by neměla být pojata jako:

Shrnutí výzkumné problematiky laboratoře školitele
Téma pokrývající celou kapitolu v učebnici
Literární přehled budoucí diplomové práce (pozdější použití BP jako literárního úvodu DP je autoplagiátem, a jako takové je nepřípustné).
Kompilace volných překladů z existujících textů

 

 

Akce dokumentů