E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInstrukce k obhajobě bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce je veřejná. Jednání je vedeno v českém/slovenském jazyce.

 

Obhajoba se skládá z prezentace bakalářské práce, hodnocení oponentem a školitelem, zodpovězení otázek vznesených oponentem, a dále stručná diskuse/odpovědi studenta na otázky z komise a z pléna.

Bakalářskou práci student obhajuje před komisí. Komise je ze zákona minimálně tříčlenná. Složení komise se řídí usnesením vědecké rady biologické sekce resp. rozhodnutím garanta programu.

Hodnocení členy komise probíhá na uzavřeném zasedání a komise hodnotí práci klasifikačními stupni na škále výborně - velmi dobře – dobře – neprospěl(a). Klasifikace je stanovena hlasováním členů komise; v případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy. Hodnocení probíhá po celcích, které předem stanoví předseda komise.

Program obhajob je organizován po skupinkách/tematických částech. Studenti účastnící se dané části jsou povinni se účastnit celého programu. Před zahájením tématické části student kopíruje svoji prezentaci na plochu počítače a zkontroluje funkčnost.

Účast oponenta a školitele je vítána a žádoucí; v případě jejich neúčasti může obhajoba proběhnout, pokud má komise k dispozici jejich posudky. Posudky jsou součástí protokolu o SZZ.

Celková doba vyhrazená pro obhajobu každého uchazeče činí nejvýše 30 minut.

Pro obhajobu si student připraví prezentaci v délce 10 minut., max. pak 15 minut. Při překročení 15 minut bude student předsedajícím upozorněn; při překročení času 20 minut odejme předsedající studentovi slovo. Dodržení časového limitu prezentace bude součástí hodnocení obhajoby.

Prezentace by měla po krátkém úvodu především představit přínos BP – tedy výsledek srovnání literatury, diskusi rozporných informací v literatuře, postřehy/konstatování autora získané na základě studia literatury, výsledek databázové analýzy, atp. Prezentace by měla být zakončena krátkým shrnutím.

Obhajoba je proslovena česky/slovensky; obrazová dokumentace prezentace může být popsána anglicky.

Akce dokumentů