E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro školitele

Vážená kolegyně, vážený kolego,

ujal/a jste se bakalářské práce studenta bakalářského studia na Univerzitě Karlově v Praze, fakultě přírodovědecké. Vaše role vedoucího práce musí být formalizována zavedením do studijního informačního systému (SIS). Zde naleznete instrukce, jak tuto skutečnost sdělit katedře a statut školitele formalizovat :

Prosím, kontaktujte mailem doc. Františka Půtu(puta@natur.cuni.cz) se sdělením, že souhlasíte s tím, že budete školitelem bakalářské/diplomové práce studenta XY a název tématu bakalářské/diplomové práce v jazyce originálu (prosím s diakritikou) a v jazyce anglickém. Dále uveďte v jakém jazyce bude práce sepsána (možnosti jsou: jazyk český, slovenský nebo anglický) .

Na základě Vámi poskytnutých údajů bude práce registrována v informačním systému Univerzity.

Následuje schválení garantem programu/oboru, přičemž se automaticky název tématu stane i názvem budoucí práce. Zatímco název práce lze měnit (až do přihlášení se k obhajobě), název tématu zůstává neměnné. Název práce se pochopitelně musí do názvu tématu "vejít".

Z pochopitelných důvodů budeme tyto údaje, a rovněž všechny případné změny přijímat pouze od Vás a nikoliv od studentů. Dle fakultních regulí vedoucí prací nemají plnohodnotný přístup do SIS, takový mají pouze přednášející, ať už interní či externí.

Pokud jste dosud nebyl(a) školitelem, pak uveďte Vaše plné jméno se všemi tituly, instituci, na které pracujete, Vaši státní příslušnost, mailovou adresu a telefonní číslo, neboť nejprve musíte být zaregistrován(a) v systému Vy sám/sama.

Na webových stránkách katedry (https://www.natur.cuni.cz/biologie/bunecna-biologie/studium/bakalarske-prace; Bakalářské práce) naleznete informace (nikoliv vyčerpávající) stran náplně a cílů bakalářské práce. Stránky jsou volně přístupné. Pokud jste vedoucím bakalářské práce, prosím, pročtěte si je.

Děkuji za Vaši ochotu a těším se na oboustranně prospěšnou spolupráci při výchově našich studentů.

S pozdravem,

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

vedoucí katedry

Bakalářská práce (BP) je svým rozsahem v rámci studia "malou" povinností. Kreditní ohodnocení přípravy BP představuje 5 bodů z celkového počtu 180. BP tedy není srovnatelná s prací diplomovou (DP), kterou připravují a obhajují studenti magisterského studia. Kreditní ohodnocení diplomová práce činí 80 kreditů z celkového počtu 120.

BP nemůže tedy být chápána jako "malá" diplomová práce. Podle vědeckou radou schválených pravidel (http://www.natur.cuni.cz/biologie/bzk-index.htm) přestavuje BP literární rešerši malého rozsahu čerpající z omezeného počtu původních pramenů. BP by neměla mít ambici review věhlasného profesora, student má spíše na drobném problému prokázat, že je schopen načíst a sepsat zvolenou problematiku a adekvátně ji diskutovat a obhájit. Práce velkého rozsahu a práce založené na vlastních experimentálních datech nebudou připuštěny k obhajobě. Prosíme, přizpůsobte zadání práce těmto okolnostem.

Tím, že jste se ujal/a bakalářské práce, zavázal/a jste se v neposlední řadě k tomu, že vypracujete posudek na BP. K tomu slouží formulář Posudek na bakalářskou práci

Akce dokumentů