E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPravidla pro vypracování diplomové práce na oddělení cévnatých rostlin katedry botaniky PřF UK pro studenty učitelských kombinací

Pravidla pro vypracování diplomové práce na oddělení cévnatých rostlin katedry botaniky PřF UK pro studenty učitelských kombinací
  1. Zájemci o vypracování DP se hlásí na oddělení cévnatých rostlin (školiteli a vedoucímu oddělení) nejpozději v průběhu třetího ročníku. Studenty ročníku čtvrtého lze přijmout pouze za předpokladu rozložení studia tak, aby v případě terénních prací byly k dispozici minimálně 2 vegetační sezóny.
  2. Podmínkou pro přijetí je vybrané téma diplomové práce a souhlas školitele. Nabízené okruhy DP jsou k dispozici na webových stránkách katedry; další témata jsou možná po předchozí domluvě se školitelem. Téma, cíle, postup a rozsah prací (specifikované v Zadávacím protokolu DP) podléhají schválení plénem katedry.
  3. Studijní plán připravují studenti v kooperaci se školitelem (případně vedoucím oddělení). Součástí plánu je podle platných pravidel (Karolínka) odborný seminář.
  4. Během vypracovávání DP studenti 2x referují na odborném semináři: 1) úvodní prezentace – zpravidla na začátku 4. ročníku, 2) informace o postupu prací a dílčích výsledcích – v průběhu 5 ročníku.
  5. Na doporučení školitele a po dohodě s vedoucím oddělení mohou studenti získat pracovní místo a čip pro vstup do budovy mimo obvyklou pracovní dobu.
  6. Studenti zpracovávají diplomové téma v souladu s postupem domluveným se školitelem. Výsledky své práce se školitelem pravidelně (minimálně 1x za 3 měsíce) konzultují buď osobně nebo elektronicky. V případě dlouhodobé a předem nezdůvodněné absence komunikace budou po schválení školitelem a vedoucím oddělení z diplomního zaměření vyloučeni.
  7. Po ukončení studia jsou studenti povinni vrátit veškeré zapůjčené pomůcky a vybavení (vč. klíčů a čipu). Za splnění tohoto bodu zodpovídají školitelé.

.

Akce dokumentů