E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostup při obhajobě diplomových prací v oboru botanika

Postup při obhajobě diplomových prací v programu Botanika (příloha k pozvánce).

Zásady

 • Diplomovou práci (DP) jako jednu ze součástí státní závěrečné zkoušky (SZZ) hodnotí komise pro SZZ jmenovaná pro příslušného studenta. Oponent zpravidla není členem komise. Přítomnost členů komise na obhajobě je nezbytná.

 • Diplomová práce je posuzována školitelem a oponentem. Školitel ve svém posudku zdůrazní zejména okolnosti, za nichž práce vznikla, a zhodnotí postup jejího řešení; oponent posoudí práci zejména z hlediska “Kritérií pro hodnocení diplomových prací” a položí uchazeči dotazy.

 • Komise posuzuje DP rovněž dle těchto kritérií, přičemž přihlíží k názoru školitele, oponenta práce a pléna katedry.

 • Obhajobu řídí pověřený pracovník katedry.

Postup při veřejné části obhajob

 • Pověřený pracovník katedry uvede obhajujícího a název jeho práce.

 • Uchazeč v 15 minutové presentaci shrne základní cíle, postupy a výsledky práce, a zasadí je do patřičného kontextu disciplíny. Dodržení tohoto časového limitu je nezbytné.

 • Školitel a oponent přednesou stručné zhodnocení práce (první část posudků). Při obhajobě není nutné posudky číst v celém rozsahu (komise je má k disposici.)

 • Oponent klade otázky uchazeči. Ten na ně bezprostředně odpovídá. Tato část má formu disputace a je těžištěm obhajoby. Účast oponenta na obhajobě je skoro nezbytná (všechny oponenty velmi prosíme o účast – jinak by obhajoba nemohla být žádanou disputací).

 • Totéž je možné opakovat s dotazy školitele (jsou-li jaké). Dotazy školitele se projednají po dotazech oponenta.

 • Po zodpovězení otázek oponenta a školitele následují dotazy z pléna.

 • Obhajoba jedné DP trvá max. 50 minut.

Postup při uzavřené části jednání

 • Hodnocení diplomových prací se uskuteční na závěr jednotlivých bloků obhajob.

 • Školitel a oponent přednesou svá slovní hodnocení (včetně hodnocení vystoupení uchazeče) a návrhy známkového hodnocení.

 • Diskuse přítomných členů pléna katedry o jednotlivých pracech, zejména s důrazem na srovnání mezi pracemi.

 • Veřejné hlasování o klasifikaci prací přítomných členů pléna katedry.

 • Jednotlivé komise pro SZZ jednají odděleně a určí výslednou známku. Komise nemusí respektovat doporučení pléna katedry, ani známku navrženou oponentem či školitelem, ale v případě odlišného hodnocení musí svůj názor plénu katedry zdůvodnit.

 • Vyhlášení výsledků plénu katedry

 • Veřejné vyhlášení výsledků

Struktura oponentských posudků

 • Je velmi žádoucí, aby oponentské posudky měly tyto části:

 • stručné zhodnocení práce a odůvodnění tohoto hodnocení. (Délka této časti by neměla být větší než 2 odstavce.) Je vhodné, aby se v této části oponent vyjádřil k bodům 1) – 4) z Kritérií pro hodnocení diplomových prací

 • několik (nejméně 4) věcných otázek na uchazeče, týkající se tématu, obsahu, postupu práce, či interpretace výsledků v ní presentovaných. Otázky nechť jsou formulovány tak, aby odpověď neměla formu krátkého technického vysvětlení, ale spíš umožnila uchazeči ukázat, že je schopen se v disciplíně samostatně pohybovat a ověřovala jeho znalosti

 • Další technické poznámky, na něž oponent nežádá odpověď, mohou být součástí posudků a jsou k disposici komisi a uchazeči, ale při obhajobě se neprojednávají, pokud si to uchazeč zvlášť nepřeje.

Kritéria pro hodnocení diplomových prací

 1. kvalita a kvantita sběru dat

 2. vhodný metodický přístup

 3. správná a vhodná interpretace dat (výsledků) v kontextu toho, co je o problému známo (znalost literatury, diskuse o problému)

 4. dobrý a syntetizující výběr prezentačních prostředků (grafů, diagramů aj. příloh) při uvedení důležitých primárních dat v apendixu; všechna primární data musí být k dispozici u autora na vyžádání

 5. adekvátní formální zpracování textu

 6. kvalita odpovědí na připomínky v posudcích i z pléna během obhajoby

 7. adekvátní úroveň vystoupení při obhajobě včetně předvedení podstatného při časové úspornosti (15 min)

Akce dokumentů