E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýuka

Rudolphovy kvartérní semináře

Vyučované předměty

Ekosystémová a krajinná ekologie - zimní semestr (pro bakalářské studenty)

Paleoeokologie kvartéru - zimní semestr

Practical class in Quaternary Palaeoecology - zimní semestr

Příroda a člověk v holocénu - letní semestr

Zpracování dat a numerické analýzy v biostratigrafii a paleoekologii - zimní semestr

Karyologické a palynologické praktikum - zimní semestr jednou za dva roky

Přijťe pracovat na výzkumném tématu do naší laboratoře!

Hledejte v SIS: 1, 2

 

Přímá pylová produkce

Probíhající diplomové práce

Jméno

Začátek

Téma

Školitel

Šárka Provazníková

2022

Antropogenní vliv na vývoj vegetace Orlických hor

Petr Kuneš

Anna Auerspergerová

2013

Požáry jako dlouhodobý faktor dynamiky vegetace – příkladová studie na horském rašeliništi

Petr Kuneš

Probíhající dizertační práce

Jméno

Začátek

Téma

Školitel

Karel Koubský

2023

Disturbances in Quaternary tree refugia

Vojtěch Abraham

Amanda Mateo Beneito

2020

Role of climate in long-term mountain forest ecosystem dynamics

Petr Kuneš

Kristýna Kuncová

2016

Which natural and anthropogenic effects influenced the Late Holocene retrogressive succession?

Petr Pokorný

Alice Moravcová

2016

Disturbance dynamics of mountain forest and lake ecosystems since the late glacial: a multi-proxy approach

Petr Kuneš

Anna Šolcová

2014

Dlouhodobý vývoj vegetace v oblasti severní Panonie od poslední doby ledové po dnešek

Petra Hájková

Markéta Švarcová

2012

Dynamika populací dřevin a lokální vegetace v holocénním měřítku při utváření klimaxových společenstev, disturbance (přirozené, lidské)

Petr Kuneš

Obhájené dizertační práce:

Jindřich Prach

2023

Landscape-scale changes in central Europe around the Pleistocene-Holocene transition and the Anthropocene

Petr Pokorný

Anna Tichá

2022

Changes in nutrient availability imprinted in long-term diatom succession in lakes

Petr Kuneš

Přemysl Bobek

2019

Holocene fire history of forest vegetation in central Europe based on soil and sedimentary charcoal

Petr Kuneš

Adéla Pokorná

2017

Tracing the history of synanthropic flora and vegetation in the Czech Republic

Jan Novák

Eva Jamrichová

2016

Anthropogenic impact on landscape transformation and vegetation changes reflected in pollen spectra from Central-Eastern Europe 

Petr Kuneš

Vojtěch Abraham

2015

Palynological synthesis for the Czech Republic

Petr Pokorný

Radka Kozáková

2011

The Early Medieval landscape, and transformation during the High Medieval colonization

Petr Pokorný

Petr Kuneš

2008

Human-driven and natural vegetation changes of the last glacial and early Holocene

Petr Pokorný

Obhájené diplomové práce na katedře botaniky s paleoekologickou tématikou

Karel Koubský 2023 Lidský vliv na holocénní vývoj vegetace v Severní Makedonii. Vojtěch Abraham
Kateřina Mrkvičková 2021 Archeobotanická data jako nástroj poznání minulosti synantropní vegetace - metodická studie zaměřená na vlastnosti rostlin Adéla Pokorná
Martin Prach 2019 Rekonstrukce dřevinné vegetace v pravěku pomocí antrakologické a xylotomické analýzy Jan Novák
Jana Beranová 2018 Dlouhodobá dynamika disturbancí smrkových lesů ve Vysokých Tatrách Petr Kuneš
Tomáš Radoměřský 2016 Dlouhodobá dynamika Ledum palustre - testování modelu rozšíření pomocí paleoekologických dat Petr Kuneš
Kristýna Kuncová 2016 Odraz vybraných typů vegetace aridní oblasti SV Afriky ve fytolitovém spektru recentních půd: Potenciál využití fytolitové analýzy pro paleoekologické a archeobotanické rekonstrukce Adéla Pokorná
Pavlína Fořtová 2016

Relativní pylové produktivity hlavních středoevropských dřevin v modelovém území Křivoklátsko

Vojtěch Abraham
Alice Moravcová 2015

Pozůstatek lesa z přelomu glaciálu a holocénu: dendroekologická a pyloanalytická rekonstrukce

Pavel Šamonil

Anna Potůčková 2014

Rekonstrukce paleo-environmentálních poměrů lokality NPR Šúr v pozdním glaciálu a holocénu pomocí znalostí recentní vegetace

Pavla Žáčková

Tomáš Suda

2012

Historie vegetace Chebské pánve ze sedimentárního záznamu lokality SOOS

Petr Kuneš

Markéta Švarcová

2012

Postglaciální historie lokálních fenoménů horské vegetace západních Čech

Petr Kuneš

Pavla Žáčková

2008

Rekonstrukce paloekologických poměrů při zazemňování jezer metodou analýzy rostlinných makrozbytků

Petr Kočár

Přemysl Bobek

2008

Vývoj lesní vegetace Brd v novověku na základě antrakologické analýzy uhlíků z reliktů milířů

Petr Kočár

Vojtěch Abraham

2006

Přirozená vegetace a její změny v důsledku kolonizace a lesnického hospodáření v Českém Švýcarsku

Petr Kuneš

Libor Petr

2005

Vývoj vegetace pozdního glaciálu a raného holocénu v centrální části České kotliny

Petr Pokorný

Petr Kuneš

2001

Vývoj holocenní vegetace a spad pylu v Adršpašsko-teplických skalách

Vlasta Jankovská

Dana Nováková

2000

Rekonstrukce paleoekologických poměrů rašelinišť NPR Adršpašsko-teplické skály metodou analýzy makrozbytků

Vlasta Jankovská

Kamila Chaloupková

1995

Pylová analýza v Adršpašsko-Teplických skalách rekonstrukce vegetace nejmladších stádií holocénu

Pavel Kovář

Eva Sajverová

1981

Rekonstrukce vegetace vrcholové části Jizerských hor na základě pylové analýzy

Jiřina Slavíková

 

Akce dokumentů