E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Pavla Žáčková

Mým zaměřením je paleobotanika kvartéru s přesahem do archeologie krajiny v prostoru střední Evropy. Na zkoumaných lokalitách od nížin po horské oblasti sleduji změny vegetace v závislosti na měnících se environmentálních podmínkách. Paleovegetaci jezer, rašelinišť, slatin, mokřadních olšin, horských smrčin, letněných rybníků, rekonstruuji na základě analýzy rostlinných makrozbytků.

 

2003–2006 Bakalářské studium, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor Biologie;
Bakalářská práce: Studium sukcese v jezerních ekosystémech pomocí makrozbytkové analýzy;
školitel: Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
2006–2008 Magisterské studium, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor Botanika;
Diplomová práce: Rekonstrukce paleoekologických poměrů při zazemňování jezer metodou analýzy rostlinných makrozbytků;
školitel: Mgr. Petr Kočár
od 2008 Postgraduální studium, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor: Botanika;
Disertační práce: Paleoekologická rekonstrukce změn mokřadní vegetace během pozdního glaciálu a holocénu na základě makrozbytkové analýzy;
školitel: RNDr. Jan Novák, Ph.D.
od 2010 Kurátorka herbářových sbírek semen a plodů PřF UK
od 2012 Zaměstnána jako archeobotanička v neziskové organizaci Labrys, o.p.s. – environmentální oddělení, archeobotanika a paleoekologie

Spolupráce na grantech

od 2013 Centrum pro teoretická studia UK - Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy
GA ČR 13-08169S (2013-2017)
2011–2014 Katedra botaniky, PřF UK, doktorský univerzitní projekt: Stratigrafie svrchního pleistocénu ve střední Evropě v limnickém záznamu lokality Šúr (západní Slovensko).
GA UK 25-1532 Hlavní řešitel: Mgr. Pavla Žáčková, spoluřešitelé: Mgr. Anna Potůčková (makrozbytková analýza), Mgr. Libor Petr (pylová analýza), RNDr. Eva Jamrichová (pylová analýza)
2011 Katedra botaniky, PřF UK, výzkumný projekt: Vývoj pravěké krajiny Čech jako koevoluce kulturních vlivů a přírodních procesů
GAAV ČR IAAX00020701, hlavní řešitel Dr. Petr Pokorný
2008–2011 Katedra botaniky, PřF UK, doktorský grant GD206/08/H049: Integrace metodologických přístupů k studiu změn diverzity v moderní krajině
hlavní řešitel: Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.

Stáže, odborné kurzy a workshopy

květen/červenec 2012: University of Bergen, katedra Biologie, laboratoř EECRG (pracovní skupina pro ekologii a environmentální změny)  kurz Introduction to plant macrofossil analysis for PhD students (Hilary Birks); Podpořeno Fondem Mobility UK
13.–17. 2. 2012: University College London, katedra Archeologie
Archaeobotanical Analysis in Practice Intensive Short Course kurz zaměřený na identifikaci obilek a plev cereálií starého světa, semen a plodů kulturních plodin a některých plevelů (Dorian Fuller)
16.–18. 5. 2011: Cezanne University, Aix en Provence
Tilia Training workshop. Práce s programem Tilia sloužící k vizualizaci paleobotanických dat, základy práce s databází Neotoma, depth-age modelling
říjen/prosinec 2010: Botanický institut W. Szafera, Polská Akademie Nauk, Oddělení paleobotaniky. Determinace makrofosílií a odborné konzultace: Dr. Renata Stachovicz-Rybka. Podpořeno Fondem Mobility UK

Konference

Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context, Kraków, Poland, 26-28th September, 2013
IPC XIII / IOPC IX 2012 Chuo University in Tokyo, Japan, 23-30. 10. 2012
INQUA – XVIII Congress, Bern, Switzerland, 21-27. 7. 2011
AGU – AGU Chapman Conference on Climates, Past Landscapes, and Civilizations, Santa Fe, New Mexico, USA 21-25. 3. 2011
IWGP – 15th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Wilhelmshaven, Germany, 31. 5. – 5. 6. 2010
KEA – 6. konference Environmentální archeologie, České Budějovice, 3-4. 2. 2010
Kvartér – 15. konference Kvartér 2009, Brno, 26. 11. 2009
VSA – konference Ve službách archeologie, Brno, 1-4. 6. 2009
5. setkání archeobotanické pracovní skupiny, Praha, 5. 2. 2009
Kvartér – 14. konference Kvartér 2008, Brno, 27. 11. 2008

Publikace

Hošek, J., Pokorný, P., Kubovčik, V., Horáček, I., Žáčková, P., Kadlec, J., Rojik, F., Lisá L., Buckuliáková, S.: Late glacial climatic and environmental changes in eastern-central Europe: Correlation of multiple biotic and abiotic proxies from the Lake Svarcenberk, Czech Republic PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY: 396,  155–172, 2014
Žáčková, P., Potůčková, A., Petr, L., Novák, J.:Environmental history of the extinct lake Sur (Western Carpathians, Slovakia) during the Late-glacial and Holocene: a multi-proxi approach
ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA: 55   Supplement: 1, 75–75, 2013
Potůčková, A., Žáčková, P., Petr, L.: Reconstruction of palaeo-environmental conditions of the locality Sur during late-glacial and Holocene through the knowledge of recent vegetation
ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA: 55, Supplement: 1, 62–62, 2013
Petr, L., Žáčková, P., Grygar, T., M., Píšková, A., Křížek, M., Treml, V.: Šúr, a former late-glacial and Holocene lake at the westernmost margin of the Carpathians (Preslia 85: 289–315, 2013)
Hájková P., Žáčková P., Dudová L., Hájek M.: Zajímavé nálezy vzácných mechorostů ve starých sedimentech BRYONORA 50: 14-16, 2012
Petr, L., Sádlo J., Žáčková P., Lisá L., Novák J., Rohovec J., Pokorný P.,: Glacial and Holocene environmental history of a floodplain wetland (Elbe River, Czech Republic); a context-dependent interpretation of a multi-proxy analysis FOLIA GEOBOTANICA 2013
Pokorný, P., Šída, P., Chvojka, O., Žáčková, P., Kuneš, P., Světlík, I., Veselý†, J.: Palaeoenvironmental research of the Schwarzenbergem Lake, southern Bohemia, and exploratory excavations of this key Mesolithic archaeological area. PAMÁTKY ARCHEOLOGICKÉ 2010
Žáčková P.: Rekonstrukce paleoekologických poměrů při zazemňování jezer metodou analýzy rostlinných makrozbytků. DIPLOMOVÁ PRÁCE dep. Katedra botaniky PřF UK 2008

Akce dokumentů