E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProtokoly k metodám

AFLP I. - reakce
AFLP II. - precipitace produktů a příprava pro sekvenátor
AFLP III. - analýza dat pomocí programu GeneScan Analysis v3.7
Analýzou dat z fragmentační analýzy se rozumí identifikace jednotlivých peaků markeru (GS-500 ROX) a následné přiřazení délky (bp) všem identifikovaným peakům v jednotlivých barvách. Teprve zanalyzovaná data je možno dále načíst do programu Genographer.
AFLP IV. - vyhodnocování dat v programu Genographer
Data ze sekvenátoru, která byla analyzována (automaticky na počítači sekvenátoru nebo manuálně v programu GeneScan), můžeme pro jednoduché vyhodnocování importovat do programu Genographer.
Sekvenování DNA
Mikrosatelity (SSRs - simple sequence repeats)
Jako mikrosatelity se označují repetitivní DNA sekvence, které jsou nejčastěji tvořeny opakováním mono-, di-, tri- nebo tetranukleotidů, např. (A)n, (AT)n, (ATA)n apod. Počet opakování jednotky (repetice) v konkrétním místě DNA (lokusu) definuje alelu. U diploidních jedinců tak můžeme odhalit dvě alely, u tetraploidních až čtyři atd. Délku alel(y) zjistíme PCR amplifikací daného lokusu pomocí primerů kompatibilních k okolním sekvencím. Délku PCR fragmentů pak zjistíme např. kapilární elektroforézou v automatickém sekvenátoru.
PCR-RFLP
RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) - protokol
Metoda RAPD je jednou z metod založených na PCR. Využívá toho, že do amplifikace vstupuje pouze jeden arbitrární primer o délce deset nukleotidů. Princip metody je v tom, že se několikrát v celém úseku studované DNA stane, že primery nasednou na protiběžných řetězcích DNA v amplifikovatelné vzdálenosti od sebe (do cca 4 kb). V tuto chvíli je umožněna amplifikace části DNA mezi nimi.
Dokumenty k protokolům a metodám

Akce dokumentů